Litteratur

 

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Affärsjuridiska uppsatser. Vingestipendiet 2012 (Iustus 2012, 351 s.). Boken innehåller fyra examensarbeten vid de juridiska fakulteterna som har premierats av advokatfirman Vinge år 2012. Sten Andersson, Svante Johansson och Rolf Skog Aktiebolagslagen. En kommentar, Del I. 1–10 kap. Del II 11–22 kap, och Del III 23–32 kap. Med supplement 7, februari 2012 (Norstedts 2012). En uppdatering av kommentaren till aktiebolagslagen från år 2006.
    App to date — Konsumenternas rättsliga ställning när varor eller tjänster betalas via telefonräkningen, m.m. Justitiedepartementet (Ds 2012:31).
    Vänbok till Ingrid Arnesdotter
Uppsatser i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt (Jure 2012, 288 s.). Boken innehåller 17 olika uppsatser inom de rubricerade ämnesområdena. Johan Axman (ed.) Copyright in a Borderless Online Environment (Norstedts 2012, 218 s.). I verket presenteras bidrag från ett av Institutet för rättsvetenskaplig forskning i oktober 2011 anordnat seminarium. Bertil Bengtsson Försäkringsrätt. Några huvudlinjer (8 uppl. Norstedts 2012, 121 s.). I boken ges en kortfattad orientering om försäkringsrätten. Clas Bergström och Per Samuelsson Aktiebolagets grundproblem (4 uppl. Norstedts 2012, 303 s.). Framställningen är upplagd kring fyra karakteristiska intressekonflikter (”grundproblem”).

Michael Bogdan, Patrik
Lindskoug och Ulf Maunsbach Internationellt privaträttsliga rättsfall (4 uppl. Juristförlaget i Lund 2012, 283 s.). Ett urval avgöranden som har betydelse för den svenska internationella privat- och processrätten. Ulf Contman Kommentar till ABA 99 (Lamanica 211, 202 s.). I boken kommenteras reglerna om anläggningsleveranser i ABA 99. Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt. Betänkande av Hyresbostadsutredningen (SOU 2012:25). Emil Elgebrant Ägande & värde av utsläppsrätter och andra liknande handelsobjekt. En sakrättslig, redovisningsrättslig och skatterättslig studie. Ak. avhandl. (Jure 2012, 370 s.). I avhandlingen analyseras de sakrättsliga, redovisningsrättsliga och skatterättsliga regler som berörs då frågor om ägande och värde av handelsobjekt såsom utsläppsrätt m.fl. aktualiseras. David Frydlinger Det affärsjuridiska hantverket. Arbetet innanför avtalsfrihetens gränser — Analys — Avtal — Förhandling (Norstedts 2012, 255 s.). I boken behandlas bl.a. de affärsjuridiska verktygen analys, avtalsarbete och affärsjuridiska förhandlingar. Förlängd skyddstid för musik. Justitiedepartementet (Ds 2012:44).
Folke Grauers Familjerätt för fastighetsmäklare (2 uppl. Juristförlaget i Lund 2012, 108 s.). Boken innehåller en framställning av de ekonomiska reglerna

114 Litteratur SvJT 2013 i familjerätten, som rör makar, sambor och registrerade partner, liksom av reglerna om arv, testamente och dödsboförvaltning. Lars Henriksson Distributionsavtal — vertikala avtal och konkurrensrättsliga aspekter (Norstedts 2012, 427 s.). I boken behandlas de mest väsentliga aspekterna av konkurrensrättens inverkan på distributionsavtal, främst utifrån reglerna om förbud mot konkurrensbegränsande avtal och gällande gruppundantag för s.k. vertikala avtal.
    Högre ersättning vid mastupplåtelser. Betänkande av Vinstfördelningsutredningen (SOU 2012:61). Torbjörn Ingvarsson Ogiltighet och rättsföljd (Norstedts 2012, 268 s.). Boken behandlar ogiltighetsbegreppets innebörd och utgår från svensk och annan nordisk praxis om ogiltighet liksom doktrin på området. Ulf Jensen Panträtt i fast egendom (9 uppl. Iustus 2012, 291 s.). Den svenska fastighetspanträtten behandlas i tre huvuddelar: pantsättning, inteckning och exekution. Ola Jingryd och Lotta Segergren
Fastighetsförmedling (3 uppl. Studentlitteratur 2012, 308 s.). En redogörelse av fastighetsförmedlingens juridiska bas och frågor bl.a. om köparens och säljarens ansvar för fel och ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsföreningar och deras medlemmar. Marie Karlsson-Tuula Gäldenärens avtal vid företagsrekonstruktion och konkurs (2 uppl. Norstedts 2012, 160 s.). I boken behandlas lagstiftning inom rättsområdet bl.a. i lagen om företagsrekonstruktion, konkurslagen, köplagen, jordabalken och kommissionslagen. Cecilia Magnusson Sjöberg och Sanna Wolk Juridiken kring E-

