Notiser

Vi minns Birgitta Blom
Förra hovrättspresidenten Birgitta
Blom, Bromma, har avlidit i en ålder av 82 år. Närmaste anhöriga är dottern Kerstin med familj och syskonen Barbro Sandin och Bengt Bergstrand. Hon var gift med riksdagsmannen och industriborgarrådet i Stockholm Lennart Blom, som gick bort 1990.
    Birgitta Blom tillhörde en ge
nombrottsgeneration av kvinnliga domare som med början under 1950-talet blivit viktiga förebilder för yngre kvinnliga yrkeskollegor. Hon kan ses som 1900-talets mest framträdande kvinnliga domare i Sverige.
    Birgitta Blom blev hovrättsfiskal i
Svea hovrätt 1957. Därefter följde domartjänstgöring vid Stockholms rådhusrätt och lagstiftningsuppdrag. Under 1966–1975 arbetade hon som sakkunnig och departementsråd vid Justitiedepartementet. Under senare delen var hon chef för departementets enhet för internationella frågor, där hon främst sysslade med sjörätt och annan transporträtt. Med dessa uppgifter följde sedan olika uppdrag som Sveriges representant vid förhandlingar i internationella organisationer som IMO, UNCITRAL, ICAO och Europarådet. Birgitta Blom var ordförande vid den diplomatkonferens som ledde fram till 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar. Birgitta Blom spelade också en viktig roll i det nordiska lagstiftningssamarbetet. Hon författade en kommentar till Sjölagens bestämmelser om redaransvar, 1985.
    Birgitta Blom utnämndes 1975
till lagman vid Svea hovrätt — Sveriges första kvinnliga hovrättslagman. Därefter följde 1983 utnämningen till hovrättspresident —

även den vid Svea hovrätt, som därmed fick sin och landets första kvinnliga överrättspresident. Med presidentskapet följde också uppgiften som ordförande i Statens ansvarsnämnd. Som domstolschef präglades hon av ett kraftfullt, sakligt och omutligt ledarskap. Hon var starkt engagerad i allt det som rörde hennes domstol. Hennes stil visade alltså på stark auktoritet men hon kunde också sänka garden. Då trädde en glad, spontan, varm och prestigelös personlighet fram som visade på engagemang för alla domstolens medarbetare. Inte minst de yngre juristerna som genomgick domarutbildning kunde hon möta på det sättet. Hon var mån om att deras arbetsvillkor var goda och rimliga. Birgitta Blom hade en stark känsla för domstolens traditioner. Att resa med presidenten på hovrättsting i domkretsen i Svealand kunde vara inspirerande med trevliga gemensamma kvällar med domarkollegorna. Birgitta Blom tog också initiativ till de årliga s.k. Hagamötena som fortfarande äger rum och där bl.a. tingsrättslagmännen i domkretsen och hovrättens lagmän möts för överläggningar och samvaro. Birgitta Blom stimulerades mycket av att delta i avdelningarnas dömande arbete. Hon tjänstgjorde i domstolen också som pensionär efter avgången 1996. Hon var minnesgod och höll en fin kontakt med de gamla vännerna från yrkeslivet. På fritiden spelade hon gärna golf och tyckte om att möta många domarkollegor i den årliga Domargolfen. Det var naturligt att Birgitta Blom med sina erfarenheter på det internationella området kom att engagera sig i skiljedomsverksamhet. Hon gjorde på detta område

SvJT 2012 Notiser 193 betydande insatser för att utveckla skiljeprocessen i Sverige och främja Sverige som plats för internationella skiljeförfaranden. Hon var även en internationellt erkänd skicklig skiljedomare och var under flera år ledamot av den internationella skiljedomstolen i Haag.
    En särskilt viktig roll kom Bir
gitta Blom att spela i utvecklingen av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut till en av de ledande skiljedomsinstitutionerna i världen. Hon utsågs till vice ordförande i Skiljedomsinstitutets styrelse redan 1977 och var mellan 1988 och 1999 ordförande. När hon inträdde i styrelsen avgjordes endast några enstaka skiljemål vid Skiljedomsinstitutet. När hon lämnade styrelsen 20 år senare var antalet mål avsevärt fler än hundra och den internationella tillströmningen särskilt markant. Till detta bidrog Birgitta Blom i högsta grad. Hon spelade en avgörande roll för att anpassa Skiljedomsinstitutets regler till en hög internationell standard. Med sina internationella erfarenheter kunde hon även göra viktiga insatser för att informera om svenskt skiljeförfarande i andra

