Litteratur

 

 

RAMON PILS, Terminologiewörterbuch Hans Kelsen: Deutsch-englisches Glossar für die Übersetzungspraxis [Terminologisk ordbok ”Hans Kelsen”: tysk-engelsk ordlista för översättare], Schriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts Band 37, MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH (Wien 2016), 124 s.

 

Det råder ingen tvekan om att Pils ordbok kommer att välkomnas av alla jurister och rättsvetare oavsett nationalitet, som inom ramen för sin vetenskapliga produktion avsedd att nå den internationella (engelskspråkiga) läsarkretsen, har anledning att hänvisa till, eller citera, rättsfilosofen Hans Kelsen. Ty hur ofta har man inte suttit och våndats inför uppgiften att hitta en smidig och lättbegriplig engelsk översättning av tyska begrepp och fraser som t.ex. Erzeugungszusammenhang (s.18), etwas ist als gesollt gesetzt (s.30), rechtsgeschäftswidriges Verhalten (s.71), Seinstatbestand (s.81) och Verwirklichung des in der Norm statuierten Verhaltens (s.104)? Pils Kelsen-lexikon ger oss snabba svar! Band 37 i Hans Kelsen-Institutets Schriftenreihe tillkom inom ramen för forskningsprojektet ”Kelsens Leben in Amerika 1940-1973 und die weltweite Verbreitung seiner Rechtslehre” [Kelsens liv i Amerika 1940–1973 och den globala spridningen av hans rättslära] (FWF-Projekt P 23747). Tonvikten ligger på ”global spridning”. Som förf. framhäver i sitt Förord (s.VII), finns det å ena sidan ett växande intresse för Kelsens verk hos rättsvetare som inte tillhör den tyska språkkulturen, medan å andra sidan bara en liten del av Kelsens samlade verk föreligger i engelsk översättning. Det kan alltså påstås vara en högst angelägen uppgift att närmare befatta sig med de av Kelsen frekvent använda begreppen och fraserna och deras engelska motsvarigheter.
    Ordbokens upphovsman är mag. Ramon Pils (Wien), diplomerad översättare och väl bevandrad i juridik. Pils är noga med att specificera ordbokens målgrupper: För det första, den grupp av översättare som visserligen är förtrogna med tyska som utgångsspråk och med engelska som målspråk, men som inte har någon större erfarenhet av det österrikiska juristspråket (i synnerhet vad gäller den rättsteoretiska respektive rättshistoriska fackterminologin); och, för det andra, den grupp av lärare och forskare inom juridiken som kan antas ha nytta av boken på grund av ämnesområdet och med hänsyn till den ökande internationaliseringen.
    Ordboken inleds med ett Förord där förf. redogör för syfte, tillvägagångssätt och ansats. Han avsåg att först ta ett samlat grepp om ett brett urval av specifikt rättsliga begrepp och fraser som förekommer i särskilt utvalda verk av Kelsen, för att sedan anteckna de engelska motsvarigheterna till dessa begrepp och fraser som förekommer i redan existerande engelska översättningar. Förf:s ansats är alltså rent deskriptiv: han ville inte presentera en helt ny översättning av Kelsens tyska terminologi, utan i stället åstadkomma en förteckning över de redan förefintliga översättningarna, N.B. utan att markera vilket alternativ som enligt hans uppfattning är det ”korrekta” alternativet. I några enstaka fall erbjuder förf. dock ett alternativt översättningsförslag i en fotnot.
    Undersökningsobjektet är omfattande: det utgörs av sex verk av Kelsen (varibland två längre artiklar) som redan under kortare eller längre tid har funnits i engelska översättningar. Underlaget för undersökning-

496 Litteratur SvJT 2017 en skulle vara så brett som möjligt: å ena sidan ville förf. naturligtvis undersöka de arbeten som Kelsen blivit mest känd för, men å andra sidan också inkludera Kelsen-texter med andra tematiska tyngdpunkter. I samråd med ledningen för Hans Kelsen-Institutet bestämde han sig för följande urval som undersökningsunderlag:

 

1. Introduction to the Problems of Legal Theory (1992), dvs. översättningen av den första upplagan av Reine Rechtslehre (1934) 2. Pure Theory of Law (1967), dvs. översättningen av den andra upplagan av Reine Rechtslehre (1960) 3. ’Causality and Imputation’ (1950), dvs. den engelska paralleltexten till ’Kausalität und Zurechnung’ (1954) 4. ’Natural Law Doctrine and Legal Positivism’ (1945), dvs. översättningen av ’Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus’ (1928) 5. The Essence and Value of Democracy (2013), dvs. översättningen av Vom Wesen und Wert der Demokratie (andra upplaga 1929) 6. General Theory of Law and State (1945), dvs. översättningen av Law and State
Deutsch (Kelsens opublicerade tyska manuskript)