lärande (Studentlitteratur 2012, 172 s.). I boken behandlas upphovsrätt, integritetsskydd och offentlig rätt vid e-lärande. Magnus Melin Fastighetsmäklarlagen. En kommentar (3 uppl. Norstedts 2012, 414 s.). I denna upplaga kommenteras den nya fastighetsmäklarlagen, som trädde i kraft den 1 juli 2011. Därutöver behandlas äldre regler som enligt övergångsbestämmelser kommer att vara aktuella under flera år framåt. Nationella patent på engelska? Betänkande av Patentspråksutredningen (SOU 2012:19).
Joakim Nergelius De europeiska domstolarna och det svenska äganderättsskyddet (Norstedts 2012, 133 s.). I boken behandlas frågor om äganderätten i svensk och europeisk praxis med inriktning främst på Europadomstolen i Strasbourg. Michael Nyman, Jonatan Lundgren, Carl Christian Rösiö Riskkapital. Private equity- och venture capital-investeringar (2 uppl. Norstedts 2012, 199 s.). I boken behandlas bl.a den svenska private equity-branschen, investeringsstrategier, finansieringsformer, investeringsprogram och andra juridiska frågeställningar.
Göran Nyström, Robert Olsson,
Erik Sjöman och Rolf Skog Takeover-reglerna. En kommentar (2 uppl. Norstedts 2012, 420 s.). I boken kommenteras NASDAQ OMX Stockholms och Nordic Growth Market NGM:s regler om offentliga uppköpserbjudanden (takeover-regler). Den nya upplagan avser läget per den 1 december 2011. Göran Ohlson: Vikten av Vinst. En studie om syftets betydelse i bolagsstyrning (Iustus 2012, 311 s.). En granskning av vinstsyftet mot bakgrunden av svensk näringslagstiftning samt bl.a.

SvJT 2013 115 marknadsekonomins historiska utveckling. Stefan Olsson Redovisningsrätt. En introduktion (Norstedts 2012, 146 s.). En beskrivning av svenska och internationella redovisningsnormer. Gabriel Oxenstierna Placeringsrådgivning (10 uppl. Studentlitteratur 2012, 357 s.). I boken ges utförliga beskrivningar av hur värdepapper hanteras och omsätts.
Gabriel Oxenstierna Placeringsrådgivning. Övningsbok (Studentlitteratur 2012, 112 s.). Ett antal instuderings- och övningsfrågor med svar. Annina H. Persson och Marie
Karlsson-Tuula Företagskonstruktion — i teori och praktik (2 uppl. Norstedts 2012, 225 s.). I boken belyses lagen om företagskonstruktion ur teoretiskt och praktiskt perspektiv. Bl.a. diskuteras rättsfrågor i samband med rekonstruktionen av SAAB. Jan Ramberg och Johnny Herre
Allmän köprätt (6 uppl. Norstedts 2012, 307 s.). En samlad redogörelse för köprättsliga problem som uppkommer vid tillämpning av köplagen, internationella köplagen, konsumentköplagen och reglerna i 4 kap. jordabalken om fastighetsköp. Madeleine Randquist K (red.)
Ersättning vid personskada (Studentlitteratur 2012, 805 s.). År 2012 års upplaga av ett referensverk om beräkning av skadeståndsrättslig ersättning vid personskada. I boken, som är indelad i fem delar, medverkar flera författare.
Tom Riese Försäkringsförmedling (Studentlitteratur 2012, 265 s.). I boken redogörs för det regelverk som styr försäkringsförmedling och för Finansinspektionens riktlinjer i ämnet.

Per Samuelsson Entreprenadavtal. Särskilt om ändrade förhållanden (Karnov Group 2011, 354 s.). Utgångspunkten för framställningen är Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04. Torsten Sandström Svensk aktiebolagsrätt (4 uppl. Norstedts 2012, 430 s.). I denna upplaga presenteras 2005 års aktiebolagslag, särskilt regler om aktiebolagets bildande och upphörande, hur beslut fattas och verkställs samt skyddet för bolagets eget kapital. Robert Sevenius och Torsten Örtengren (red.) Börsrätt (3 uppl. Studentlitteratur 2012, 405 s.). I boken behandlas i 22 kapitel av olika författare frågor rörande regelverket värdepappersmarknaden och dess praktiska tillämpning. Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter — Atenförordningen och försäkringsdirektivet i svensk rätt. Betänkande av Utredningen om skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter (SOU 2012:8). Snabbare betalningar. Betänkande av Utredningen om snabbare betalningar (SOU 2012:11). Skadestånd för miljöfarliga sjötransporter. Justitiedepartementet (Ds 2012:14). Anna Singer Barnets bästa. Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle (6 uppl. Norstedts 2012, 380 s.). Denna upplaga ersätter 5 uppl. av G Ewerlöf, T Sverne och A Singer från 2004, som har omarbetats i grunden. I boken redogörs för barnets rättsliga ställning inom flera skilda rättsområden. Martin Smiciklas Associationsrättens grunder. Bolag, föreningar och stiftelser (4 uppl.