länder, bl.a. i Kina, Ryssland och USA. Birgitta Blom var en av initiativtagarna till ”Karnov — Svensk Lagsamling med kommentarer”. Hon engagerades för arbetet med att ta fram verket redan i december 1993. Fram till 2006 var hon ordförande för huvudredaktionen. Hon tog ett stort ansvar för uppläggningen av verket och för rekrytering av författare till verkets olika delar. Som en av huvudredaktörerna intresserade hon sig särskilt för områdena processrätt och straffrätt. Birgitta Bloms engagemang ledde också till uppdrag i andra sammanhang. På det ideella området bör nämnas hennes mångåriga ordförandeskap i Hjärt- och lungfonden. Hon har också varit president i Stockholms Rotaryklubb.

Olof Bremberg
Anders Eriksson

Ulf Franke

Johan Hirschfeldt

Ingrid von Möller

Fredrik Wersäll

Jan Öhman


Nyheter från Juridiska fakulteten,
Lunds universitet
Fr.o.m. 1 januari 2012 består fakul
tetsledningen av: professor Christina Moëll (dekan), professor Christian Dahlman (pro-dekan för forskning), professor Eva Ryrstedt (pro-dekan för utbildning), docent Vilhelm Persson (prefekt), professor Mats Tjernberg (ställföreträdande prefekt) och Thomas Achen (kanslichef).
    Under 2011 har sju av fakul
tetens docenter befordrats till professorer: Xavier Groussot (EU-rätt), Ulf Linderfalk (internationell rätt), Annika Nilsson (offentlig rätt), Katarina Olsson (civilrätt), Eva Ryrstedt (civilrätt), Mia Rönnmar (civilrätt) och Mats Tjernberg (offentlig rätt).
    Rektorn vid Lunds universitet
har utsett professor Gregor Noll vid Juridiska fakulteten till innehavare

(1 mars 2012 — 1 mars 2016) av Pufendorfprofessuren, som inrättats av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelsers till minnet av Samuel Pufendorf. Till hedersdoktorer har Juridiska fakultetsstyrelsen utsett Marianne
Lundius, justitieråd, tillika ordfö
rande i Högsta domstolen och Anne Orford, professor i folkrätt vid universitetet i Melbourne, Australien. Under 2011 har Fredrik Van Kesbeeck Andersson avlagt doktorsexamen i straffrätt på avhandlingen ”Försäkringsfusk — Tillvägagångssätt, straffansvar och försäkringsutredning”, och Emma Holm i EU-rätt på avhandlingen ”Fri rörlighet för familjer — En normativ analys av föräldrapenningen och EUrätten”. Christoffer Wong

194 Notiser SvJT 2012 SCC:s branschkväll 2012 – en fråga om förtroende och kunskap
Sverige har en stor potential att
öka sin tjänsteexport av högförädlade juridiska tjänster. Potentialen ligger bland annat i förtroendet för den svenska förmågan att medla och hantera affärstvister. Neutraliteten och svenskarnas höga integritet har satt Sverige på kartan som ett land där affärsnyttig tvistlösning inte bara är en expertis utan även en kultur.
    Mycket passande var temat för
SCC:s, Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts, branschkväll just förtroende. Förtroende som en förutsättning för Sverige att bli ett naturligt val som säte för internationella tvister. Kvällen kom därför att handla mycket om hur vi förmedlar detta till fler på en växande marknad där många företag saknar kunskap om fördelarna med skiljeförfarande eller för den delen om Sveriges komparativa fördelar.
    I panelsamtalet deltog Gisela
Knuts, styrelseledamot i SAA, The Swedish Arbitration Association, och delägare i Roschier, Jakob Ragnwaldh, styrelseledamot i SCC och delägare på Mannheimer Swartling, Johan Gernandt, ordförande i SCC och advokat på Vinge samt Annette Magnusson, generalsekreterare för SCC. Samtalsledare var Peje Emilsson, ordförande i Stockholms Handelskammare.
    Ett viktigt tema i samtalet var
bland annat att bygga ytterligare kunskap med både internationell närvaro och ett aktivt ambassadörskap. En växande marknad kräver allt större marknadsföringsinsatser från SCC och från advokater verk-