 

Att använda Pils ordbok erbjuder inga större svårigheter. Varje sida har tre kolumner: i den vänstra kolumnen hittar man det ifrågavarande tyska begreppet (t.ex. vernichtbares Gesetz, s.29), i mittkolumnen anges de hittills använda engelska översättningarna (i det aktuella fallet: voidable statute och invalidatable statute), och i den högra kolumnen anges, genom en enkel teckenföljd, i vilken av de sex utvalda och redan till engelska översatta Kelsen-texterna detta begrepp förekommer, och på vilken sida (i det aktuella fallet: B186/b182 respektive A87/a73, vilket betyder att översättningen voidable statute förekommer i den engelska översättningen av den andra upplagan av Reine Rechtslehre (1967) och att översättningen invalidatable statute förekommer i översättningen av den första upplagan av Reine Rechtslehre (1992). Sedan är det upp till översättaren att, med hänsyn till den kontext i vilken begreppet förekommer, bestämma sig för ett visst alternativ.
    Av ovanstående framgår att det är enkelt och tidsbesparande att konsultera Pils ordbok när man vill vara säker på att man översätter ett begrepp som är specifikt för Kelsens juridiska språk på ett acceptabelt och lättbegripligt sätt.
    Det tidsödande arbetet med att ta ett samlat grepp om Kelsens terminologi har utförts på ett metikulöst noggrant sätt. Självfallet är det ofrånkomligt att den enskilde översättaren inte kan hitta just det begrepp eller den fras i ordlistan som han försöker översätta. Recensenten erkänner dock villigt att hon hittills endast har saknat en enda term, nämligen Verfassungsgesetz. Enligt översättningen av den första upplagan av Reine Rechtslehre (1992) är Verfassungsgesetz ”constitutional provision” på engelska, medan det är ”statutes having the character of a constitution” enligt översättningen av den andra upplagen av detta verk (1967). Om recensenten nu tillåter sig att komplettera Pils ordlista och använda hans teckenföljd skulle den högra kolumnen se ut så här: A76/a65 och B230/b223.
    Ett önskemål från recensentens sida är att se en fotnot på s. 64 i vilken förf. erbjuder en alternativ översättning av begreppet Prüfungsbefugnis (Gesetz). Översättningen ”the power to examine the constitutionality of the statutes” avser ju lagprövningsrätten. Därför skulle en svensk jurist

SvJT 2017 497 antagligen vara mer nöjd med översättningen ”the power of judicial review”.
    Ramon Pils insats är förtjänstfull och noggrant genomförd.1 Med tanke på det internationellt sett stadigt ökande intresset för Kelsens rättslära, hans person och levnadsöde (det talas redan om en frodande ”Kelsen-industri”) är Pils ordbok ett oumbärligt verktyg när det gäller spridningen av Kelsens verk. Den har stor relevans för Kelsenforskningen i allmänhet, och detta gäller även Sverige: inom ramen för den etablerade rättsteoretiska debatten i internationaliseringens tidevarv har Kelsen åter blivit aktuell, och undervisningen i ämnet Allmän rättslära vid våra juridiska fakulteter vore ofullständig utan föreläsningar om, och seminarier kring, den Rena rättsläran.
    Med hänsyn till engelska språkets växande betydelse som vetenskapsspråk är det viktigt att fler av Kelsens arbeten (inklusive hans mindre skrifter) blir översatta till engelska. Pils Terminologiewörterbuch Hans Kelsen2 utgör härvidlag ett värdefullt och sannerligen efterlängtat verktyg.3

 

 

 

 

Uta Bindreiter

 

1 Ett litet fel har smugit sig in på s. 45: i stället för ”promulgation in the statute book” skulle stå ”promulgation in the official legal gazette”. 2 En online-version av Ramon Pils Terminologiewörterbuch Hans Kelsen finns under www.univie.ac.at/staatsrecht-kelsen — Schriftenreihe. 3 Till slut en uppskattande kommentar med avseende på undersökningsobjektet. Förf. informerar i sitt Förord (s. IX) om något som många Kelsenforskare måste ha undrat över, nämligen vad som har blivit av det tyska originalmanuskriptet till Kelsens verk General Theory of Law and State från 1945 (i den välkända översättningen av Anders Wedberg). Nu vet vi att Kelsens tyska manuskript finns bland hans efterlämnade papper vid Hans Kelsen-Institutet i Wien.