116 Litteratur SvJT 2013 Studentlitteratur 2012, 184 s.). Denna upplaga har uppdaterats med ändringar i lagstiftningen fram till oktober 2011.
    Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Betänkande av Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (SOU 2012:35).
    Utvärdering av IPRED-lagstiftningen. Betänkande av Utredningen om utvärdering av vissa lagändringar som gäller skyddet av immateriella rättigheter Internet (SOU 2012:51).
Magnus Tonell Sekretessavtal — och det rättsliga skyddet för företagshemligheter (Jure 2012, 187 s.). En praktisk vägledning för upprättande av sekretessavtal och en redogörelse bl.a. för skyddet för företagshemligheter i anställnings- och affärsförbindelser. Pia Valentin Rehncrona Immaterialrättens grunder (3 uppl. Studentlitteratur 2012, 154 s.). En presentation av de centrala delarna inom immaterialrätten såsom varumärkesrätt, firmarätt, patenträtt och mönsterrätt samt upphovsrättsskyddet. Årsredovisningslagen En guide till god redovisningssed (pwc) (Studentlitteratur 2012, 75 s.). En beskrivning av årsredovisningslagens bestämmelser som de tillämpas från och med år 2012.
    Ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag. Justitiedepartementet (Ds 2012:37).

 

Processrätt
Claes Borgström Advokaten i brottmålsprocessen (Norstedts 2011, 209 s.). Boken diskuterar de problem advokaten möter i sitt uppdrag i brottmålsprocessen. Den tar upp praktiska problem, liksom generella diskus-

sioner om olika etiska och moraliska frågor. Europarådskonvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål. Justitiedepartementet (Ds 2012:22). Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott. Betänkande av Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel (SOU 2012:44). Mattias Hjertstedt Tillgången till handlingar för brottsutredare. En rättsvetenskaplig studie av beslag med husrannsakan, myndigheters utlämnandeskyldighet samt editions- och exhibitionsplikt. Ak. avhandl. (Iustus 2011, 633 s.). En jämförande studie av reglerna om beslag i förening med reell husrannsakan, myndigheters utlämnandeskyldighet samt editions- och exhibitionsplikt. Johan Kvart och Bengt Olsson
Tvistlösning genom skiljeförfarande. En handledning till lagen om skiljeförfarande (3 uppl. Norstedts 2012, 267 s.). En genomgång av lagen om Skiljeförfarande och övriga bestämmelser som har betydelse för svenska och internationella skiljeförfaranden. I denna upplaga behandlas bl.a. ny praxis från HD av betydelse för tillämpningen av den aktuella lagstiftningen. Katrin Lainpelto Stödbevisning i brottmål. Ak. avhandl. (Jure 2012, 336 s.) En ökad användning av stödbevisningsbegreppet i praxis har föranlett en diskussion om vad som avses med denna typ av bevisning. I arbetet belyses bl.a. förhållandet mellan den fria bevisvärderingen och kraven på objektivitet och rationalitet i bevisvärderingen. Bengt Lindell Civilprocessen. Rättegång samt skiljeförfarande och medling (3 uppl. Iustus 2012, 784 s.). En handbok som behandlar hela civilprocessen med analyser och fördjupningar

SvJT 2013 117 på svåra områden av processrätten. Stefan Lindskog Skiljeförfarande. En kommentar. (2 uppl. Norstedts 2012, 1339 s.). I denna upplaga har inarbetats nya rättsfall och litteratur. Framställningen har därutöver reviderats i dess helhet.
    Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden: genomförande av EU:s tolknings- och översättningsdirektiv. Betänkande av Utredningen om tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49).
Mikael Mellqvist och Kristina
Wirdemark: Processrätt — grunderna för domstolsprocessen (2 uppl. Iustus 2012, 175 s.). I boken behandlas bl.a. tvistemålsprocessen, familjemålsprocessen och brottmålsprocessen i de allmänna domstolarna samt förvaltningsprocessen vid de allmänna förvaltningsdomstolarna.
Robert Nordh Praktisk process I. Processens ram i tvistemål. Om yrkande och grunder, ändring av talan m.m. (3 uppl. Iustus 2012, 165 s.). Denna upplaga innefattar en omarbetning och revision av tidigare upplagor. Peter Westberg Civilrättskipning (Norstedts 2012, 480 s.). En lärobok i processrätt med inriktning på tvistlösning av civilrättsliga konflikter.

 

Straffrätt
Malou Andersson, Petter Asp, Per
Swenson Claréus, Anna Hempel,
Emelie Kankaanpää, Karin Lundqvist, Ida Salomonsson och Fredrik
Zanetti Narkotikabrotten. En kommentar till de centrala bestämmelserna om narkotikabrott (Iustus 2012, 194 s.). En grundläggande läro- och handbok avseende narkotikastrafflagen och

viss till den lagen anslutande lagstiftning. Martin Borgeke Att bestämma påföljd för brott (2 uppl. Norstedts 2012, 537 s.). En sammanhängande framställning av hur det svenska påföljdssystemet är uppbyggt och tillämpas. Thorsten Cars Mutbrott och korruptiv marknadsföring (3 uppl. Norstedts 2012, 253 s.). I denna upplaga har beaktats de ändringar i brottsbalkens bestämmelser om mutbrott, som trädde i kraft den 1 juli 2012. Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott — Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU. Näringsdepartementet (Ds 2012:47). Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn. Betänkande av Fridskränkningsutredningen (SOU 2011:85). Linda Gröning och Jørn Jacobsen (eds) Restorative Justice and Criminal Justice. Exploring the Relationship (Santérus 2012, 179 s.). I boken diskuteras olika idéer rörande Restorative Justice (”reparativ rättvisa”) och dess förhållande till det traditionella kriminalrättsliga systemet. Herbert Jacobson, Dan Magnusson, Johanna Romare, Hans Sjögren och Ingrid Thörn Berggren Svart grått vitt. En lärobok om ekonomisk brottslighet (Studentlitteratur 2012, 264 s.). I boken redogörs för teorier, modeller, typologier och begrepp beträffande ekonomisk brottslighet samt för de straffrättsliga reglerna för denna brottslighet.
Fredrik Van Kesbeeck Försäkringsfusk. Tillvägagångssätt, straffansvar och försäkringsutredning Ak. avhandl. (Santérus Academic Press 2011, 443 s.). Boken innehåller tre delar som tillsammans visar problematiken

