Avtalstolkning på europeiska. Del II: Reglerna

 

”[J]eg [er] sterkt bekymret [...] Ganske særskilt er jeg redd for å få regler om tolkning inn i en avtalelov. Jeg tror de vil ende med en regel om å stikke tungen ut av vinduet, og det kan man gjøre uten lovhjemmel.”

 

Carl Jacob Arnholm

 


Av docent JOEL SAMUELSSON

Denna artikel är den andra av två, som behandlar reglerna om tolkning av avtal och andra rättshandlingar i Draft Common Frame of Reference (DCFR) ur svensk avtalsrättslig synvinkel. Här diskuteras hur de specifika regler som upptagits i DCFR bok II kapitel 8 kan och bör läsas.

 


1. Inledning
I en tidigare artikel i detta häfte — ”Avtalstolkning på europeiska. Del I: Systemet” — har jag behandlat det systematiska sammanhang som tolkningsreglerna i Draft Common Frame of Reference (DCFR) bok II kapitel 8 återfinns inskrivna i. Jag har där försökt visa hur DCFR-texten genom sin uppbyggnad förser tolkningsproblematiken med en konstitutionell dimension, i den bemärkelsen att den inrättar en normhierarki, i vilken de enskilda reglerna, och tolkningsverksamheten överhuvud, underordnas vissa grundläggande principer och värden — de som den europeiska civilrättsliga traditionen per antagande vilar på. Det följer att tolkningsläran genom DCFR förlänas en substantiell normativitet, och denna är, vidare, svår att förlika med den analys av tolkningsfrågorna som varit gängse i svensk rättsvetenskap under den moderna epoken. För vi har uppfattat oss själva som just ”moderna” — principiellt obundna, i meningen fördomsfria och sakliga.1 I den mån vi europeiseras kommer emellertid Sverige och Europa här att mötas, och osäkerhet, i frågan vad som egentligen gäller, är den ofrånkomliga följden.

 

Denna artikel har genomgått kvalitetsgranskning genom s.k. peer review (granskning av jämlike). Angående detta förfarande se vidare Riktlinjer för bedömning av vetenskapliga artiklarhttp://www.svjt.se/skrivregler/. 1 Se härtill Samuelsson, Tolkning och utfyllning. Undersökningar kring ett förmögenhetsrättsligt tema, Uppsala 2008 s. 59 ff.

SvJT 2012 Avtalstolkning på europeiska. Del II: Reglerna 987 På motsvarande sätt osäkras rättsläget genom europeiseringen över hela det civilrättsliga fältet.2 Saken ställs på sin spets i avtalsrätten. Den envetna kritik som riktats mot avtalslagen (1915:218) — på sin tid en symbol för den självständiga skandinaviska förmögenhetsrätten — gör osäkerheten ifråga omöjlig att blunda för. Jag har, för egen del, ingenting till övers för den ideologi som förutsätts i talet om avtalslagens död, men just symboliskt kan den fråga som angår oss här likafullt ställas så: Vad gäller efter avtalslagen? I det följande närmar vi oss de konkreta tolkningsreglerna i DCFR med denna fråga för ögonen.
    En regel kan aldrig reduceras till sin formulering, för det är alltid möjligt att ställa frågan, hur formuleringen skall förstås. Hur skall då vi förstå tolkningsreglerna i DCFR — hur skall vi kunna göra reda för deras ”substantiella normativitet”?

 

2. Nyckel: Tolkningsreglernas särart
De tolkningsregler som återfinns i DCFR är inte unika. Det är centralt för förståelsen. Officiellt anger de visserligen helt enkelt de funktionellt sett bästa lösningarna — det är den funktionella komparativa metoden, efter Hein Kötz,3 som, formellt, förser projektet med vetenskaplig legitimitet.4 Men man skall inte låta sig luras. Reglerna här är inte resultatet av fria lämplighetsöverväganden, utan en uppsättning nedärvda former. Samma regler, på ett ungefär, återfinns till exempel i motsvarande avsnitt i CISG, UNIDROIT Principles och PECL. Och det beror i sin tur på att de är djupt förankrade i den (västerländska) juridiska traditionen. Vår länk till denna tradition är emellertid bruten. Här, som på så många andra punkter, gör sig den svenska juridikens specifika tolkning av moderniteten gällande. Vi är avvikande, avvikande till exempel i vår hållning till tolkningslärans regler. I svensk avtalsrätt gäller, från femtiotalet och framåt, att tolkningen ytterst skall betraktas som en form av rättstillämpning:5 De sedvanliga resonemangen kring hur avtalstexten får förstås som ett uttryck för parternas vilja, antas dölja rättsliga värderingar, normer, som i realiteten styr tolkningen.6 Och rättsvetenskapens uppgift blir att spåra dessa normer, som alltså i teo-

 

2 Man behöver inte uttrycka sig fullt så dramatiskt. Rätten är ju alltid stadd i förändring, rättsläget aldrig konstant. Genom att prata om europeisering tar man bara ut förändringens riktning. 3 Legrand, Paradoxically Derrida: For a Comparative Legal Studies, Cardozo Law Review, Vol. 27, 2005–06 s. 632: ”Using ’doxa’ to connote the idea of a powerful and indeed hegemonic language that routinely and daily instills itself everywhere into the field, I argue that, at this writing, comparative legal studies’s doxa is chiefly incorporated in Hein Kötz and principally embodied in his textbook, An Introduction to Comparative Law.4 Se härtill Samuelsson, Om harmoniseringen av den europeiska privaträtten och funktionalismens funktionalitet, Europarättslig tidskrift Nr. 1 2009 s. 73 ff. 5 Ytterst: Trots att den traditionella distinktionen mellan tolkning och utfyllning tycks säga motsatsen. 6 Vilka normer det skulle röra sig om har dock ingen kunnat fastslå. Detta mysterium behandlas i Samuelsson, Tolkningslärans gåta. En studie i avtalsrätt, Uppsala 2011.

988 Joel Samuelsson SvJT 2012 rin konstituerar den egentliga juridiska verkligheten.7 De gamla formerna, traditionella tolkningsregler inräknade, har vi, och det är följdriktigt, inte mycket till övers för.
    Betraktelsesättet är oförenligt med det som av hävd gäller i rättskulturer som i någon mån förvaltat den traditionella juridiska tolkningsläran, istället för att rakt av förkasta den. Där — tysk, fransk och engelsk juridik kan anföras som exempel — finner man en, historiskt förmedlad, radikal skepsis gällande möjligheterna att överhuvudtaget kunna återföra avtalstolkningen på rättsregler, och denna skepsis vilar på ett resonemang i stil med det följande: Tolkningsregler gör varken till eller från, på närmast logiska grunder. Låter man nämligen i ett enskilt fall en i rättskällorna uppställd regel vara bestämmande för utgången, är det inte längre fråga om tolkning av avtal eller andra konkret givna rättshandlingar, utan om tolkning av den ifrågavarande rättskälletexten, och den kan inte rimligen ha någon auktoritet i frågan hur den föreliggande rättshandlingen skall läsas. Det är först om och när rättstillämparen tvingas ge upp försöken att tillmäta rättshandlingen någon innebörd som rätten kan (får tillfälle att) komma till tals. Att lita till generella regler vid tolkningen av en faktiskt förhandenvarande text är helt enkelt att avstå från att tolka den. Tolkningen kräver lyhördhet. Den är konst; en verksamhet som inte kan sammanfattas i regler.8 Med detta synsätt — det ”europeiska”,9 i någon mening den traditionella juridiska hermeneutikens — kommer vår strävan att nå de bakomliggande, bestämmande normerna att framstå som fåfäng. Därtill blir den principiellt betänklig. För om det är riktigt, som Lord Kerr uttrycker saken i ett klassiskt avgörande:

 

”Rules of construction are not rules of law; they are merely guidelines to the presumed intention of the parties in the light of the events which have occurred.”10

7 Jfr Høgbergs kritik av Sundbys realism i Høgberg, Kontraktstolkning. Særlig om tolkningsstiler ved fortolkningen av skriftlige kontrakter, Oslo 2006 s. 19. 8Tankegången är tysk till ursprunget. Den går tillbaka på Savignys tolkningslära och svarar idag mot en generell attityd i tysk juridik. Jfr Muthorst, Contract interpretation under the German BGB and under the DCFR, Heiderhoff-Żmij (eds.), Interpretation in Polish, German and European Private Law s. 47 ff., Munich 2011 s. 53, som talar om ”the commonly-held opinion among German lawyers that, no matter what the statutory law states, when discussing cases of the field of interpretation we will find reasonable and fair solutions with or without the help of statutory law” Se härtill Honsell, Ambiguitas contra stipulatorem, BenöhrHackl-Knütel-Wacke (Hrsg.), Festgabe für Max Kaser zum 80. Geburtstag s. 73 ff., Wien 1986 s. 73 (med hänvisningar tillbaka till BGB:s förarbeten); Kötz, Vertragsrecht, Tübingen 2009 Rn 67; Canaris-Grigoleit, Interpretation of Contracts, Hartkamp m.fl. (eds.), Towards a European Civil Code, 4th ed., Alphen aan den Rijn 2011 s. 599 ff; för vidare hänvisningar se Samuelsson, a.a.s. 48 f. 9 Och ”det europeiska” är här naturligtvis en konstruktion, så som det alltid måste vara. 10 Mitchell (George Chesterhall) Ltd v Finney Lock Seeds Ltd [1983] Q.B. 284. Se vidare, vad gäller inställningen i engelsk rätt, Lewison, The Interpretation of Contracts, 4th ed., London 2007 s. 241 ff; samt härtill Rosengren, Engelsk avtalstolkning i ett svenskt perspektiv, SvJT 2010 s. 1 ff.; Samuelsson, a.a.s. 127 ff. Enligt uppgift (Van

 

SvJT 2012 Avtalstolkning på europeiska. Del II: Reglerna 989 ...om det är riktigt, kommer varje försök att göra rättsregler av tolkningen per definition att inkräkta på avtalsfriheten, samt riskera att urholka avtalsbegreppet. För avtalet är en frivillig överenskommelse, som rättstillämparen har att respektera, även vid tolkningen. Vill vi inte erkänna det — till exempel därför att vi vill betrakta avtalsbegreppet som rent tekniskt, ett kopplingsbegrepp utan annan substans än den vi finner det lämpligt och rimligt att förse det med11 — hänger ingenting i tolkningsläran längre samman, och också tolkningen blir blott en fråga om att rätt värdera de konkreta omständigheterna i det individuella fallet.12 I sitt rätta sammanhang — det vill säga i det ”europeiska” meningssammanhang som nu skisserats — får de traditionella tolkningsreglerna förstås, inte som rättsregler, utan, snarare, som riktningsangivelser. Vad det gäller vid tolkningen, är partsviljan, den individuella rättshandlingens innebörd, och reglerna får inte komma i vägen för denna. Tolkningsregler — till exempel dem man finner i DCFR — får man ta med en stor nypa salt. Vad vi riskerar, när vi konfronteras med dessa regler, är emellertid att ta dem på allvar. Som om det vore möjligt att lösa faktiska tolkningsproblem genom att tillämpa dem. Som om det rörde sig om rättsregler. Med en sådan läsning blir de också hart när omöjliga att förstå; och när man tycker sig förstå dem vill man avfärda dem, därför att de verkar ensidiga och orimliga. I det följande vill jag försöka att undvika den läsarten och använder istället DCFR-texten konstruktivt, för att åstadkomma en motläsning.
    Det främmande, det europeiska, går förvisso att förstå.13