samma inom branschen. Förtroende byggs dock inte med annonser utan i möten. Den kraften som finns inom branschen har stor potential och kan öka Sveriges närvaro och synlighet på viktiga marknader genom gemensamma och samordnade insatser.

Att ställa sig upp, presentera sig och göra ett inlägg på konferensen man deltar på är ett första steg. Vi måste sträcka lite på oss, menade Annette Magnusson, SCC:s generalsekreterare. Marknadsföringen måste också ske i Sverige där våra beslutsfattare behöver få upp ögonen för värdet av skiljedom som tjänsteexport och vad det innebär för bilden av Sverige utomlands och för svensk ekonomi.

När Frankrike fick en ny lag om skiljeförfarande förra året presenterades ändringarna som progressiva och skiljedomsvänliga. När man tittar på de ändringar som lyftes fram som nydanande är det sådana regler som sedan lång tid tillbaka gäller i Sverige, sa Annette Magnusson.

Innan samtalet avslutades konstaterade man även att det varit ett unikt möte som samlat stora delar av de som arbetar med skiljeförfarande i Sverige. För att Stockholm och Sverige ska fortsätta att vara en internationell plattform för skiljeförfaranden måste vi alla gemensamt och var och en för sig arbeta aktivt för att sprida kunskap om vad Sverige har att erbjuda företag som är verksamma på en internationell marknad. Linn Bergman

Personalnotiser

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt
hyresrådet Gun Lombach och kanslirådet Olof Simonsson att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (2012-01-12), ämnesrådet Margaretha Gistorp samt kansliråden Malin Wik och Åsa Marklund att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (2012-01-12), rådmännen Karin Jungerfelt och Gunilla Åkerman samt vice chefsåklagaren Erica Sommerfors att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige (2012-01-12). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Frida Kylberg till hovrättsassessor (2012-01-03), hovrättsfiskalen Malin Broman
Lindfors
till hovrättsassessor (2012-01-11).

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt
rättsliga utredaren Åsa Ståhl och justitiesekreteraren Johan
Rubenson att vara kammarrätts
råd i Kammarrätten i Göteborg (2012-01-12).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt
förvaltnings- och gatuchefen Mats Jansson att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2012-01-12), chefsrådmannen Petra Lundh att vara lagman i Södertörns tingsrätt (2012-01-19), rådmannen Ove Lindström att vara lagman i Borås tingsrätt (2012-01-19), rådmannen Lena Egelin och byråchefen Malou Lindblom att vara chefsrådmän i Stockholms tingsrätt (2012-01-19), rådmannen Jenny Brandin att vara rådman i Linköpings tingsrätt (2012-01-19),

hovrättsrådet Torbjörn Nordenson att vara rådman i Lunds tingsrätt (2012-01-19).

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt
rådmannen Bo Johansson att vara rådman i Förvaltningsrätten i Jönköping (2012-01-19).

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits
Håkan Andersson, Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Pontus Andgren,
MAQS Law Firm Advokatbyrå i
Malmö KB, Malmö, Magnus
Janghed Askler, Advokatfirman
VICI HB, Lund, Olle Asplund,
Gernandt & Danielsson Advokat
byrå KB, Stockholm, Henrik Aurelius, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Rikard Backman, Advokatfirman Credo AB, Göteborg, Marie Bexelius, LEGIO Advokatfirma AB, Stockholm, Teodor Löfgren Bodin, Tre Advokater HB, Malmö, Gustav Larsson Borg,
Advokatfirman Wåhlin AB, Gö
teborg, Victoria Bromark, Advokatfirman Lindahl KB, Örebro, Therese Bäverlind, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Peter Bäärnhielm, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Therese Clarhed, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Jon
Cohen, Hannes Snellman Advo
katbyrå AB, Stockholm, Mikael
Dubois, Hamilton Advokatbyrå
KB, Stockholm, Johan Engström,
MAQS Law Firm Advokatbyrå
AB, Stockholm, Caroline Fagerberg, Advokatfirman Beskow AB, Västerås, Sofia Falk, Advokatfirman Bo Nilsson AB, Katrineholm, Oskar Fredriksson, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Jenny Friberg, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm, Camilla