118 Litteratur SvJT 2013 kring de motstående intressena i försäkringsförhållanden. Olov Larsson och Mikael Lindgren Hot och våld i arbetslivet. Minska de negativa konsekvenserna (Studentlitteratur 2012, 252 s.). I boken behandlas påverkande faktorer i hotsituationer och hanteringen av dessa. Kerstin Nordlöf Unga lagöverträdare i social-, straff- och processrätt (2 uppl. Studentlitteratur 2012, 411 s.). I boken behandlas när det gäller unga lagöverträdare rättsvetenskapliga frågor inom socialrätten, förvaltningsprocessrätten, straffrätten och straffprocessrätten. Annika Norée Kriminalrätten. Övningsmaterial (5 uppl. Norstedts 2012, 217 s.). Materialet i boken består av skrivningsfrågor i straffrätt med ett facit med exempel på svar. Dessutom ingår en lathund över brottsbegreppet och förslag till diskussionsfrågor. Annika Norée Rättsfall i straffrätt (3 uppl. Norstedts 2012, 327 s.). En samling av rättsfall som belyser regler om brott och straff samt andra betydelsefulla rättsfrågor i brottmål.
    Nya påföljder. Betänkande av Påföljdsutredningen (SOU 2012:34).
    Penningtvätt kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud. Betänkande av 2010 års penningtvättsutredning (SOU 2012:12). Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd. Betänkande av Psykiatrilagsutredningen (SOU 2012:17).
Cecilia Renfors och Ebba Sverne
Arvill Rättshjälpslagen och annan lagstiftning om rättsligt bistånd. En kommentar (3 uppl. Norstedts 2012, 143 s.). I denna upplaga kommenteras också delar av 31 kap. rättegångsbalken

om ansvar för rättegångskostnader i brottmål.

 

Offentlig rätt
Per Abrahamsson, Ulla Björkman och Magnus Hallberg Rättsliga regler i högskolan. Liten handbok för ledamöter i högskoleorgan (10 uppl. Norstedts 2012, 68 s.). Bokens tyngdpunkt ligger på beslutsprocessen, regler för sammanträden m.m. Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter. Utrikesdepartementet (Ds 2012:41). P-fonderna i pensionssystemet. Betänkande av Buffertkapitalsutredningen (SOU 2012:53). Hans-Gunnar Axberger: Yttrandefrihetsgrundlagarna (Norstedts 2012, 225 s.). Med utgångspunkt från lagtexterna beskrivs regleringens centrala teman, bl.a. censurförbud, yttrandefrihetsbrott och ensamansvar. Bevakning ombord på svenska fartyg. Näringsdepartementet (Ds 2012:15). Bättre behörighetskontroll — Ändringar i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal. Betänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg (SOU 2012:42). Bättre miljö — minskade utsläpp. Betänkande av Industriutsläppsutredningen (SOU 2011:86). Maria Ceder, Bengt Magnusson,
Eva Römbo och Åsa Ståhl Trafikkommentarer (6 uppl. Norstedts 2012, 887 s.). Kommentaren behandlar ett urval av de mest centrala författningarna på trafikområdet samt redovisar praxis. Dammsäkerhet, Tydliga regler och effektiv tillsyn. Betänkande av Utredningen om översyn av de statliga insatserna för dammsäkerhet (SOU 2012:46).

SvJT 2013 119 Fredrik Cederblom Samverkan mellan kommuner och landsting — idéer för vård- och omsorgsområdet (Norstedts 2012, 97 s.).I boken behandlas frågor kring samverkansavtal mellan kommun och landsting beträffande vårdinsatser och omsorg. Hans Danelius Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (4 uppl. Norstedts 2012, 703 s.). I denna upplaga belyses de viktigaste fallen i Europadomstolens rättspraxis rörande olika ämnen och kategorier av övergrepp relaterade till enskilda artiklar i Europakonventionen. Anna Ehrenberg och Lars Wallin (red.) Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling (Studentlitteratur 2011, 512 s.). Boken består av tre publikationer, Perspektiv och förhållningssätt, Ansvar och utveckling samt Hälsa och ohälsa. Den är i första hand avsedd som kurslitteratur för sjuksköterskestudenter. Anders Eka, Johan Hirschfeldt,
Henrik Jermsten och Kristina Svahn
Starrsjö Regeringsformen — med kommentarer — (Karnov Group 2012, 678 s.). I boken kommenteras varje kapitel och paragraf i regeringsformen med hänvisningar till förarbeten och till annan litteratur. Bl.a. beskrivs frågor om förhållandet till EU och den statliga beslutsprocessen.
    En ny brottsskadelag. Betänkande av brottsskadelagutredningen (SOU 2012:26).
    En sammanhållen svensk polis. Delbetänkande av Polisorganisationskommittén (SOU 2012:13).
    En översyn av tryck- och yttrandefriheten. Slutbetänkande av Yttrandefrihetskommittén (SOU 2012:55). Håkan Fuhrman Lag och rätt i trafiken (Studentlitteratur 2012,