3. Regelmängdens struktur, och framställningens
Låt oss så närma oss det konkreta innehållet i DCFR bok II, kapitel 8.14 Givet ingången ovan förväntar sig läsaren nu en analys som utvisar att

Hoecke, Deep Level Comparative Law, Van Hoecke (ed.), Epistemology and Methodology of Comparative Law s. 165 ff, Oxford-Portland, Oregon 2004 s. 190 n. 74) har den franska Cour de cassation i ett avgörande från 1979 fastslagit att tolkningsreglerna i Code Civil (art. 1156–1164) inte är bindande för rättstillämparen; se även Kötz, European Contract Law, Vol. 1: Formation, Validity and Content of Contracts; Contract and Third Parties, Oxford 1997 s. 114 vid n. 35. 11 I serien försök att frigöra det juridiska tänkandet från den här antydda analysen se senast (?) Baldersheim, Ross og Erasmus: Mor Nille er ”tû-tû”, Retfærd 2011 s. 65 ff. 12 Den realistiska analysen gör allt lika, och därigenom i förlängningen allting meningslöst. 13 Vad man ofta glömmer är, att förståelse förutsätter handling — är handling. Det är detta som Hans-Georg Gadamer — en av den filosofiska hermeneutikens förgrundsgestalter — vill framhålla genom att tillskriva den juridiska hermeneutiken en exemplarisk betydelse för förståelsen av förståelsens fenomen. Förståelse är applikation, och verkan (Wirkung); se Gadamer, Gesammelte Werke, Hermeneutik I: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen 1990 s. 330 ff. Att förklara sig oförstående är, till effekten sett, handlingsvägran. (Men naturligtvis kan man ha goda grunder för sin passivitet.) 14 Andra bestämmelser med relevans för tolkningen finner man i DCFR II. – 4:102 och II. – 4:302 (avsikt att avge avtal och andra bindande rättshandlingar); II. –

 

990 Joel Samuelsson SvJT 2012 de regler — de ”model rules” — som man finner där egentligen inte alls är några regler; att just denna sektion i koden måste lösas upp vid en närmare granskning.15 Och så måste framställningen kanske te sig, med traditionella svenska utgångspunkter. Men ta hellre, skulle jag vilja föreslå, det följande som ett tillfälle att suspendera de invanda föreställningarna om rättsreglernas natur.16 För det enda som är givet är texten, och frågan är hur denna skall förstås. Först något om ifrågavarande kapitels struktur. Reglerna indelas i två avdelningar (”sections”). Den första behandlar tolkning av avtal; den andra tolkning av övriga rättshandlingar. Den senare kategorin hanteras genom en omformulering av huvudregeln vid avtalstolkning (i artikel II. – 8:201) samt genom konstaterandet (i artikel II. – 8:202) att övriga avtalstolkningsregler är analogt tillämpliga, med nödvändiga modifikationer, också vid tolkning av andra rättshandlingar. Den andra avdelningen kan sägas parasitera på den första — och den materiella substansen får man alltså söka där.
    Den första avdelningen rymmer sju artiklar, och dessa kan indelas i två kategorier: a) generellt tillämpliga regler och b) tolkningsmaximer, varianter på klassiska tumregler, som kommer i spel i specifika typsituationer.
    De generella reglerna, som återfinns i artiklarna II. – 8:101 och II. – 8:102, behandlar frågor som i grund och botten är teoretiska — frågor att ställa sig i det utrymme för juridisk självreflektion som den akademiska diskussionen kring avtalstolkningen bereder. Det gäller:

 

a) relationen mellan tolkningens subjektiva och objektiva element (II. – 8:101), och b) den vid tolkningen relevanta kontextens omfång (II. – 8:102).

 

Frågan om förhållandet mellan det subjektiva och det objektiva är först och främst ideologisk, medan frågan vilka omständigheter som får beaktas vid tolkningen rör ett i det närmaste rent logiskt problem. För tolkningen av konkreta rättshandlingar är det rätt besett ovidkommande hur dessa frågor besvaras. Reglerna här har, vill jag göra gällande, i princip inga praktiska implikationer, och det är i kraft härav som de kan göra anspråk på allmängiltighet.
    Tolkningsmaximerna i artiklarna II. – 8:103 till II. – 8:107 är mer handfasta, i det att de utpekar lösningar på en uppsättning typiska tolkningsproblem. Likafullt saknar de någon egentlig normativ kraft. Ta regeln i artikel II. – 8:104 som exempel. Denna lyder:

 

 

4:104 (merger clauses); II. – 6:103 (fullmaktsförklaringar); X. 2:202, X. – 4:101 (trusts); II. – 9:101 (ufyllning). 15 Jfr det som i Samuelsson, a.a.s. 77 ff., kallas ”tolkningslärans undantagskaraktär”. 16 Analyserar man rättsliga texter i termer av rättsfakta och rättsföljd blir resultatet ofta oacceptabelt magert. Antagligen är vår syn på rättsreglernas karaktär och betydelse fortfarande alldeles för onyanserad (jfr Dworkins försök att nyansera det positivistiska regelbegreppet).

SvJT 2012 Avtalstolkning på europeiska. Del II: Reglerna 991 ”Terms which have been individually negotiatied take preference over those which have not.”

 

Det är sunt förnuft, för individuellt framförhandlade villkor får antas vara ett mer direkt uttryck för partsviljan än villkor som inte framförhandlats individuellt. Men det behöver inte vara så, och är det inte så skall naturligtvis inte avtalet läsas i strid med parternas intentioner. Tolkningsmaximer beskriver typfall; de åstadkommer inte mer än så.17 Mer om allt detta i det följande.

 

4. DCFR II. – 8:101: General rules
4.1 Övergripande. Subjektivt och objektivt i tolkningen
Den centrala bestämmelsen i DCFR bok II kapitel 8 är den första, som alltså innehåller textens ställningstagande i tolkningslärans kardinalfråga, frågan om förhållandet mellan subjektiv och objektiv tolkning. Bestämmelsen har följande lydelse:

 

1) A contract is to be interpreted according to the common intention of the parties even if this differs from the literal meaning of the words. 2) If one party intended the contract, or a term or expression used in it, to have a particular meaning, and at the time of the conclusion of the contract the other party was aware, or could reasonably be expected to have been aware, of the first party’s intention, the contract is to be interpreted in the way intended by the first party. 3) The contract is, however, to be interpreted according to the meaning which a reasonable person would give to it: (a) if an intention cannot be established under the preceding paragraphs; or (b) if the question arises with a person, not being a party to the contract or a person who by law has no better rights than such a party, who has reasonably and in good faith relied on the contract’s apparent meaning.

 

Det tema som här behandlas var givet för reglering. Det är just detta, och ingenting annat, som diskussionen kring tolkningsfrågorna i modern tid i första hand har gällt.18 Och varje i komparativrättsliga stu-

 

17 Jfr Schmidt, Typfall, partsavsikt och partsculpa, SvJT 1959 s. 519 f. 18 I modern tid: Alltsedan subjektivitetens kris kortslöt de invanda tankebanorna under artonhundratalets andra hälft. (När t.ex. Kötz, a.a.s. 107, under rubriken ”Intention and Expression: the Two Theories”, skriver: ”Even in ancient Roman law interpretation hovered between theses two poles”, så ägnar han sig åt en form av (omedveten) historieförfalskning.) Förloppet studeras, ur avtalsrättens synvinkel, i Samuelsson, Tolkning och utfyllning; se även dens, Tolkningslärans gåta s. 186 ff. Anmärkas kan, bara för att ge ett belysande exempel, att när Deuntzer tar upp tolkningstemat 1879, i sin introduktion till rättssystemet och till privaträtten, så gör han användning av dikotomin subjektiv tolkning/objektiv tolkning för att beskriva läget i den vetenskapliga debatten. ”Subjektiv tolkning” blir här, och först här (i detta skede), namnet på den hitintills härskande tolkningsteorin (väsentligen Savignys) och ”objektiv tolkning” namnet på den utmanande. Här etableras de regler som styrt diskussionen fram till idag (de regler som jag försöker kringgå i mitt skrivande). Deuntzer: ”Mod denne Lære, der kan betegnes som den subjektive Fortolkningstheorie, er der imidlertid især i nyere Tid rejst vægtige Indvendinger. Man har saaledes fremhævet, at selv om en fuldstændig Gjengivelse af Lov-

 

992 Joel Samuelsson SvJT 2012 dier grundat försök att finna en gemensam europeisk avtalstolkningslära måste sammanjämka alla de olika hållningar till detta problem som försvaras i de nationella rättsordningarna.
    Vid en första, ytlig, betraktelse tycks frågan kunna ställas så: Subjektiv eller objektiv tolkning? Och man kan då inrangera de nationella lärorna på en skala mellan ytterligheterna ren subjektiv respektive ren objektiv tolkning. I den subjektiva änden skulle man då antagligen placera den franska traditionen (Code Civil art 1156) och, kanske något närmare mitten, den tyska (BGB § 133 läst mot BGB § 157). I den objektiva änden får man nordisk rätt och common law. Men analysen är sårbar. Så pass att den kollapsar så snart man ägnar frågan minsta omsorg. För ingen tolkningstradition låter sig egentligen beskrivas som rent subjektiv eller rent objektiv. Och det är högst oklart vad det skulle innebära att tolka någonting strikt subjektivt eller strikt objektivt. Letar man efter avsikten, måste man utgå från uttrycket. Och den som tolkar ett uttryck, tillskriver det en innebörd, och därmed, ofrånkomligen, avgivaren en avsikt.19 Gängse uppfattning i den internationella diskussionen är också — kanske föga överraskande, med tanke på att man i det sammanhanget vanligen strävar efter rättslig enhet — att motsättningen mellan subjektiv och objektiv tolkning är en chimär och att man på ett eller annat sätt måste balansera dessa båda poler för att få en korrekt uppfattning om den tolkningslära som faktiskt gäller, alltså alldeles oavsett vad som formellt sett föreskrivs i respektive nationell rättsordning.20 Och avsnitten om avtalstolkning i CISG, UNIDROIT Principles, PECL och DCFR inleds alla med en bestämmelse som just balanserar tolkningens subjektiva sida mot dess objektiva sida.
    Grundprincipen i DCFR (liksom i CISG, UNIDROIT Principles och PECL) är, att den subjektiva tolkningen ges företräde framför den objektiva. Konflikten hanteras genom rangordning. Först subjektivt (partsviljan), sedan, om det inte ger något resultat, objektivt (tolkning utifrån tredjepersonsperspektiv). Inom ramen för den subjektiva tolkningen finns också, genom regel II. – 8:101 (2), möjligheten att endera partens ensidiga uppfattning om avtalsinnehållet blir be-

giverens Tanke kan skaffes, vil man dog i Virkeligheden ikke derved erholde Svar paa alle de Spørgsmaal, som Lovens Fortolkning frembyder.”; Deuntzer, Kort Fremstilling af Retssystemets navnlig Privatrettens almindelige Del (1ste Afsnit), Kjøbenhavn 1879 s. 43. 19 Se vidare nedan vid n. 50. 20 För ett typexempel på en sådan analys se Van Hoecke, a.a., som finner sin enhet i den rättsvetenskapliga debatten (”the deep level”). Den reflekterade tolkningsläran är alltså, enligt Van Hoecke, mer eller mindre enhetlig, trots att lagstiftning och praxis kan ge ett annat intryck. Se och jfr t.ex. Adlercreutz-Gorton, Avtalsrätt II, Lund 2010 s. 39 ff.; Canaris-Grigoleit, a.a.s. 595 ff.; DiMatteo, Contract Theory. The Evolution of Contractual Intent, East Lansing, Michigan 1998 särskilt s. 129 ff.; Høgberg, a.a.s. 99 ff.; Lewison, a.a.s. 31 ff; Samuelsson, Tolkningslärans gåta s. 189 f.; S. A. Smith, Contract Theory, Oxford 2004 s. 271 ff; Vogenauer, Interpretation of Contracts: Concluding Comparative Observations, Burrows-Peel (eds.), Contract Terms s. 123 ff., Oxford-New York 2007 s. 125 ff; Zweigert-Kötz, An Introduction to Comparative Law, 3rd ed., Oxford 1998 s. 408 f.

