Notiser

 

 

 

RH 25 år
Den nyligen utkomna inbundna årsvolymen av Rättsfall från hovrätterna (RH 2005) är den 25:e i ordningen sedan utgivningen påbörjades år 1980 i Domstolsverkets regi. Dessförinnan hade – med början år 1918 – avgöranden från hovrätterna publicerats i en särskild avdelning i SvJT.
    Antalet refererade avgöranden har under åren varierat mellan som mest 203 (år 1981) och som minst 71 (år 2002). Den dömande hovrättsavdelningen bestämmer efter eget omdöme när ett avgörande skall refereras i RH. Referaten publiceras löpande i häften (cirka sex per år). Utöver dessa publicerade referat innehåller årsvolymen en avdelning med ett antal summariska referat på något visst rättsområde samt två register — ett systematiskt och ett alfabetiskt — vilka (fr.o.m. år 1991) förs löpande i femårsperioder enligt i huvudsak samma principer som motsvarande register i NJA.
    Syftet med publiceringen i RH är enligt Domstolsverkets riktlinjer att ge en snabb och bred information av hög kvalitet om hovrätternas praxis, varvid särskilt betonas ”att publicerade avgöranden inte bör tillmätas särskilt prejudikatvärde utan endast visar hur en viss fråga har bedömts av en hovrätt.” Av en professor emeritus i processrätt har saken uttryckts som så: ”Här gäller i hög grad satsen att avgörandets vikt bedöms uteslutande av de redovisade argumentens tyngd i sig, inte av att de kommit till användning i ett domstolsavgörande.” De första fem åren sköttes utgivningen av RH internt inom Domstolsverket (med visst bistånd av nyligen bortgångna hovrättslagmannen Ulla Maiander). Fr.o.m. 1985 års utgåva leds redaktionsarbetet av en redaktör som biträds av personal på Domstolsverkets juridiska avdelning och av en eller flera kontaktpersoner vid varje hovrätt. Tidigare redaktörer för RH har varit hovrättslagmännen Sven Larsson (19851997) och Lars-Göran Åsbring (1997-2003).
Hans Frennered

 

 

 

 

778 Notiser SvJT 2006 Personalnotiser

 

 

Nytt justitieråd
Regeringen har utnämnt departementsrådet i Justitiedepartementet Henrik Jermsten att vara regeringsråd (2006-09-07). År 1996 förordnades Henrik Jermsten till hovrättsassessor i Svea hovrätt, därefter anställdes han som rättssakkunnig i Justitiedepartementet och utnämndes 1998 till departementsråd och chef för Grundlagsenheten i samma departement. Sedan 2005 ansvarar han också för vissa rätts- och expeditionschefsuppgifter. Henrik Jermsten har även deltagit som expert och sakkunnig i flera statliga utredningar. För närvarande är han expert i Avgiftsutredningen och sakkunnig i Grundlagsutredningen.

 

 

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Claes Svenson till hovrättsassessor (2006-08-01) Hovrätten för Nedre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Helene Ramqvist till hovrättsassessor (2006-08-11).
    Hovrätten för Västra Sverige har förordnat hovrättsfiskalen Daniel Holmberg till hovrättsassessor (2006-08-28), hovrättsfiskalen Emma Cardell till hovrättsassessor (2006-10-01).

 

Kammarrätterna
Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalerna Karin Ledzén och Carl Scheutz till kammarrättsassessorer (2006-09-01).

 

Riksdagens ombudsmän
Riksdagens ombudsmän har anställt hovrättsassessorn Anna Eleblad att vara rättssakkunnig föredragande (2006-08-14), tf. hovrättsassessorn Magnus Wulkan att vara rättssakkunnig föredragande (2006-10-02).

 

Polisväsendet
Regeringen har anställt länspolismästaren Erik Steen som länspolismästare vid Polismyndigheten i Uppsala (2006-08-24).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Christine Andersen, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Per-Ola Bergqvist, Advokatfirman Foyen AB, Stockholm, Andreas Byström, Gärde Wesslau Advokatbyrå KB, Jönköping, Rickard Colliander, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Peter Degerfeldt, Advokatfirman Jens Pedersen AB, Stockholm, Anders Erasmie, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Sara Falck, Advokatfirman Norelid & Holm KB, Stockholm, Per Fischier, Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB, Stockholm, Emma Olnäs Fors, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Magnus Ivarsson, Advokatfirman Lindmark Welinder AB, Lund, Jonas Jonsson, Widman & Slawinski Advokatbyrå KB, Stockholm, Nadia Lousseief, Trägårdh & Falkenborn Advokatbyrå AB, Stockholm, Martin Nilsson, Advokatfirman Nova HB, Malmö, Pia Pehrson, Advokatfirman Foyen AB, Stockholm, Gustaf Pontén, Advokatfirman Eklöf AB, Malmköping, Erika Rosenberg, Advo-

 

SvJT 2006 Notiser 779 katfirman Cederquist KB, Stockholm, My Simonsson, Advokataktiebolaget Nordic Law, Göteborg, Peter Thors, Advokatbyrån Hellgren Linander KB, Stockholm, Anders TorellMannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Hubert Best, Bird & Bird Advokat HB, Stockholm (200608-31).

 

 

780 Notiser SvJT 2006 I detta häfte (s. 665–780) har medverkat bl.a.

 


Inge Lorange Backer, expeditionschef, Justitie- och polisdepartementet i Oslo
Hans Danelius, f.d. justitieråd
Fredrik Schalin, rättssekreterare vid EG-domstolen
Åsa Webber, rättsråd vid EU-representationen
Ulf Öberg, doktorand vid Stockholms universitet
Lars Haglind, kanslichef, Civilutskottet
Monica Hall, föredragande, Civilutskottet
Annika Åkerlind, föredragande, Civilutskottet
Nicola Hesslén, kronofogde