166 s.). I boken, som främst riktar sig till polisutbildningen, beskrivs och förklaras de delar av trafiklagstiftningen som poliser oftast kommer i kontakt med. Förmån och fälla — nyanländas uttag av föräldrapenning. Delbetänkande av Utredningen om ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare (AKKA-utredningen) (SOU 2012:9). Genomförande av blåkortsdirektivet. Justitiedepartementet (Ds 2012:28). Jonas Hartelius Narkotikakontroll. Administrativa och forensiska aspekter (Carnegie Dokumentationsserie 2012, 125 s.). Ett urval av artiklar med analyser av aktuella narkotikaproblem. Lars-Göran Hessmark, Henrik
Jansson, Marianne Jernryd, Anna
Karin Lundin, Kjell Rempler och Petrus Tired Socialförsäkringsbalken. En kommentar. Inledning Avd. A. Övergripande bestämmelser (Norstedts 2012, 191 s.). En kommentar till socialförsäkringsbalken som omfattar 1–7 kap. Lars-Göran Hessmark, Henrik
Jansson, Marianne Jernryd, Anna
Karin Lundin, Kjell Rempler och Petrus Tired Socialförsäkringsbalken. En kommentar. Avd. B. Familjeförmåner (Norstedts 2012, 244 s.). En kommentar till socialförsäkringsbalken som omfattar 8–22 kap. Lars-Göran Hessmark, Henrik
Jansson, Marianne Jernryd, Anna
Karin Lundin, Kjell Rempler och Petrus Tired Socialförsäkringsbalken. En kommentar. Avd. C. Del 1. Förmåner vid sjukdom m.m. (Norstedts 2012, 415 s.). En kommentar till socialförsäkringsbalken som omfattar 23–37 kap. Lars-Göran Hessmark, Henrik
Jansson, Marianne Jernryd, Anna-

120 Litteratur SvJT 2013 Karin Lundin, Kjell Rempler och Petrus Tired Socialförsäkringsbalken. En kommentar. Avd. D. Särskilda förmåner vid funktionshinder (Utgåva 2012:1, Norstedts 2012, 82 s.). En kommentar till socialförsäkringsbalken som omfattar 48–52 kap. Erik Holmberg, Nils Stjernquist,
Magnus Isberg, Marianne Eliason och Göran Regner Grundlagarna. Regeringsformen, successionsförordningen, riksdagsordningen (3 uppl. Norstedts 2012, 963 s.). I denna upplaga beaktas den omfattande reform av regeringsformen, som riksdagen beslutade om år 2010, liksom annan nytillkommen lagstiftning och praxis sedan förra upplagan år 2006.
    Högskolans föreskrifter. Betänkande av Utredningen om högskolors föreskrifter (SOU 2012:5).
    Införande av regressrätt för staten i samband med bekämpning av djursmittor. Landsbygdsdepartementet (Ds 2012:43).
    Inspektionen för vård och omsorg — en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Socialdepartementet (Ds 2012:20).
    Internationell delgivning. Justitiedepartementet (Ds 2011:46). Tomas Isenstam Juridik för inspektörer (Studentlitteratur 2012, 132 s.). Boken ger en introduktion till förvaltningskunskap, etik och moral som krävs av inspektörer i deras yrkesroll. Tomas Isenstam Offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2 uppl. Studentlitteratur 2012, 122 s.). I boken ges en överblick av livsmedelslagstiftningens uppbyggnad och innehåll. Anna Jonsson Cornell (red.) Komparativ konstitutionell rätt — En lärobok (Iustus 2012, 318 s.). En introduktion till den

komparativa konstitutionella rätten innefattande bl.a. beskrivningar av de konstitutionella systemen i nio olika länder och av EU-rättens förhållande till komparativ konstitutionell rätt. Karenstid för egenföretagare, m.m. Socialdepartementet (Ds 2012:9). Konsumenten i centrum. Betänkande av utredningen om framtidens stöd till konsumenter (SOU 2012:43). Kvinnor och barn i rättens gränsland. Betänkande av Utredningen om kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning (SOU 2012:45). Annika Lagerqvist Veloz Roca
Gränsöverskridande. En förvaltningsrättslig knäckfråga 2011 (Jure 2011, 112 s.) En studie över den rättspraxis som bildats efter instansordningsreformen inom migrationsrätten år 2006. Mindre våld för pengarna. Delbetänkande av Nationell samordning mot brottslighet i samband med idrottsarrangemang (SOU 2012:23). Ruth Mannelqvist Arbetsförmåga i sjukförsäkringen. Rätt och tillämpning (Iustus 2012, 298 s.). I boken behandlas tilllämpningen av begreppet arbetsförmåga inom ramen för den allmänna och offentliga sjukförsäkringen. Gabriel Michanek och Charlotta
Zetterberg Den svenska miljörätten 2012 (3 uppl. Iustus 554 s.). Boken är en introduktion i miljörätten som juridiskt ämne med analyser av bland annat miljöbalken, plan och bygglagen och skogsvårdslagen. Annika K. Nilsson Enforcing Environmental Responsibilities. A Comparative Study of Environmental Administrative Law. Ak. avhandl. ( Jure 2011, 636 s.).