SvJT 2012 Avtalstolkning på europeiska. Del II: Reglerna 993 stämmande, nämligen om motparten vid tiden för avtalsslutet var i ond tro om denna uppfattning (den svenska motsvarigheten till denna regel benämner vi vanligen ”dolusregeln”).
    Strukturen här, är alltså denna:

 

a) den gemensamma partsviljans företräde 1. subjektiv tolkning b) dolusregeln

 

2. objektiv tolkning

 

På denna abstrakta nivå överensstämmer DCFR någorlunda väl med hållningen i svensk rätt. Man får dock göra två förbehåll. a) För det första finns det ingen svensk hållning på detta område någon annanstans än i doktrinen.21 I praxis finner man nämligen sällan anledning (och verklig anledning har man väl aldrig) att ta ställning till den teoretiska fråga som det här gäller.22 Ett intressant undantag utgör dock möjligen följande principiella uttalande i skälen till HD:s avgörande i NJA 1999 s. 35:

 

”I HD har inte påståtts att parterna vid […]avtalets ingående hade en gemensam uppfattning om innebörden av avtalet i de frågor som tvisten gäller. Utredningen i målet ger inte heller stöd för att någon av parterna vid avtalsslutet utgick från att avtalet hade en viss innebörd i dessa frågor och att motparten insåg eller måste ha insett detta. Avgörande för hur […]avtalet skall tolkas blir därmed främst avtalets ordalydelse, men hänsyn bör även tas till andra omständigheter, som det affärssammanhang i vilket det tillkom.” 23

Resonemanget speglar tillsynes mönstret i den internationella komparativa diskussionen — det mönster som kommer till uttryck bland annat i DCFR — och det är ingen slump. Men som sammanfattning av läget i svensk praxis låter det sig inte utan vidare förstås. För det är HD:s argumentation i tolkningsfrågorna alltför väl avpassad efter de specifika omständigheter som det i varje fall gäller. Huruvida praxis ger stöd för antagandet, att det finns en generellt giltig dolusmodell för tolkning i svensk rätt, är, till exempel, omdiskuterat.24

 

21 Och när man säger att tolkningsreglerna i DCFR överensstämmer ”någorlunda väl med hållningen i svensk rätt” får man göra undantag för Grönfors och hans försök att detronisera partsviljan. 22 Se härtill Samuelsson, Tolkningslärans gåta s. 189 vid n. 558 med relevant kontext. Jfr Lehrberg, Avtalstolkning, 5 uppl., Uppsala 2009 s. 26 och 34 f. 23 Se och jfr även t.ex. NJA 1991 s. 319; NJA 1997 s. 382; NJA 2007 s. 35; NJA 2012 s. 3. 24 Se å ena sidan Adlercreutz-Gorton, a.a.s. 134 och, å andra sidan, Lehrberg, a.a.s. 51. Tilläggas kan att justitierådet Håstad i ett tillägg till skälen till HD:s avgörande i NJA 2006 s. 638 uttalar: ”Även vid tolkning av avtal tillämpas 6 § 2 stycket avtalslagen analogt (se t.ex. NJA 1999 s. 35 på s. 49, där klargörandeplikten placeras omedelbart efter gemensam partsavsikt i regelhierarkin).” Vad som avses när det talas om modellens (eventuella) generella giltighet, och därmed vad man egentligen är oense om, tål att diskutera. I mycket rör det sig om en vetenskapsideologisk fråga.

 

994 Joel Samuelsson SvJT 2012 b) För det andra finns i svensk doktrin en särskilt stark benägenhet att betrakta de subjektiva momentens förefintlighet som en bevisfråga.25 Kan det visas att parterna verkligen hade någon viss gemensam uppfattning om avtalets innebörd i den fråga det gäller, eller att ena parten insåg att motparten hade en sådan uppfattning, ja, då säger väl regeln om den gemensamma partsviljans företräde, respektive dolusregeln, att dessa uppfattningar skall vara bestämmande för tolkningen.26 Och: Det är onekligen så. Men, i fall då frågan om avtalets innehåll verkligen kan avgöras genom ren bevisvärdering, så rör det sig inte, i egentlig mening, över huvud taget om tolkning, utan snarare om ett klargörande i frågan vad som skall läggas till grund för bedömningen. Kan det visas att parterna avsett Y trots att de i kontraktet skrivit X, till exempel emedan det kan beläggas att parterna sinsemellan alltid använder den ifrågavarande termen på det specifika sättet, så är, märk väl, avtalet inte längre tolkningsbart. Innebörden, vad parterna avsett, är, och det är ofrånkomligt, Y.
    I principen om den gemensamma partsviljans företräde ligger emellertid mer än denna självklarhet. Den säger, nämligen, också någonting om tolkningens inriktning.

 

4.2 Den gemensamma partsviljans företräde
Innebörden, som tolkningen syftar till att bestämma, hör inte till de i avtalet använda uttrycken på ett okvalificerat sätt — det är inte nog att den kan tillskrivas orden ”som sådana” — utan den innebörd som efterfrågas är just den som parterna avsett att uttrycka. Den intersubjektiva kontexten är bestämmande. Denna riktningsangivelse finns inskriven också i den svenska traditionen, men den är, tror jag, svagare och svårare att urskilja här än i många andra europeiska rättstraditioner. I DCFR II. – 8:101 (1) kan den skönjas i den avslutande kvalifikationen ”even if this differs from the literal meaning of the words”.27 Häri ligger att den relevanta förståelsehorisonten är parternas. ”Allmänt språkbruk”, ”bokstavlig innebörd”, ”naturligt innehåll” och liknande, är intressant först när underlaget inte kan bära mer kvalificerade — efter den individuella situationen avpassade — omdömen.

 

Att inte heller svenska domstolar skulle ge den ondtroende i ett renodlat dolusfall rätt att åberopa avtalets objektiva innebörd står väl, hoppas jag, klart. 25 Se på detta tema Samuelsson, Tolkning och utfyllning s. 538 ff. 26 Denna attityd kommer förhållandevis tydligt till uttryck i den ovan citerade passagen ur skälen till avgörandet i NJA 1999 s. 35. Förhållandevis tydligt: För i andra stycket anges ju, att avgörande för hur avtalet skall tolkas i det uppkomna läget blir, hur lydelsen skall läsas i den relevanta kontexten. Därmed är väl sagt att också reglerna i första stycket gäller den rätta tolkningen — och att det finns en kontinuitet med resonemanget i de följande styckena, som uppenbarligen inte kan förstås som en form av bevisvärdering. 27 Denna ansluter t.ex. till § 133 BGB, där det anges att man vid tolkningen av en viljeförklaring skall efterforska den verkliga viljan och ”nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften [ist]”.

SvJT 2012 Avtalstolkning på europeiska. Del II: Reglerna 995 Säger vi att den bokstavliga meningen kan avvika från den avsedda, säger vi någonting annat och mera, än att den presumtion avseende avtalets innehåll, som kan uppställas i och med texten som sådan, får ge vika för det fall att förefintligheten av en avvikande partsvilja kan bevisas (sakfråga).28 Utsagan rymmer en påminnelse — en påminnelse om, att texten, under förutsättning att det finns mer att gå på, inte ensam ska läggas till grund för slutsatsen i tolkningsfrågan. Andra data skall beaktas, allt av relevans skall beaktas, och det kan därvid visa sig att det finns en konflikt mellan den läsning som synes följa av texten som sådan och den som gör sig gällande när uppmärksamheten riktas mot övriga tolkningsdata.29 I ett sådant fall finns det, påminner oss principen om den gemensamma partsviljans företräde, ingen anledning att låta texten bli bestämmande — och det är självklart, inte egentligen en rättsregel, givet att det rör sig om tolkning av just avtal, det vill säga om ett försök att fastställa innebörden i parternas gemensamma överenskommelse. Överenskommelsen är individuell. De allmänspråkliga innebörder som häftar vid de ord som använts kan visa sig vara helt accidentella.
    På det mest abstrakta planet kan den överordnade princip, som det här gäller, sägas innebära, att vid tolkningen har det individuella företräde framför det generella, så länge en sådan läsning kan rättfärdigas.30 Det exempel som anförs i kommentaren till bestämmelsen, i fulltexteditionen, är belysande. Omständigheter som följer. En fastighetsägare har anlitat en målerifirma för att måla fastighetens ”exterior window frames”, och tvist uppstår om huruvida uppdraget omfattar inre fönsterkarmar såväl som yttre. Det använda uttrycket i sig är tvetydigt, emedan det ju kan anses utpeka antingen ytterfönstrens karmar, inre som yttre, eller blott de utvändiga fönsterkarmarna. Normalt träffas separata avtal för yttre respektive inre måleriarbeten (skilda material, skilda förutsättningar). I det specifika fallet framgår

 

28 Om man som svensk jurist har svårt att tillgodogöra sig denna poäng, beror det möjligen på att man, av bestämda historiska orsaker, är benägen att tänka att man ju inte vet vad avgivaren avsett och därför inte har någon rätt att uttala sig om den saken. Men innebörden — och kommunicerar man, kommunicerar man innebörder — är inte ett föremål för vetandet. Inte i den meningen. En innebörd kan ju inte verifieras på något annat sätt än genom tolkning. Vi är ännu låsta i det tidiga nittonhundratalets stränga scientism (eller, snarare, den oreflekterade, allmänt scientistiska hållning som denna lämnat efter sig); se härtill t.ex. Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 5 f. Vi vill föreställa oss partsviljan som ett psykiskt faktum, snarare än som ett normativt fenomen (för det fall den överhuvudtaget skall tänkas som fenomen — att uttala sig om partsviljan är, i praktiskt hänseende, att uttala sig om avtalets innebörd); se vidare nedan avsnitt 4.2.4. Svensk civilrättsvetenskap har, med andra ord, inte i någon större utsträckning tagit intryck av nitttonhundratalsfilosofins ”språkliga vändning”; Se härtill Høgberg, a.a.s. 58 ff. 29 Se härtill Høgberg, a.a.s. 26 ff. och 120 ff. 30 Jfr DCFR, II. – 8:101, Comments, B.: ”All the same, the interpreter must not, under the guise of interpretation, modify the clear and precise meaning of the contract where there is nothing to indicate that this is required by the Article [II. – 8:101].”