196 Notiser SvJT 2012 Frödevik, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Andreas Grudemo,
Advokatfirman Rydberg & Erfors
AB, Jönköping, Elvira Hemphälä,
Piteå Advokatbyrå AB, Piteå, Ola

Ihse, Advokatfirman Cederquist
KB, Stockholm, Johan Isaksson,
Juristbyrån
Johan Isaksson, Växjö, Nickolaj Johansson, Magnusson Advokatbyrå, Moskva, Susanna Karlsson, Eskilstuna Advokatbyrå AB, Eskilstuna, Fredrik
Kocken, Lagerling & Hansson
Advokatbyrå AB, Stockholm, Olle
Källström, Mannheimer Swartling
Advokatbyrå AB, Stockholm, Susanne Lindeskog, Advokatbyrån Gulliksson AB, Malmö, Lisa
Lindström, holmgrenhansson AD
VOKATBYRÅ AB, Stockholm, Thony Lindström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Cecilia Moll, Advokatbyrån Lundia HB, Lund, Mats
Nilsson, Juristbyrån Mark & Miljö
i Götaland AB, Karlskrona, Peter
Nilsson, Advokatfirman Ceder
quist KB, Stockholm, Johan
Norén, Hökerberg & Söderqvist
Advokatbyrå KB, Stockholm, Ida
Nyström, Werners Advokatbyrå,
Karlstad, Marek Plotka, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Henrik


Ringborg, Advokatfirman Delphi i
Östergötland AB, Linköping, Madelen Rosblom, C J Advokatbyrå AB, Stockholm, Johanna Rutberg,
Advokatfirman Vinge KB, Stock
holm, Katarina Rykowska, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Anna Sandström, Göteborgs Advokatbyrå AB, Göteborg, Kajsa
Sandström, Edwall Insulander
Lindh & Lyckman Advokatbyrå HB, Stockholm, Mikael Moreira
Santos, Mannheimer Swartling
Advokatbyrå AB, Stockholm, Helena Sjögren, Crusner Advokatbyrå AB, Stockholm, Patrik Stellnert, Grönberg Gunnard Advokatbyrå KB, Stockholm, Liv
Sandberg Storm, NBW Nyström
Bridal Widemar Advokatbyrå HB, Stockholm, Lisa Ström, Advokatfirman Törngren Magnell KB, Stockholm, Malin van den
Tempel, Advokatfirman Vinge KB,
Stockholm, Carin Eriksson (reg. EU-advokat), Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Mathias
Hansson
(reg. EU-advokat), Ashurst Advokatbyrå AB, Stockholm, Anja Kögel (reg. EUadvokat), Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Berlin (201202-03).

I detta häfte (s. 85–196) har medverkat bl.a.
Jenny Söderlund, jur. dr

Magnus Schmauch, jur.kand.

Anders Perklev, riksåklagare

Hans Danelius, f.d. justitieråd

Monica Hall, kanslichef

Bengt Billquist, utskottsråd

Örjan Teleman, advokat

Erik Nerep, professor

Olof Bremberg, f.d. hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning

Anders Eriksson, f.d. generaldirektör

Ulf Franke, f.d. generalsekreterare

Johan Hirschfeldt, f.d. hovrättspresident

Ingrid von Möller, f.d. hovrättslagman

Fredrik Wersäll, hovrättspresident

Jan Öhman, hovrättslagman

Christoffer Wong, jur. dr

Linn Bergman, biträdande generalsekreterare