SvJT 2013 121 I avhandlingen berörs frågor kring miljölagstiftningen och den enskildes rättssäkerhet vid ingrepp från myndigheterna. Tor Nitzelius och Göran Söderlöf
Skolans arbetsmiljö. Praktiska typfall (3 uppl. Norstedts 2012, 200 s.). I boken behandlas bl.a. frågor kring yttrandefriheten och bruket av sociala medier inom skolan. Dessutom behandlas arbetsmiljö- och samverkansfrågor.
    Ny bibliotekslag. Kulturdepartementet (Ds 2012:13).
    Ny myndighet för infrastruktur för vård och apotek. Socialdepartementet (Ds 2012:21).
    Nya villkor för public service. Betänkande av Public servicekommittén (SOU 2012:59).
Anders R Olsson Yttrandefrihet & tryckfrihet (Studentlitteratur 2012, 456 s.). En handbok, i första hand för journalister, med presentation av lagstiftningen om yttrande- och informationsfrihet. R Petersson och Klas Reinholdsson Personuppgiftslagen i praktiken (5 uppl. Norstedts 2012, 243 s.). Denna upplaga har anpassats efter ändrad lagstiftning och rättspraxis fram till den 1 januari 2012. Stephan Rapp (red.) Dokumentationsboken. Handbok i dokumentation inom förskolan och skolan (Norstedt 2011, 145 s.). Syftet med denna bok är att ge ett praktiskt och handfast stöd till förskolor och skolor i arbetet med att utveckla sina dokumentationsrutiner.
    Rättsäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsmarknadsdepartementet (Ds 2012:3). Ulrika Sandén Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och sjukvård — ett skydd för patientens personliga integritet. Ak. avhandling (Iustus

2012, 389 s.). En undersökning och analys av lagstiftarens intentioner med och den rättsliga konstruktionen av reglerna om sekretess och tystnadsplikt inom hälso- och sjukvården. Sekretess i det internationella samarbetet. Justitiedepartementet (Ds 2012:34). Eije Sjödin, Peter Ekbäck, Thomas
Kalbro och Leif Norell Markåtkomst och ersättning. För bebyggelse och infrastruktur (3 uppl. Norstedts 2011, 237 s.). I boken beskrivs det svenska systemet för markåtkomst och ersättning. Den nya upplagan är uppdaterad bl.a. med de omfattande ändringar som har gjorts i expropriationslagen och plan- och bygglagen. Andrea Sundstrand Offentlig upphandling — primärrättens reglering av offentliga kontrakt. Ak. avhandling (Jure 2012, 364 s.). Syftet med avhandlingen är att fastställa tillämpligt regelverk för tilldelningar av offentliga kontrakt i primärrätten. I avhandlingen analyseras bl.a. begreppet ett bestämt gränsöverskridande intresse och primärrättens möjlighet att ålägga medlemsstaterna positiva och negativa förpliktelser. Gustav Svensson Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården. Om betydelsen i rättsäkerhetshänseende av domstolens domar angående LVU och LVM (Norstedts 2012, 236 s.). Framställningen bygger på en granskning av Högsta förvaltningsdomstolens (Regeringsrättens) domar angående LVU och LVM sedan år 1982 och av alla domar angående dessa lagar som år 1988 har meddelats av en kammarrätt och två förvaltningsrätter. Ebba Sverne Arvill och Lars-Åke
Johnsson Patientens rätt (5 uppl. Norstedts 2012, 213 s.). En re-

122 Litteratur SvJT 2013 dogörelse för bl.a. den nya patientförsäkringslagen (2010:659).
    Tomträttsavgäld och friköp. Delbetänkande av Tomträtts- och arrendeutredningen (SOU 2012:71.
Wiweka Warnling-Nerep En introduktion till förvaltningsrätten (10 uppl. Norstedts 2012, 123 s.). En presentation av förvaltningsförfarandets utformning, metoden att avgöra om förvaltningslagen ska tillämpas, olika möjligheter till förnyad prövning av beslut m.m.
    Vital kommunal demokrati. Betänkande av Kommittén för förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt (SOU 2012:30).
    Återvinning av fartyg — underlag för ratificering av Hong Kong-konventionen(SOU 2012:54).
    Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning. Betänkande av Utredningen om assistansersättningens kostnader, (SOU 2012:6).
    Ändringar i växtskyddslagen. Landsbygdsdepartementet (Ds 2012:38).
    Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen. Justitiedepartementet (Ds 2012:17).