996 Joel Samuelsson SvJT 2012 emellertid av dokumentationen från förhandlingsstadiet att parterna diskuterat målning av både inre och yttre karmar.
    Om detta är alla indata har tvisten följande struktur:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underlaget bestämmer tolkningsfrågan, men besvarar den inte. Här gäller det en konflikt mellan en generell och en individuell innebörd, som tvetydigheten i det i avtalet använda kritiska uttrycket har öppnat för. Kommentatorerna drar slutsatsen att det individuella skall ges företräde, men det är knappast givet, särskilt inte som fallbeskrivningen är så knapphändig. Att målning av såväl yttre som inre karmar diskuterats betyder i sig inte att det också avtalats.31 Avgörande blir slutligen den tolkande juristens värdering av förhållandet mellan normallösningen (Hur pass etablerad är konventionen? Hur pass starka är de sakskäl som bär upp den?) och det underlag som pekar på en avvikande, individuell, lösning (Hur pass tydligt har man uttryckt sig? Hur pass ömsesidigt? Under vilket skede i förhandlingarna?).
    Och märk, att oavsett vilken läsning man föredrar, så kommer slutsatsen att gälla avtalets innebörd, alltså det som parterna får anses32 ha avsett — slutsatsen kommer till uttryck i en utsaga om den gemensamma partsviljan. Partsviljan påträffas alltså inte bland tolkningsdata, är inte i sig ett tolkningsdatum,33 utan det om vilket man uttalar sig på

 

31 Jfr följande berömda uttalande av Lord Wilberforce (i Prenn v Simmonds [1971] 1 W.L.R. 1381) ”The reason for not admitting evidence of these exchanges [preliminary negotiations] is not a technical one or even mainly of convenience [...] It is simply that such evidence is unhelpful. By the nature of things, where negotiations are difficult, the parties' positions, with each passing letter are changing and until the final agreement, though converging, still different. It is only the final document which records a consensus. If the previous documents use different expressions, how does construction of those expressions, itself a doubtful process, help on the construction of the contractual words? If the same expressions are used, nothing is gained by looking back; indeed something may be lost since the relevant surrounding circumstances may be different. And at this stage there is no consensus of the parties to appeal to.” 32 Jag finner som synes inte den skepsis som normalt visas denna kvalifikation berättigad; jfr t.ex. Lehrberg, Lagstiftaren vilse i egen labyrint?, Festskrift till Anders Agell s. 325 ff, Uppsala 1994, särskilt s. 330 ff. 33 Jfr det förhållandet att lagens rätta tolkning inte kan nedtecknas i lagen. Det är närmast en fråga om logik.

konflikt

”exterior window frames”

normal ordning dokumenterade preliminärer

tolkningsdata

SvJT 2012 Avtalstolkning på europeiska. Del II: Reglerna 997 grundval av föreliggande tolkningsdata.34 Det är inte av förbiseende som partsviljan inte återfinns i uppräkningen av för tolkningen relevanta omständigheter i DCFR II. – 8:102.35

4.3 Dolusregeln. Eller?
I DCFR II. – 8:101 (2) återfinns, som framgått, en motsvarighet till det som i svensk juridik vanligen kallas ”dolusregeln”.
    Det som först slår en svensk betraktare är antagligen det sätt på vilket ondtros-rekvisitet formulerats. Har endera parten en viss intention, med avseende på avtalets innebörd, blir denna bindande för motparten i de fall denne vid tiden för avtalets ingående har insett (”was aware”), eller rimligen kunde förväntas ha insett (”could reasonably be expected to have been aware”), att så var fallet. Som framgår redan av själva benämningen ”dolusregeln” förutsätter emellertid den variant som diskuteras i svensk litteratur att fråga är om kvalificerad ond tro, varmed menas, att ond tro i relevant mening föreligger först när det aktuella förhållandet måste ha insetts (dolus).36 Därmed är sagt, att det inte är nog att detta borde ha insetts (culpa) — den meningsskapande distinktionen följer ett fast och välbekant mönster, inskrivet bland annat i avtalslagen.
    Här lutar sig den svenska avtalsrätten, som i så många andra fall, mot den grundläggande åtskillnaden mellan fakta och värderingar, mellan Vara och Böra. Det strängare kravet förstås och läggs ut i deskriptiva termer; det mildare i normativa. Med uttrycket ”måste ha insett” avses således, efter vad som kan utläsas ur Adlercreutz kanoniska text ”Avtalsrätt I”:

 

”principiellt vetskap som psykisk realitet men [det] sänker kravet på bevisning i det särskilda fallet till stor sannolikhetsövervikt på grund av svårigheten att bevisa psykiska fakta [...]”37

 

34 Och till ”föreliggande tolkningsdata” hör också, naturligtvis, texten — eller mer abstrakt: de uttryck som sammantagna konstituerar avtalet — även om texten i egenskap av att vara tolkningens objekt, det som tolkas, kan tillskrivas en särställning. Följande resonemang hos J. Ramberg, som kan tas som typiskt, ger alltså uttryck för en feltanke: ”[Man skall] givetvis inte [...] förbise partsviljorna och den befogade tillit som en avtalande part kan kan ha fäst vid den andra partens förklaringar och uppträdande. Föreligger ett skriftligt avtal är emellertid avtalstexten som sådan normalt utslagsgivande, eftersom man då har en fast utgångspunkt för avtalstolkningen i form av ett objektivt konstaterbart förhållande.”; J. Ramberg, Avtalsautonomi och den dispositiva rätten, Festskrift till Anders Agell, Uppsala 1994 s. 507; jfr t.ex. Adlercreutz-Gorton, a.a.s. 10. Men texten är en förklaring. Av partsavsikten. Den centrala förklaringen; den som skall tolkas. 35 Det handlar ju om omständigheter ”which may be relevant in determining either the common intention of the parties or the reasonable meaning of the contract”; DCFR, II. – 8:102, Comments, A — dvs. om tillämpningen av reglerna (1) och (2) i DCFR, II. – 8:101. 36 Se Adlercreutz-Gorton, a.a.s. 132 ff; Fohlin, Avtalstolkning, Uppsala 1989 s. 52 ff; Lehrberg, Avtalstolkning s. 49 ff; jfr J. Ramberg-C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 8 uppl, Stockholm 2010 s. 161 ff. Se även ovan citerade stycke ur skälen till HD:s avgörande i NJA 1999 s. 35. 37 Adlercreutz-Gorton, Avtalsrätt I, 13 uppl., Lund 2011 s. 44.

998 Joel Samuelsson SvJT 2012 Det är, märk väl, principen. Vår hållning till densamma är dock, på ett för svensk avtalsrätt karakteristiskt sätt, ambivalent. För vi tror inte på principer och inte på dikotomier, nej, överhuvudtaget inte på skarpa gränser.38 Samtidigt är det ofrånkomligen så, att det system som vi faktiskt har39 bygger på ett antal strukturer, begrepp och skiljelinjer, bland vilka man återfinner, till exempel, den just nu diskuterade. Och man kan inte överge sina begrepp.40 Inte utan långtgående konsekvenser. Anta att dolusregeln ersattes av en motsvarande ”culparegel”.41 Av 32 § 1 st följer att avgivaren, vid förklaringsmisstag, inte är bunden av den felaktiga förklaringen i de fall mottagaren insett eller bort inse misstaget. Vad, om något, parterna är bundna till, får i den situationen fastställas genom tolkning. Har nu mottagaren inte bara insett eller bort inse misstaget, utan också vad avgivaren avsett att uttrycka (och i många fall ger det ena det andra) riskerar han att bli bunden till detta innehåll (beroende på hur hårt parterna bundit sig i det aktuella skedet) även om han vare sig framkallat rättshandlingen eller måste ha insett motpartens uppfattning, vilket fullständigt undergräver regeln i 6 § 2 st såväl som hela den svenska passivitetsläran i dess nuvarande form.42 Bara för att nämna en sak.43 Nej, för svensk avtalsrätts del kan tillsynes inte distinktionen mellan dolus och culpa slarvas över vid hanteringen av rekvisitet ”god tro” utan att åtskilliga meningsbärande strukturer kollapsar.44

 

38 Adlercreutz-Gorton, a.st., fortsätter: ”Huruvida man kan eller över huvud bör upprätthålla någon principiell skillnad (en art-, inte endast en gradskillnad) mellan de båda rekvisiten är tvivelaktigt. Det troligaste är att i båda fallen en sannolikhetsbedömning — med hänsyn till den föreliggande situationen — ska kombineras med en normativ bedömning — med hänsyn till kravet på aktsamhet.” Så, det är alltså troligast? Hur uppskattar man en sådan sak, tro? 39 Avtalsrättsliga bedömningar kräver mer än ett finger i luften, även om det ibland inte låter så. Men man måste skilja avtalsrätten (praktik) från uppfattningarna om vad avtalsrätt är (teori). Praktiken är inte fullt så pragmatisk som vi i teorin vill göra gällande. 40 Jfr Samuelsson, Avtalstolkning på europeiska. Del I: Systemet, SvJT 2012 s. 962 n. 121. 41 Jfr Fohlin, a.a.s. 81 ff. 42 Se härtill Lehrberg, Avtalstolkning s. 59 och 61 vid n. 78. 43 Inom ramen för systemet i DCFR är inte denna konsekvens särskilt dramatisk. I kommentaren till regeln konstateras utan vidare: ”If one party’s words do not accurately express that party’s intention, for instance because the intention is expressed wrongly or the wrong words are used, the other party can normally rely on the reasonable meaning of the first party’s words. But this is not the case if the second party knew or could reasonably be expected to have known the first party’s actual intention. If the second party conclude the contract without pointing out the problem the first party’s intended interpretation should be binding.”; DCFR, II. – 8:101, Comments, C. 44 Det var bristen på förståelse för denna distinktions betydelse som fick avtalsrättarna Holmbäck, Karlgren och Vahlén att reagera så starkt på Schmidts ”culparegel”. Se Schmidt, Typfall, partsavsikt och partsculpa; dens, En culparegel vid avtalstolkning, SvJT 1960 s. 420 ff.; jfr Holmbäck, Förklaringsmisstag och oklara avtal, SvJT 1960 s. 321 ff.; dens, Avtalstolkning. En replik till professor Folke Schmidt, SvJT 1960 s. 620 f.; Karlgren, Kutym och rättsregel, Stockholm 1960 s. 32 n. 4; densamme, Anm. av Vahlén, Avtal och tolkning, SvJT 1961 s. 214 n. 5; se härtill Hansson, Kollektivavtalet. En rättsvetenskaplig berättelse, Uppsala 2010 s. 227 ff, för en inkännande analys av respektive meningshorisont och relationen

 

SvJT 2012 Avtalstolkning på europeiska. Del II: Reglerna 999 Emellertid... Emellertid ligger i den formulering regeln givits i DCFR en öppning åt andra innebörder och därigenom, för oss, en möjlighet att tänka ”dolusregeln” en gång till, kanske på ett annorlunda sätt.
    Nivån för relevant ond tro anges där, som vi sett, med orden ”could reasonably be expected to have been aware”. En rimlighetsstandard, således. I kommentaren till texten ges ett exempel, där en felskrivning i ett anbud ger ett pris som är ungefär sex gånger för lågt. Det är absurt lågt (”absurdly low”) och givet den i branschen sedvanliga beräkningsgrunden vid försäljning av varor av det aktuella slaget borde anbudstagaren, som i likhet med anbudsgivaren är verksam i branschen, rimligen kunna förstå vad som avsetts (i det här fallet händelsevis pris per enhet, inte per kilo). Rätten, i DCFR:s tappning, kräver av anbudstagaren, att han i denna situation hör av sig till anbudsgivaren med en upplysning om misstaget. Gör han det inte har han inte rätt att åberopa avtalets lydelse. Han har försummat sin upplysningsplikt, ett utflöde av den ömsesidiga lojalitetsplikten i kontraktuella relationer.
    Bedömningen är inte nödvändigtvis strängare mot anbudstagaren än den som svensk rätt föreskriver. Allt hänger ju på vad som skall anses ”rimligt”. Skillnaden ligger istället i, att regeln, i sin ”europeiska” version, tycks öppet normativ.45 Den kräver uttryckligen ett normativt ställningstagande av rättstillämparen, medan man vid tillämpning av dolusregeln tillåts intala sig att man genom att ta ställning till förekomsten av rena fakta ger effekt åt lagstiftarens värderingar. Normativiteten förskjuts till bevisvärderingen, och nu kan regeln framstå som mindre ärlig i sin svenska utformning — för vi har i ryggmärgen att de avgörande värderingarna inte bör döljas.46 I beaktande av detta skulle man emellertid, för svensk rättsvetenskaps del, möjligen kunna finna fram till ett mer avspänt förhållande till dolusregeln. Vi behöver inte nödvändigtvis tänka den som en motsägelse — ett krav på faktisk insikt som i realiteten antagligen är normativt.47 Och vi behöver inte heller, såvitt angår insiktskraven i tolkningsläran, avfärda distinktionen mellan culpa och dolus som en fiktion. Allt som krävs är en något mer nyanserad förståelse för det spel mellan normativitet och fakticitet som regelkonstruktionen förutsätter.

 

horisonterna — den avtalsrättsliga och arbetsrättsliga — emellan; samt Samuelsson, Tolkning och utfyllning s. 173 n. 499, om efterdyningarna. 45 Men så ter det sig bara från vårt håll sett, dvs. givet att det är meningsfullt att upprätthålla distinktionen mellan culpa och dolus med avseende på denna fråga. 46 Jfr t.ex. diskussionen kring ”dold” och ”öppen” innehållskontroll (genom tolkning respektive jämkning av avtal). 47 Därtill är det ju fråga om en rättsregel som gör anspråk på att gälla avtalets innebörd (som om den kunde göras till föremål för rättspolitiska överväganden), genom vilken tolkningen framställs som en bevisfråga (som om avtalets innebörd kunde påträffas i den empiriska verkligheten).

1000 Joel Samuelsson SvJT 2012 Vare sig det rör sig om enkel eller kvalificerad ond tro är den onda trons objekt här rättshandlingens innebörd, betraktad från motpartens horisont, och fastställandet av innebörden förutsätter tolkning, det vill säga en ofrånkomligen normativ handling. Säger vi om någon, att denne förstått, måste ha förstått eller borde ha förstått, att någon annan förstått ett givet språkligt uttryck på ett visst sätt — knyter vi genom denna utsaga uttrycket ifråga till den konkreta situation som givit upphov till tolkningsproblemet (Vad skall detta uttryck anses betyda nu?). Vi säger: Avtalet — anta att det rör sig om ett avtal — skall läsas , därför att parterna har ingått en ömsesidig överenskommelse, och även om underlaget inte medger slutsatsen att de därigenom tagit ställning i frågan, har det för ena parten varit så pass tydligt, att motparten vid tiden för avtalsslutet för sin del sett ett sådant ställningstagande i avtalets formuleringar, att han nu får finna sig bunden till detta, emedan han inte reklamerat.48 Annorlunda uttryckt saknar han i detta läge rätten att åberopa avtalets objektiva innebörd. Motpartens läsning var alltför uppenbar. Frågan är var gränsen går — och vid besvarandet av denna fråga förfogar den svenska traditionen över två begrepp. Istället för att rakt av hänvisa till vad som är rimligt, kan vi säga att det inte är nog att motpartens uppfattning borde ha insetts; den måste ha insetts. Distinktionen kan sedan fyllas med innehåll genom att låta det principiella kravet på faktisk insikt svara mot en mer individualiserad bedömning, medan det normativa rekvisitet ”borde ha insett” får ge uttryck för en generell norm. Skillnaden mellan fakticitet och normativitet blir då reellt sett en fråga om hur underlaget för bedömningen avgränsas. Individuella omständigheter och egenskaper — så som bristande erfarenhet, begränsad branschvana, språklig oförmåga, dåliga fattningsgåvor, ouppmärksamhet, eller annorlunda uttryckt helt enkelt negativa avvikelser från den generella aktsamhetsstandard som man här önskar upprätthålla (vilken den än är) — kan ju leda till att man inte nödvändigtvis måste inse allt det som man borde ha insett.49

 

48 Här vill traditionalisten kanske invända, att parterna i denna situation ju inte har ingått en ömsesidig överenskommelse, emedan det är fråga om ursprunglig dissens. Rättsordningen erkänner avtalet trots dissensen, i det enskilda fallet t.ex. av processuella skäl, eller därför att någon passivitetskonstruktion äger tillämpning. Men den fråga efter överensstämmelse som hamnar i förgrunden vid bedömningen av om avtal ingåtts eller ej kan mycket väl hållas åtskild från den motsvarande fråga som gör sig gällande vid avtalstolkningen (Vilken var den gemensamma partsviljan?). För vad rättstillämparen frågar efter vid tolkningen är typiskt sett hur avtalets formuleringar skall relateras till en konkret situation som parterna inte haft för ögonen vid tiden för avtalsslutet (vilket ofta är själva anledningen till att tolkningsproblemet över huvud taget uppkommit). Jfr Kötz, European Contract Law, Vol. 1 s. 109: ”In cases like this [i dissensfall] it is clearly futile to look for the ’common intention’ of the parties, at any rate if by that we denote an actual historical fact [min kurs.].” 49 Nu säger jag inte att termerna faktiskt och konsekvent används på detta sätt i rättstillämpningen (så är inte fallet), än mindre att gränsen nödvändigtvis skall dras just genom uppräkning av dessa specifika omständigheter och egenskaper (var den skall dras följer inte av begreppen som sådana), bara att det här finns en

 

SvJT 2012 Avtalstolkning på europeiska. Del II: Reglerna 1001 4.4 Objektiv tolkning
Kan ingen partsavsikt fastställas, vare sig gemensam eller ensidig, eller gäller det att fastställa en godtroende tredje mans rätt på grund av avtalet, skall detta, som vi har sett, tolkas ”according to the meaning which a reasonable person would give to it”. På så sätt skiljer också DCFR-textens tolkningslära det subjektivt-faktiska från det objektivtnormativa. Distinktionen kan emellertid inte — i denna lika litet som i någon annan inkarnation — upprätthållas strikt. Ty, som Høgberg uttrycker det:

 

”[O]gså en objektiv tolkning har en målsetting om å nå kunnskap om en intersubjektiv meningsstørrelse og ikke objektivt foreliggende forhold. Selv ikke tekstens mening kan sies å være objektiv, i den forstand at teksten ikke kan utlegges uten å trekke inn tekstanvendernes subjektive forhold. I denne forstand kan man si at det subjektive og det objektive er uløselig forbundet og at grensen mellom dem blir tilsvarende ustabil.”50

Meningen, innebörden, är i sig inte ett objektivt faktum, utan det uttolkaren sluter sig till utifrån givna — och såtillvida ”objektiva” — fakta.51 Och den som tolkar måste också vara objektiv, i den meningen att han inte får göra våld på sitt tolkningsobjekt. Men det hindrar inte att det som slutsatsen gäller är ofrånkomligen subjektivt — för vi försöker att förstå avtalet, att tillskriva det mening, att se det som en mänsklig handling. Förhållandet mellan det objektiva och det subjektiva i avtalstolkningen är dialektiskt.52 Det kan tyckas svårsmält, men är viktigt. Låt mig, för att inskärpa poängen, åberopa ett uttalande av den store Hein Kötz:53

 

möjlighet att använda den åtskillnad mellan ett faktiskt och ett normativt insiktskrav som finns inskriven i vår tradition utan att det ger upphov till motsägelser. Märkas skall också att gränsdragningen inte är stabil. Den är helt beroende av tilllämpningen. Allt hänger ju på utifrån vilken position bedömningen skall göras. Kravet på faktisk insikt riktas — naturligtvis, vill man tänka — mot den person det faktiskt gäller. Det är individualiserat. Men det objektiva kravet... Utifrån vilken position skall den bedömningen göras? Det är ju t.ex. inte givet att man skall kräva av någon som ger sig in i en ny bransch att denne behärskar all branschspecifik terminologi, dvs. huruvida man skall beakta bristen på branscherfarenhet vid bedömningen. 50 Høgberg, a.a.s. 103. Jfr Canaris-Grigoleit, a.a.s. 595: ”The objective aspect of interpretation concerns the perspective that is adopted in order to determine the intention of each party.” 51Jfr Tobor-Pietrzykowski, Does theory of Contractual Interpretation rest on a mistake?, Heiderhoff-Żmij (eds.), Interpretation in Polish, German and European Private Law s. 15 ff., Munich 2011 s. 17: ”The distinction between ‘subjective will of the parties’ and ‘linguistic meaning’ relies on assumptions that turn out to be strikingly questionable when only explicated. It implies that there is some ‘ideal’ meaning in of the contract in the minds of the parties and some ‘ideal’ linguistic meaning independent of what the parties intended to achieve. This is, however, an utterly naïve picture of communication even in the context of informal conversation, let alone complex, formal legal transactions.” 52 Se härtill Samuelsson, Tolkningslärans gåta s. 189. 53 Jfr ovan n. 3. Märk ironin här. För jag är väl medveten om, att inga argument biter på den övertygade objektivisten, allra minst auktoritetsargument.