 

Skatterätt
Karin Almgren och Börje Leidhammar Skatteprocessen (2 uppl. Norstedts 2012, 256 s.). Denna upplaga har arbetats om i stora stycken med anledning av tillkomsten av skatteförfarandelagen den 1 januari 2012. Mari Andersson, Anita Saldén
Enérus och Ulf Tivéus Inkomstskattelagen. En kommentar. Del I, 1–28 kap. och Del II 29–67 kap. (12 uppl. Norstedts 2012, 1 879 s.). I denna upplaga har kommenterats ändringar i in-

komstskattelagen som beslutats under år 2011. Blankning. Finansdepartementet (Ds 2012:10). Bostadstaxering — avveckling eller förenkling. (SOU 2012:52). Betänkande av Bostadstaxeringsutredningen (SOU 2012:52). Kerstin Björk Östlund Företagets lönebok. Lönesamtal och lönesättning i praktiken (4 uppl. Norstedts, 137 s.). Boken behandlar om hur företaget eller organisationen kan arbeta med lönesamtal och lönesättning i praktiken. Mattias Dahlberg Internationell beskattning (3 uppl. Studentlitteratur 2012, 483 s.). I boken behandlas internationell skatterätt, skatteavtalsrätt och EUskatterätt. Den nya upplagan är omarbetad mot bakgrund av ny lagstiftning från EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Leif Edvardsson och Asbjörn Eriksson Övningsbok i beskattning. Beskattningen 2012 (36 uppl. Studentlitteratur 2012, 145 s.). Beaktar under år 2012 genomförd lagstiftning. Asbjörn Eriksson Praktisk beskattningsrätt. Lärobok i inkomstbeskattning (Studentlitteratur 2012, 565 s.). En grundläggande bok i beskattningsrätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Bo-Göran Jansson Skatter 2012 — pension och försäkring (Studentlitteratur 2012, 173 s.). En översiktlig beskrivning av inkomstskattereglerna illustrerad genom exempel på skatteberäkningar. David Kleist Methods for Elimination of Double Taxation under Double Tax Treaties — with Particular Reference to the Application of Double Tax Treaties

SvJT 2013 123 in Sweden. Ak. avhandling (Iustus 2012, 372 s.). En studie och analys av metoder till undvikande av dubbelbeskattning enligt dubbelbeskattningsavtal. Margit Knutsson, Claes Norberg och Per Thorell Redovisningsfrågor i skattepraxis (3 uppl. Iustus 2012, 308 s.). I boken behandlas bl.a. grundläggande frågeställningar rörande sambandet mellan redovisning och beskattning. Urban Rydin och Bertil Båvall
Beskattning av ägare till fåmansföretag (3 uppl. Norstedts 2012, 475 s.). Boken behandlar främst inkomstskattereglerna för mansföretagare. Denna upplaga är uppdaterad med lagändringar bl.a. avseende de s.k. 3:12reglerna.
    Skatteincitament för forskning och utveckling. Delbetänkande av Företagsskattekommittén (SOU 2012:66).
    Skatteincitament för riskkapital. Delbetänkande av Företagsskattekommittén (SOU 2012:3).

 

Arbetsrätt
Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat. Arbetsmarknadsdepartementet (Ds 2012:25). Hans Gullberg, Karl-Ingvar
Rundqvist, Per Ewaldsson och Sture
Wennerstöm Arbetstidslagen i lydelse den 1 januari 2012 (3 uppl. 2012, Norstedts 246 s.). Sedan förra upplagan år 2005 har flera förändringar i lagstiftningen genomförts. Dessa ändringar kommenteras liksom andra ändringar i den arbetstidslagstiftning som ansluter till arbetstidslagen.
    ILO:s konvention om arbetet ombord på fiskefartyg. Betänkande av WFC-utredningen (SOU 2011:84). Tommy IseskogPersonaljuridik (25 uppl. Norstedts 2012, 882 s.).


    I denna upplaga har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och rättspraxis. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg (red.) Nedslag i den nya arbetsrätten (Liber 2012, 237 s.). En antologi som behandlar frågor som på senare tid hamnat i fokus, såsom bl.a. mänskliga rättigheter och yttrandefrihet i arbetslivet.
Tony Schmidt Arbetsrätt. Praktisk handbok för högre chefer och företagare (Liber 2012, 153 s.). Bokens tyngdpunkt ligger på lagen om anställningsskydd men tar också upp frågor bl.a. om medbestämmande, arbetsmiljö, semester och tvistehantering. Uppsägningstvister En översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare. Betänkande av uppsägningsutredningen (SOU 2012:62) Utvidgad målgrupp för etableringslagen. Arbetsmarknadsdepartementet (Ds 2012:27). Bo Wiklund Arbetsrätt för chefer och kvalitetsansvariga (Lars Åhnberg AB, 2012, 84 s.). Boken behandlar bl. samverkan med fackliga organisationer, anställning och introduktion, medbestämmande ledigheter och arbetsmiljö.

 

Folkrätt
Ulf Linderfalk (red.) Folkrätten i ett nötskal (2 uppl. Studentlitteratur 2012, 255 s.). I boken ger fem olika författare i 16 bidrag inblickar i folkrättens materia.