1002 Joel Samuelsson SvJT 2012 ”Statutes and court decisions often contain statements to the effect that interpretation seeks the common intention of the parties. These statements are not inconsistent with objective interpretation, for the ‘common intention’ they refer to is not a psychological fact whose actual existence could be established by evidence, but rather the objective sense of the statements as educed by an evaluative process: […]”54

Man kan då fråga sig vad det tjänar till att skilja den subjektiva tolkningen från den objektiva, specifikt på det sätt som sker i DCFR II. – 8:101. Prima facie är distinktionen tämligen skarp55 — den objektiva läsarten skall ju tillgripas när någon partsvilja inte kan konstateras (”if an intention cannot be established”).56 Texten antyder dock att konstruktionen blir bräcklig om gränsdragningen genomförs alltför strängt. I markeringen mot bokstavstolkning i regel II. – 8:101 (1) ligger, att i den specifika situation som regeln tar sikte på, är kontextkänslighet det som utmärker en tolkning i överensstämmelse med den gemensamma partsviljan. Allmänspråkliga normer har ingen giltighet när de individuella omständigheterna pekar i en annan riktning. Men det är likafullt fråga om en läsning, om att sluta sig till innebörden utifrån objektivt givna tecken.57 Och den objektiva tolkning som anbefalls i regel II. – 8:101 (3) skall ju ta sikte på den mening, ”the meaning”, som en förnuftig person skulle ha givit avtalet, vilket vill säga att det är fråga om förståelse, av parternas språkliga uttryck. Frågan efter meningen är liktydig med frågan vad parterna menade, vilken i sin tur lika gärna kan skrivas: ”Vad avsåg parterna?” Det är inte möjligt att läsa avtalet ”objektivt” i meningen lösryckt från parternas individuella situation. Detta understryks också i kommentaren, där det konstateras att ”[a] reasonable person would, of course, take into account the objective circumstances in which the contract was concluded and the nature of the parties between whom it was concluded.” Så, vilken blir i praktiken effekten av att vid tolkningen — alltså vid fastställandet av vilken mening som skall tillskrivas avtalet givet omständigheterna i fallet — föreställa sig att dessa omständigheter betraktas ur en förnuftig tredje persons perspektiv? Kan inte kravet på

 

54 Kötz, European Contract Law, Vol. 1. s. 110. 55 T.ex. vid en jämförelse med motsvarande bestämmelse i PECL, CISG och UPICC (art. 5:101 (3), art. 8 (2) respektive art.4.1 (2)) där det talas om att tolkningen skall göras utifrån antagandet att den förnuftiga rerferenspersonen är av samma sort och i samma situation som parterna ”of the same kind [...] in the same circumstances”. Som strax skall framgå var dock avsikten inte att med formuleringen i DCFR göra något avsteg från denna princip. 56 Se dock nedan n. 60. 57Jfr Muthorst, Contract interpretation under the German BGB and under the DCFR, Heiderhoff-Żmij (eds.), Interpretation in Polish, German and European Private Law s. 47 ff., Munich 2011 s. 54: ”But a common intention cannot be established without an interpretation of the parties’ declarations.” Jfr ToborPietrzykowski, a.a.s. 26: ”[T]he ‘intentions of the parties’ is actually the final result of inference from all available and admissable evidence […]”

SvJT 2012 Avtalstolkning på europeiska. Del II: Reglerna 1003 förnuftighet riktas direkt till rättstillämparen? Kan det inte rentav underförstås?58 Konstruktionen måste dock inte underkännas på dessa grunder.59 Av den kortfattade kommentaren, i DCFR:s fullängdsversion, framgår nämligen dels, att den objektiva tolkningsmetoden kan antas få vidsträckt tillämplighet, emedan ”in practice it is quite common for parties to have no special intention as to the meaning of expressions used in their contract” och dels, att föreskriften om att den objektiva metoden skall tillämpas vid fastställande av godtroende tredje mäns rätt enligt avtalet vilar på föreställningen att sådana rättighetshavare ”cannot be expected to be bound by special meanings secretly attached to terms or expressions by the parties”. Det är tydligt att den objektiva tolkningsmetoden diskursivt aktualiseras först när den meningsfullt kan skiljas från sin motsats, den subjektiva tolkningsmetoden. Och detta sker egentligen endast när omständigheterna i fallet, det vill säga samtliga föreliggande tolkningsdata, är så beskaffade att det vid läsningen är möjligt att skilja mellan en individuell, för fallet säregen, innebörd och en annan, i någon mening generellt giltig, innebörd.60 Är inte detta möjligt har vi alltid bara tecken (objektivt föreliggande) som skall tillskrivas en innebörd (en subjektiv storhet).
    Ett typexempel är fallet när parterna sinsemellan etablerat ett privat språkbruk, enligt vilket ett uttryck förekommande i allmänt språkbruk ges en avvikande innebörd. Det är nu givet, att:

 

a) för det fall att förekomsten av, och beskaffenheten hos, det partsinterna språkbruket kan visas, detta blir bestämmande för tolkningen, b) medan i det omvända fallet uttolkaren är hänvisad till allmänspråkliga normer (vilket vill säga att det inte föreligger något val, eller någon konflikt, mellan olika ”metoder”), samt att c) en tredjeman, som av någon anledning äger åberopa avtalet, till exempel därför att han förvärvat rättigheterna, äger göra avtalets objektiva, i exemplet dess allmänspråkliga, innebörd gällande — vid förvärv mot överlåtaren61 — såvida inte, naturligtvis, han är i ond tro avseende det partsinterna språkbruket.

 

58 Häremot Collins, Objectivity and Contextualism in Interpretation, Worthington (ed.), Commercial Law and Commercial Practice s. 189 ff., Oxford-Portland, Oregon 2003 s. 194 ff., som vill göra gällande att det finns en underliggande grammatisk skillnad (“grammatisk” i Wittgensteiniansk mening) mellan objektiv och subjektiv tolkningsmetod. 59 Annorlunda t.ex. Muthorst, a.st. Se även Collins, a.a.s. 200. 60 I DCFR II. – 8:101 (3) (a) föreskrivs ju att den objektiva metoden skall användas när ”an intention cannot be established under the preceding paragraphs [min kurs.]”, vilket vill säga att den strängt taget inte lämnar tolkningens subjektiva dimension ur räkningen rent generellt, utan endast med avseende på de typfall som hanteras i reglerna (1) och (2). Jfr Tobor-Pietrzykowski, a.st.: ”The key difference between so-called ‘subjective’ and ‘objective’ interpretive theories is, in fact, the extent to which other kinds of contextual clues and evidence may refine, modify or even prevail over the parties’ selection of linguistic tools used to form the terms and the conditions of the contract.” 61 Den enligt avtalet förpliktade partens rättsliga ställning försämras självfallet inte av överlåtelsen, vilket följer redan av principen om avtalets subjektiva begränsning.

 

1004 Joel Samuelsson SvJT 2012 Så nära parterna som möjligt. Det individuella skall ges företräde vid läsningen, när omständigheterna medger det och under förutsättning att de är synbara från den för rättsfrågan relevanta horisonten (vid avtalstolkning parternas horisont). Det är, vill jag föreslå, hela saken; den generella princip som reglerna i DCFR II. – 8:101 sammantaget ger uttryck för. Övriga regler i denna avdelning kan alla sägas förkroppsliga densamma.

 

5. DCFR II. – 8:102: Relevant matters
Om avtalstolkning handlar om att utifrån givna tolkningsdata uttala sig om avtalets innebörd kan man fråga sig hur kretsen av relevanta tolkningsdata skall avgränsas; för underlaget är uppenbarligen bestämmande för utfallet. Frågan kan också formuleras så: Vilka omständigheter får beaktas? Det enda rimliga sättet att hantera den frågan tycks — i synnerhet ur svensk synvinkel sett62 — vara att tillbakavisa den. Alla relevanta omständigheter får beaktas, vilket vill säga att det som kan läggas till grund för en slutsats om avtalets innebörd också får läggas till grund för en sådan slutsats. Annars kommer slutsatsen just inte att gälla avtalets innebörd, utan någonting annat, som rätten, inte parterna, dikterat. Alla försök att på förhand och in abstracto avgränsa det relevanta underlaget bör misslyckas. Ett konkret exempel: Ena partens dagboksanteckningar. Får dessa beaktas vid avtalstolkningen? Frågan är sämre än vad den i förstone kanske verkar. Dagböcker är privata och därför, kan man tänka, inte lämpliga att lägga till grund för slutsatser om parternas ömsesidiga förståelse av avtalet. Men en redogörelse för förloppet vid avtalsslutet är naturligtvis relevant för förståelsen av detsamma, oavsett var den nedtecknats (en annan sak är att en dagboksanteckning kan ha ett lägre bevisvärde än till exempel ett mötesprotokoll). Och också ena partens rent privata — subjektiva, ej intersubjektiva — horisont kan ju vara av relevans för förståelsen av den ömsesidiga överenskommelsen, inte bara vid tillämpningen av ”dolusregeln” eller andra dissensmodeller, utan också vid tydningen.63 Även om det kan tyckas otillfredsställande finns det nog goda skäl bakom den hållning i frågan som kommer till uttryck i följande uttalande i avtalslagens motiv:

 

 

Att regeln i DCFR II. – 8:101 (3) (b) inte är avsedd att ändra på detta betonas i kommentaren. 62 Se dock nedan vid n. 68. 63 Bara för att ta ett exempel, därtill ett klassiskt sådant: I NJA 1957 s. 69 (”Käftas backar”) lade synbarligen HD:s majoritet tidigare, strandade, förhandlingar mellan säljaren och tredjeman, som köparen ej haft inblick i, till grund för sitt ställningstagande i frågan vilket det objektiva förklaringsinnehållet fick anses vara. Manövern kan rättfärdigas med hänvisning till att säljaren intervenerade i en pågående förhandling och bjöd över säljarens motpart, utan att det klargjordes exakt vilket avtalsobjektet var; se härtill Vahlén, Avtal och tolkning, Stockholm 1960 s. 171 ff.

SvJT 2012 Avtalstolkning på europeiska. Del II: Reglerna 1005 ”[Vad] som skall anses utgöra innehållet av en avgiven viljeförklaring hava domstolarna att fastställa genom tolkning av förklaringen, varvid hänsyn bör tagas icke blott till dennas ordalydelse utan till samtliga omständigheter som kunna vara av betydelse för ett riktigt bedömande av dess innebörd.”64

Här får man kämpa litet med sin juridiska instinkt. Avsaknaden av explicita och tydliga kriterier är inte nödvändigtvis ett problem. Det är väl tvärtom så, att den för juridiken typiska strävan efter precision kräver av oss — just i detta fall — att vi inte säger mer, än att det inte finns så mycket att säga om saken.
    Annorlunda, bevisligen, enligt DCFR:s upphovsmän. Man har ansett det påkallat att hantera frågan i regelform och att tillhandahålla en lista på omständigheter (”matters”) av relevans för tolkningen. Omständigheterna ifråga är de följande:

 

a) ”the circumstances in which it was concluded, including the preliminary negotiations” b) ”the conduct of the parties, even subsequent to the conclusion of the contract” c) ”the interpretation which has already been given by the parties to terms or expressions which are the same as, or similar to, those used in the contract and the practices they have established between themselves” d) ”the meaning commonly given to such terms or expressions in the branch of activity concerned and the interpretation such terms or expressions may already have received” e) ”the nature and purpose of the contract” f) ”usages” g) ”good faith and fair dealing”.65

Dessa omständigheter kan (”may”) beaktas. Och det gäller dessa i synnerhet (”in particular”). Uppräkningen är alltså inte uttömmande.66 Samtidigt finns det tydligen anledning att särskilt uppmärksamma just dessa omständigheter, och inte några andra. Detta kan tyckas motsägelsefullt. För varje tänkbar omständighet kan man ju ställa frågan, om den får beaktas eller ej. Något mellanting finns inte. Och får allt

 

64 Förslag till lag om avtal (1914) s. 140. Uttalandet motsvarar händelsevis direkt den moderna engelska uppfattningen. I BCCI v Ali [2001] 1 All E.R. 961 uttalar Lord Hoffman ”there is no conceptual limit to what can be regarded as background”. 65 Som synes rör det sig inte om ”omständigheter” i strängare, t.ex. processuell (jfr NJA 1999 s. 629), mening, utan om allt från konkreta, faktiska händelser (såsom vad som sagts och gjorts inför och vid avtalsslutet) över generella slutsatser om avtalets innebörd (avtalets natur och syfte), vilka i sig ofta kräver tolkning, till allmängiltiga språkliga och etiska normer (allmänspråklig innebörd och ”good faith and fair dealing”). Understrykas bör, återigen, att partsviljan inte är en omständighet av betydelse för tolkningen (hade så varit fallet hade man väntat sig att finna den först i uppräkningen). Detta är inte ett uttryck för objektivism, utan en följd av att partsviljan över huvud taget inte är att betrakta som ett tolkningsdatum; se ovan vid n. 35. 66 Vilket också uttryckligen sägs i kommentaren.

1006 Joel Samuelsson SvJT 2012 beaktas, räcker det att säga just det. Så vad rättfärdigar att ett urval överhuvudtaget har gjorts? Vad som här kommer till uttryck är väl, som vanligt i tolkningssammanhang, strävan att trots, eller på grund av, fältets allmänt erkända svårgenomtränglighet ge rättstillämparen någon ledning. Huruvida detta sedan gör mera skada än nytta kan diskuteras.67 En sak åstadkommer regeln i DCFR II. – 8:102 tveklöst, i det att den ger besked om (i punkten (a)), att man för den i DCFR skisserade europeiska privaträttens del kan bortse från den engelskrättsliga diskussionen kring huruvida det som förevarit under förhandlingarna får beaktas vid tolkningen.68 Och därmed har man hanterat det kanske enklast påvisbara nationellrättsliga särdraget på området.69 Huruvida de nedärvda nationella tolkningslärorna egentligen — på djupet — skiljer sig åt, är ju annars ofta en öppen fråga.70

6. Tolkningsmaximerna i DCFR II. – 8:103-107
I avdelningens återstående fem regler (DCFR II. – 8:103-107) upptas ett urval mer eller mindre klassiska tolkningsmaximer, det vill säga tumregler avsedda för specifika typfall. Det gäller:

 

a) oklarhetsregeln, b) principen att individuellt framförhandlade villkor har företräde framför standardvillkor, c) principen att avtalet skall betraktas som en sammanhängande helhet, d) giltighetsregeln och e) principen att avtalets ursprungliga språkdräkt har företräde vid en konflikt med versioner på andra språk.

 

Reglerna här är instanser av, eller varianter på, tolkningsprinciper som följt med den civilrättsliga traditionen sedan äldsta tid. Värdet av dylika maximer har alltid varit ifrågasatt, redan i den romerska rät-

 

67Panek, Relevance of circumstances in which the contract was concluded to contract interpretation under the DCFR (II. – 8:102), Heiderhoff-Żmij (eds.), Interpretation in Polish, German and European Private Law s. 61 ff., Munich 2011 s. 74, är positivt inställd. För egen del är jag, som torde ha framgått, mer skeptisk. Panek, a.st. menar att en uppräkning som den aktuella ”assures organisation and structure in ’messy’ matters.”. På papperet, ja. Men i tillämpningen kan inte gärna frågan, huruvida en viss omständighet är relevant för förståelsen av ett föreliggande avtal eller ej, besvaras med hänvisning till sådana strukturer. 68 Det rör sig numera om just en diskussion, snarare än om en regel; se t.ex. Lewison, a.a.s. 69 ff.; McKendrick, The Interpretation of Contracts: Lord Hoffman’s Re-Statement, Worthington (ed.), Commercial Law and Commercial Practice s. 139 ff., Oxford-Portland, Oregon 2003 s. 154 ff.; Mitchell, Interpretation of Contracts, Oxon 2007 s. 84 ff. 69 Jfr Vogenauer, a.a.s. 135. 70 Den fråga som Van Hoecke, a.a., ställer sig.

SvJT 2012 Avtalstolkning på europeiska. Del II: Reglerna 1007 ten71 och i exempelvis tysk rättsvetenskap åtminstone från Savigny och in i nutiden.72 När Hein Kötz uttalar:

 

”All legal systems provide judges with maxims or rules of thumb to help them interpret contracts, but they are not really of much practical use; in general they only say what the judge’s common sense would tell him anyway.”73

...så vare sig är det, eller är avsett att vara, kontroversiellt. Tolkningsmaximerna anses inte vara rättsregler i egentlig mening. Lord Hoffman avfärdar dem som ”old intellectual baggage” i sitt berömda yttrande i Investors Compensation Scheme v. West Bromwich Building Society74 Och Lord Clyde sammanfattar i ett senare fall den typiskt engelska attityden i frågan på följande vis:

 

”Such guides to construction as have been identified in the past should not be allowed to constrain an approach to construction which looks to commercial reality or common sense. If they are elevated to anything approaching the status of rules they would deservedly be regarded as impedimenta in the task of construction. But they may be seen as reflections upon the way in which people may ordinarily be expected to express themselves.”75

Nedslag här bara, men poängen är mer eller mindre universellt giltig, och den är, att emedan avtalets innebörd, precis som varje annan, är individuell, kan generella principer inte tillåtas styra tolkningen.76 Varje ”regel” som kan uppställas för tolkningen — och ett otal sådana regler är tänkbara — måste hanteras med den största försiktighet. I bästa fall fungerar de som påminnelser om hur vi faktiskt använder språket och kan rikta den tolkande juristens uppmärksamhet åt rätt håll (men en jurist som faktiskt behöver den hjälpen kanske inte bör syssla med avtalstolkning). I sämsta fall hindrar de läsningen, och låter inte den individuella språkhandlingen komma till tals.

 

71 Se exempelvis vad särskilt angår oklarhetsregeln Honsell, Ambiguitas contra stipulatorem s. 75 ff. 72 Skriver Savigny, Das Obligationenrecht als Theil des heutigen Römischen Rechts, Berlin 1853, bd. II s. 189: ”[D]ie meisten Aeußerungen der Römischen Juristen hierüber [sind] von einem sehr allgemeinem Charakter, und ziemlich auf der Oberfläche liegend, so daß sie in zweifelhaften Fällen nicht leicht weiter führen werden, als wohin die besonnene Erwägung des einzelnen Falles ohnehin führen mußte.” Liknande formuleringar återfinns t.ex. i Zweigerts och Kötz komparativrättsliga standardverk ”An Introduction to Comparative Law” (s. 401 ff.). År 2011 skriver Canaris-Grigoleit, a.a.s. 611: ”[i]t is preferable to abstain from this kind of regulation for reason of the self-evidence and almost unlimited number of such potentially relevant criteria.”; se även (närapå ordagrant efter CanarisGrigoleit): Muthorst, a.a.s. 57. 73 Kötz, a.a.s. 113 74 Investors Compensation Scheme v. West Bromwich Building Society [1998] 1 All ER 98: se härtill Rosengren, Engelsk avtalstolkning i ett svenskt perspektiv, SvJT 2010 s. 1 ff. 75 BCCI v Ali [2001] 1 All E.R. 961. 76 Uttryck för denna insikt saknas inte heller i svensk tradition; se t.ex. Vahlén, Avtal och tolkning s. 271. Men vårt förhållande till tolkningsreglerna kan med fog betecknas som problematiskt; se härtill Samuelsson, Tolkningslärans gåta.

1008 Joel Samuelsson SvJT 2012 Svårigheten blir uppenbar när man går in på konkreta exempel.77 Ta principen att avtalet skall betraktas som en sammanhängande helhet (DCFR II. – 8:105).78 Det är en sund princip, för vi får anta att parterna är rationella, att de har menat vad de har sagt och att avtalstexten ger just ett koherent uttryck för deras överenskommelse. Vid tolkningen bör alltså det specifika uttryck vars innebörd skall fastställas relateras till övriga textelement — till föregående och efterföljande villkor, till rubriker och ingresser, till större strukturer i texten; man får fråga sig hur helheten låter sig förstås som uttryck för en och samma tanke, alltså det som skall uppnås genom överenskommelsen, och så vidare. Men antagandet kan visa sig felaktigt. Typiskt sett därför att helheten inte går ihop, på grund av misstag, slarv, därför att parterna använt oförenliga standardiserade villkor, eller liknande. Undantagsvis kan det väl också tänkas inträffa, att helheten faktiskt går ihop, men att detta visar sig bero på en tillfällighet: avtalstexten uttrycker förvisso en sammanhängande tanke, men den är inte parternas (vilket då framgår av kontexten). Huruvida texten låter sig betraktas som en sammanhängande helhet eller ej behöver alltså inte vara bestämmande för tolkningen. Och så snart det bakomliggande antagandet brister kommer principen att sakna all normativ kraft. Den är tjänlig endast i den utsträckning den hjälper uttolkaren att fullgöra sin uppgift, vilken ju är att fastställa den gemensamma partsavsikten.79 På detta sätt kan DCFR:s samtliga fem tolkningsmaximer betraktas. De förkroppsligar alla den övergripande princip som fastslås i DCFR II. – 8:101 och de måste ge vika när de hotar denna.
    Detta är enkelt nog att se vad gäller reglerna i DCFR II. – 8:104 till 107, men hur är det med oklarhetsregeln (8:103)? Regelns rättslighet tycks ju så påtaglig.80 Om någon tolkningsmaxim kan betraktas som en rättsregel så är det väl oklarhetsregeln?81 Och det är väl denna egenskap hos regeln som har gjort den så kontroversiell. Där man låter den slå till ger man, synbarligen, effekt åt lagstiftarens värdering, istället för parternas, varför det strängt taget inte ens skulle vara fråga om avtalstolkning, annat än i en uttunnad, formell mening. I svensk juri-

 

77 Jfr Savigny, a.st. 78 Denna princip åberopas då och då också av svenska Högsta domstolen; se t.ex. NJA 1990 s. 24; NJA 1992 s. 403; NJA 2007 s. 35. 79 Jfr Høgberg. Kontraktstolkning s. 171, som framhåller att de typlösningar avpassade efter kontraktstypen som ibland kallas ”naturalia negotii” endast är intressanta när ”en intensjonal fortolkning ikke fører ti et tilfredsstillende resultat for det konkrete tolkningsspørsmåls del.” 80 Och rättsligheten understryks synbarligen av det faktum att den i det liggande förslaget till gemensam europeisk köplag gjorts tvingande; se KOM(2011) 635 slutlig art. 64.2. 81 Så kan Peel, Whither Contra Proferentem?, Burrows-Peel (eds.), Contract Terms s. 53 ff., Oxford 2007 s. 57, göra gällande att oklarhetsregeln inte skall inräknas i det ”intellektuella bagage” som Lord Hoffman lämpade överbord i Investors; jfr Lewison, a.a.s. 261.