 

Rättshistoria
De lege. Rätten och rättsfamiljer i ett föränderligt samhälle — rättshistoriskt och komparativt. Vänbok till Rolf Nygren (Juridiska fakulteten i Uppsala Årsbok 2011, 436 s.). I vänboken

124 Litteratur SvJT 2013 återges anföranden från ett symposium den 13 juni 2011.

 


Allmän och blandad juridik
Ulf Bernitz Europarättens genomslag (Norstedts 2012, 396 s.). Boken innehåller 17 artiklar med temat Europarättens genomslag i den svenska rättsordningen. Ulf Bernitz, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel,
Wiweka Warnling-Nerep K och Hans-Heinrich Vogel Finna rätt. Juristens källmaterial och arbetsmetoder (12 uppl. Norstedts 2012, 271 s.). I denna upplaga har bl.a. kapitlet om europarätten kompletterats. Laura Carlson The Fundamentals of Swedish Law. A Guide for Foreign Lawyers and Students (Studentlitteratur 2012, 508 s.). En översikt på engelska över svensk lagstiftning.
    Vänbok till Sten Heckscher (Iustus 2012, 391 s.). Vänboken innehåller 37 bidrag inom skilda rättsområden. Per Henning Grauers och Anders
Kjellström Tentamensfrågor med lösningar för juridiska grundkurser (4 uppl. Studentlitteratur 2012, 336 s.). En sammanställning av uppgifter som motsvarar det traditionella innehållet i introducerande kurser i juridik. Rolf Höök Studiematerial för Juridisk introduktionskurs (9 uppl. Norstedts 2012, 200 s.). Denna upplaga är anpassad till den studieordning som gäller vid Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet från höstterminen 2012. Stefan Melin Juridikens begrepp (5 uppl. Iustus 2012, 449 s.). Juridiska begrepp definieras och flertalet förtydligas genom förklaringar och exempel. Denna upplaga har utökats med bl.a. nyheter inom domstolsväsendet.

Joakim Nergelius Komparativ statsrätt (8 uppl. Juristförlaget i Lund, 2012, 61 s.). En sammanfattning av huvuddragen i USA:s och några andra europeiska länders statsskick. Rebecca Stern och Inger Österdahl (red.) Folkrätten i svensk rätt (Liber 2012, 347 s.). I femton olika bidrag diskuterar författarna frågor kring hanteringen i den svenska rättstillämpningen av folkrätten.

 

EU-rätt
Ulf Bernitz och Anders Kjellgren Introduktion till EU (4 uppl. Norstedts 2012, 149 s.). En framställning om EU utifrån ett svenskt perspektiv, som behandlar bl.a. hur EU kommit till, hur unionen styrs samt hur maktstruktur och regelverk ser ut. Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU Förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan. Socialdepartementet (Ds 2012:16). Jaan Paju Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt (Norstedts 2012, 92 s.). En grundläggande bok om EU:s samordningsinstrument förordning 883/2004 på socialförsäkringens område. Patientrörlighet i EU — förslag till ny lag. Socialdepartementet (Ds 2012:6). Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar. Betänkande av Utredningen om utlänningslagen och EESmedborgare (SOU 2012:57).

 

Internationell rätt
Sekretess i det internationella samarbetet. Justitiedepartementet (Ds 2012:34).

 

SvJT 2013 125 Utländsk rätt
Vibeke Blaker Strand Diskrimineringsvern og religionsutøvelse. Hvor langt rekker individernet? (Gyldendal 2012, 552 s.). En systematisk rättsvetenskaplig framställning av skyddet mot diskriminering och individers och gruppers religionsutövning i dagens Norge. Ole Gjems-Onstad Norsk bedriftsskatterett (8 uppl. Gyldendal 2012, 1288 s.). En bred framställning av den norska företagsbeskattningen. Borgar Høgetveit Berg och Andreas Nordby Gruppesøksmål. Tvistelova kapittel 35 med kommentarar (Gyldendal, 217 s.). En framställning om grupptalan i norsk civilprocess. Knut Høivik Foretaksstraff (Cappelen 2012, 469 s.). En analys av grundvillkoren i norsk rätt för att bestraffa företag och för de historiska, rättspolitiska och moraliska förutsättningar som detta ansvar grundas på. Nils Erik Lie Parts- og vitneavhør — i straffesaker och sivile saker (2 uppl. Cappelen 2012, 393 s.). En genomgång av centrala aspekter på parts- och vittnesförhör, bl.a. vittnespsykologi och analys av felkällor.

 

Elin Sarari Arbeidsgiveravgift og grensøverskridende arbeidsforhold (Gyldendal 2012, 374 s.). En samlad framställning av arbetsgivaravgiftsfrågor i samband arbetstagares tjänstgöring utanför Norge. Lena Sisula-Tulokas Ren ekonomisk skada (Juridiska Föreningen i Finland Publikationsserie Nr 57, 2012, 339 s.). I boken behandlas — med beröringspunkter med den svenska skadeståndslagen — frågor om ersättning för rena ekonomiska skador enligt Finlands skadeståndslag. Trine-Lise Wilhelmsen och Hans
Jacob Bull Norwegian Cargo Insurance (Gyldendal 2012, 206 s.). En redogörelse för varuförsäkringen enligt norsk rätt. Jannik Woxholth Aksjonæravtaler — I hvilken grad har aksjonæravtalet selskapsrettslige virkninger? (Gyldendal 2012, 151 s.). En utförlig behandling av frågan om i vilken grad aktieägaravtal har bolagsrättsliga verkningar enligt norsk rätt. Nils-Olof Berggren