SvJT 2012 Avtalstolkning på europeiska. Del II: Reglerna 1009 dik förhåller man sig också vanemässigt kritiskt till oklarhetsregeln.82 När Christian von Bar i samband med lanseringen av DCFR-texten besökte Stockholm, det var i september 2009, möttes han av en hel del skepsis, bland annat från advokathåll. En invändning gällde tolkningsreglerna, specifikt just den oklarhetsregel som återfinns i DCFR II. – 8:103. Det befarades, om jag minns rätt, att denna, i synnerhet tillämpad i kommersiella sammanhang, skulle leda till oacceptabla resultat; att den är för rigid och ensidig, och att den skulle verka hämmande på det praktiska rättslivet. Jag vill tro att von Bar hade svårt att förstå denna ståndpunkt. Det rör sig ju bara om en tolkningsregel, därtill om en tolkningsregel som är allmänt förekommande i de västerländska rättsordningarna och som kan spåras tillbaka till det andra århundradet e. Kr., om inte längre.83 Skulle den specifika formulering som regeln givits i DCFR-texten störa ut just den svenska avtalsrätten? Nej, i alla fall inte nödvändigtvis. Det är en fråga om attityd och tradition. Med oklarhetsregeln följer nära två årtusenden av lärda diskussioner.84 Oräkneliga kommentatorer har inskärpt att regeln endast kan användas som en sista utväg och att den inte på något sätt kan ersätta den egentliga tolkningen.85 Också i modern tid har denna lära befästs gång på gång. På sjuttiotalet i samband med införandet av den (numera upphävda) tyska AGB-Gesetz och igen vid utfärdandet av Rådets direktiv 93/13/EEG.86 Ja, budskapet upprepas i så gott som varje avtalsrättslig lärobok. Enigheten är av det slaget att poängen kan underförstås.87 Oklarhetsregeln får inte tas på fel sorts allvar. Är den alltså egentligen så annorlunda? Fastställandet av den gemensamma partsavsikten genom tolkning kräver ju alltid en rättslig värdering.88 Och oklarhetsregeln kan lika litet som någon tolkningsmaxim tillåtas styra tolkningen. Den får inte tillämpas mekaniskt, och det framgår redan av regelns formulering. Här föreskrivs ju inte att avtalet vid tvekan skall

 

82 I litteraturen särskilt tydligt hos Jan och Christina Ramberg; se t.ex. J. Ramberg, Avtalsautonomi och den dispositiva rätten s. 506; densamme, Avtalstolkningsmetoder, Festskrift till Gösta Walin s. 499 ff., Stockholm 2002 s. 500 f.; densamme, Oklart om oklarhetsregeln, Carlsson-Nord-Thorsson (red.), Rättsfall att minnas, Till Jan Hellner den 28 oktober 1997, 2 uppl., Stockholm 1999 s. 59 ff.; J. Ramberg-C. Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 170 ff. 83 Om ursprunget se Honsell, Ambiguitas contra stipulatorem s. 76 f; se även t.ex. Zimmerman, The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford 1996 s. 639 ff. 84 För att understryka poängen belägger jag den med ett över hundra år gammalt citat härrörande från en annan rättskultur — den amerikanska, som det slumpar sig: ”It is an ancient maxim of law in the interpretation of deeds that verba chartarum fortius accipiuntur contra proferentem; or, quælibet concessio fortissime contra donatorem interpretandum est. Like all maxims, these are elliptical, assume a vast amount of learning and reasoning, and themselves require interpretation.”; notis i Michigan Law Journal. Vol. 6, 1897 s. 213. 85 Honsell, a.a.s. 75 f och 78.; även Zimmerman, a.a.s. 642 n. 136. 86 Detsamma gäller i engelsk rätt; se Lewison, a.a.s. 267. 87 Därmed inte sagt att regeln skall förstås på ett och samma sätt oavsett rättskulturell kontext; se härtill Vogenauer, a.a.s. 146 ff. 88 Se härtill Lehrberg, Avtalstolkning s. 170.

1010 Joel Samuelsson SvJT 2012 läsas mot den som tillhandahållit villkoren eller under vars bestämmande inflytande de intagits i avtalet, utan endast att en sådan läsning ”is to be preferred”. Det medger den motsatta läsningen, vilket uttryckligen framhålls i fullängdsversionens kommentar.89 Vidare bestäms gränsen för relevant oklarhet (”doubt”) i DCFR med de generella tolkningsreglernas hjälp: det är först när den sedvanliga tolkningen inte kan undanröja oklarheten som regeln kommer i spel, alltså i situationen då rättstillämparen fortfarande är osäker på hur avtalet skall förstås.90 Regeln får åberopas när det är lämpligt, och när så sker synliggör det ett moment i tolkningen som alltid är närvarande: Vi tillskriver avtalet innebörd utifrån en värdering av parternas beteende in contrahendo och på den grunden fördelar vi risken mellan dem. Det är en fråga om reciprocitet. Ville du avvika från en generellt giltig språklig standard? Du kan inte kräva av din motpart att han skulle förstå det om du inte har gjort det tillräckligt tydligt.91 Undantagsvis är tolkningsunderlaget så magert att detta moment ensamt kan få avgöra tolkningsfrågan. Ett typfall — resterande oklarhet vid tolkning av tekniskt komplicerade villkor som ensidigt utformats av den starkare parten — föreligger ofta vid försäkringsavtalstolkning.92 Det kan då vara rättvist — givet avtalsrättens egna, interna, kriterier på rättvisa (avtalet är en ömsesidig överenskommelse) — att läsa avtalet till den svagare partens fördel; för det är, när regeln används riktigt, fortfarande fråga om en läsning.93 Men vi måste tillåta oss att se det så. Oklarhetsregeln som sådan — också med den formulering regeln givits i DCFR — är helt i sin ordning. Farlig blir den först med en mekanisk tillämpning. Men motsvarande gäller juridiken överlag. Ius est ars boni et aequi94 och så vidare.

 

7. Slutord
I och med europeiseringsprocessen konfronteras vi oundvikligen med det juridiskt främmande. Därtill med en materia som, lika oundvikligen, måste vara radikalt obestämd till sin natur. Allt vi kan vara säkra

 

89 ”An interpreter could, in appropriate circumstances, interpret a clause which has not been individually negotiated in favour of the party who proposed it.”; DCFR, II. – 8:103, Comments. 90 ”Both paragraphs [8:103 (1) och (2)] apply only where the meaning of a term is doubtful. In many, if not most, cases the general rules on interpretation in the two preceding Articles will enable a clear meaning to be arrived at. The scope of the application of the present Article is therefore limited.”; DCFR, II. – 8:103, Comments. 91 I HD:s skäl till avgörandet i NJA 2012 s. 3 vill jag se ett exempel på hur detta moment blir synligt just som ett moment i tolkningsresonemanget, som en faktor att beakta vid riskfördelningen, eller, mer kontroversiellt: vid fördelningen av skulden. 92 Det är inte en slump att det exempel som ges i fullängdsversionens kommentar gäller tolkningen av ett försäkringsavtal. 93 Jfr t.ex. Adlercreutz-Gorton, Avtalsrätt II s. 115: ”Oklarhetsregeln kan inte sägas vara en distinkt utformad modell för avtalstolkning, men den kan av domstol användas för att i vissa fall korrigera avtalets tillämpning.” 94 Den första sentensen i Digesta (D. 1.1.1).

SvJT 2012 Avtalstolkning på europeiska. Del II: Reglerna 1011 på, är att de hävdvunna tankemönstren inte längre gäller okvalificerat. Omtolkningar måste till. ”Oundvikligen”, ”måste” ... är utvecklingen verkligen så obeveklig? Ja. Juridiken är inte tvådimensionell. Försöker man möta ”samtidens behov” genom att klippa och klistra med regelformuleringar från skilda traditioner, är risken överhängande att man lurar sig själv. Vi har inte den typen av kontroll. För innebörden ligger inte och väntar i bokstäverna, utan infinner sig när vi låter regeltexterna möta verkligheten, i tillämpningen. Hur vi gör det, beror vidare på vilka vi är, det vill säga på vilken historia vi har. Och vår historia är inte deras. Juridiken får, för att fullständiga liknelsen, tänkas i fyra dimensioner. Substansen är resultatet av de kollisioner, mellan traditioner, som utvecklingen tvingar fram. Det är där vi står och verkar — under det att den semantiska väven omkring oss rämnar.95 Vad jag har gjort i denna artikel, och i den föregående, är att läsa tolkningsreglerna i DCFR mot texten som helhet, med hjälp, eller under inflytande, av en tolkningstradition som i mycket löslig mening kan kallas allmäneuropeisk — en form av tänkande kring tolkning, en hermeneutik, som finns nedärvd i den juridiska bildningstraditionen. Detta för att skapa en kontrast med den invanda svenska förståelsen av tolkningsproblematiken och, genom kontrastverkan, öppna för en möjlig förståelse för den juridik vi möter i DCFR. Nyckeln har tillhandahållits av läran att tolkningsreglerna inte skall förstås som rättsregler. I tolkningen vänder sig juridiken till avtalet, till det individuella och faktiskt förhandenvarande — och tillmäter det normativitet. Rätten respekterar partsautonomin genom att avstå sitt eget normativa anspråk. Men svaret på tolkningsfrågan följer, lika litet som vid lagtolkning, av texten. Texten måste läsas och läsningen skall vara objektiv; i den kommer ofrånkomligen en dom över parternas ageranden till uttryck. Det blir, alltid, en fråga om rättvisa. Så manifesteras avtalsrättens grundvärden i tolkningen.
    Det avgörande hindret för att vi skall kunna tillägna oss denna förståelse är den stränghet med vilken vi i avtalsrätten skiljer det faktiska från det rättsliga och det objektiva från det subjektiva. Men denna stränghet har inte längre några skäl för sig, är en tom gest, och riskerar med den tilltagande internationaliseringen alltmer att framstå som provinsiell, i ordets sämsta bemärkelse.
    Med detta är också sagt att den läsning som här presenterats inte är den enda tänkbara. Inte heller den ligger i texten som sådan. Men texten måste läsas och det är vårt ansvar. Vi kan ta det, ansvaret, istället för att resignera inför ännu en obegriplig europeisk regelstruktur. Oklarhetsregeln är ett bra konkret exempel. Vi avgör om den utgör

 

95 Och det är, vill jag tänka, rättsvetenskapens uppgift: Att läsa väven samman.

1012 Joel Samuelsson SvJT 2012 ett hot eller inte.96 Ingen annan kommer att värna juridikens integritet åt oss.

 

96 I nuläget är det knappast rationellt försvarbart att i allt visa följsamhet gentemot lagstiftaren — i synnerhet inte gentemot EU:s lagstiftningsmaskineri; jfr Samuelsson, Avtalstolkning på europeiska. Del I: Systemet, SvJT 2012 s. 962 n. 40. Det vore också att missförstå europeiseringsprocessen. Vad den kräver av oss är handling. Deltagande.