Notiser

 

 

Hovrättspresidenter — förteckning 1614–2020
I Svensk Juristtidning har tidigare publicerats förteckningar över ledamöterna i Högsta domstolen. År 1941 publicerade dåvarande hovrättsrådet Nils Beckman, sedermera bl.a. justitieråd, den första delen och han kompletterade sedan uppställningen 1964.1 Därefter tog vederbörandes son, f.d. justitierådet Lars K. Beckman över och gjorde uppdaterade ledamotsförteckningar 1989 och 2009.2 Även om det nu har gått några år sedan den senaste förteckningen över Högsta domstolens ledamöter uppdaterades synes det ännu vara en aning tidigt att sammanställa en ny sådan. Däremot saknas det i SvJT en motsvarande förteckning över många andra viktiga poster med intressanta historiska och nu levande jurister. För att bidra på området har här ställts samman en lista över Sveriges hovrättspresidenter. Liksom i förteckningarna över ledamöterna i HD har ambitionen varit att översiktligt belysa berörda personers yrkesbakgrund vid utnämningen till hovrättspresident. Även vissa andra uppgifter av intresse har tagits med, men mycket har givetvis sorterats bort. Inom parentes görs hänvisningar till sidor i SvJT där biografiska uppgifter kan hämtas samt till några böcker av personhistoriskt intresse för de läsare som vill söka sig ad fontes. Förkortningar för de böcker och uppslagsverk, samt vissa andra förkortningar, som har använts vid upprepade tillfällen anges i följande fotnot.3 I arbetet omfattas inte hovrätter som inrättades inom Sveriges gränser men som inte längre hör till riket, exempelvis Åbo hovrätt (Finland) och Dorpats hovrätt (Estland). De hovrättspresidenter som upptecknats är således de som utnämnts i Svea hovrätt (HSV), Göta hovrätt (HGO), Hovrätten över Skåne och Blekinge (HSB), Hovrätten för Övre Norrland (HÖN), Hovrätten för Nedre Norrland (HNN) och Hovrätten

 

1 SvJT 1941 s. 349 respektive Teori och praxis: Studier i svensk civilrätt — skrifter tillägnade Hjalmar Karlgren, Stockholm 1964. 2 SvJT 1989 s. 197 respektive SvJT 2009 s. 854. 3 AA = Anton Anjou, Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjänstemän 1614–1898: Biografiska anteckningar, Stockholm 1899. GB = Gunnar Bendz, Göta hovrätt genom seklerna, Stockholm 1935. NF2 = Nordisk familjebok, 2 uppl., Stockholm 1904–1926. SBH = Svenskt biografiskt handlexikon, Stockholm 1906. SBL = Svenskt biografiskt lexikon, Stockholm 1917–2020. Vid angivande av ”urn:sbl” avser det URN-numret i SBL:s databas på internet som drivs av Riksarkivet; numret kan anges direkt efter länken https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/. SMOK = Svenska män och kvinnor: Biografisk uppslagsbok, Stockholm 1942–1955. VÄD = Vem är det: Svensk biografisk handbok, Stockholm 1912–2001. UF = Uppgifter i folkbokföringen. ass. = assessor. dr. h.c. = hedersdoktor. exp. = expedition. FörvR = förvaltningsrätt. jr = justitieråd. KamR = kammarrätt. rev. = revision. TR = tingsrätt.

156 Notiser SvJT 2021 för Västra Sverige (HVS). Förteckningen gör anspråk på att vara fullständig när det gäller ordinarie presidentsutnämningar sedan 1614.4 Under arbetets gång har flera intressanta profiler framskymtat. Genom seklerna har presidentposten normalt varit den sista anhalten i ämbetsmannakarriären varför det väckte visst uppseende när den då blott trettiosexårige assessorn Louis De Geer blev president i Göta hovrätt 1855. Han kom senare att verka som bl.a. författare, president i Svea hovrätt och Sveriges förste statsminister. Birger Ekeberg och Herman Zetterberg, båda presidenter i Svea hovrätt, arbetade mot nationalsocialismen under andra världskriget. Karl Schlyter, president i Hovrätten över Skåne och Blekinge, reformerade straffrätten med för den tiden kontroversiella idéer om att sträva efter fler frivårdspåföljder istället för fängelse, något som präglar systemet än i dag. Om den tidigare presidenten i Svea hovrätt Erik Marks von Würtemberg berättas det å ena sidan om hur han var den högste chefen över en verksamhet där ”mänsklig hänsyn saknades totalt” och där han kunde stå med ett fickur i porten för att säkerställa att ingen kom försent till sessionerna.5 Å andra sidan skildras han också med en romantisk beskrivning som en person som ”genom sin personlighets kraft och rikedom rest sig högt över vanliga mått och genomsnittsmänniskans skröpligheter, då han tillhört den lilla utvalda skara, som framför andra bidragit att giva prägel åt sin samtid, skapa dess karaktär, utforma dess silhuett”.6 Som så ofta i den mänskliga naturen är förhållandena sällan enkom svarta eller vita. Möjligen kan framställningar som denna i förlängningen bidra till fördjupade studier av liknande profiler inom den juridiska sfären. Även om det förvisso finns en del verk om både enskilda jurister och domstolar — ett fåtal av dem omnämns i detta arbete — hade det varit värdefullt och i vissa fall till och med underhållande om fler sådana, liksom historiska framställningar, kåserier, minnesbilder och liknande, kunde komma att publiceras framöver.

 

Svea hovrätt
1. Magnus Brahe, f. 1564, kammarherre, lagman, riksråd, riksmarsk, riksdrots, presid. 1614–1633, d. 1633 (AA s. 1).

 

2. Gabriel Gustafsson Oxenstierna, f. 1587, riksråd, ståthållare, hovrättsråd HSV, lagman, riksdrots, presid. 1634–1640, d. 1640 (AA s. 2).

 

3. Per Brahe, f. 1602, kammarherre, riksråd, lagman, hovrättsråd HSV, generalguvernör Preussen samt Finland, Österbotten och Åland samt Karelen, riksdrots, presid. 1641–1661, dir. över justitieväsendet i riket, anlade bl.a. Helsingfors och Gränna, d. 1680 (AA s. 2).

 

4. Seved Bosson Bååt, f. 1615, ass. kammarrev., kammarråd, häradshövd., riksråd, rikskammarråd, hovrättsråd HSV, presid. 1661–1668, lagman, riksskattemästare, presid. kammarkollegium, d. 1669 (AA s. 4).

 

 

4 Emellertid saknas uppgifter om de tillfälliga ersättare som tjänstgjort genom åren, t.ex. när den ordinarie presidenten avlidit plötsligt eller utnämnts men av någon anledning aldrig tillträtt. Posten har då antingen stått vakant eller så har verksamheten styrts av en vice eller tillförordnad president. Inte heller presidenter i andra konstellationer såsom krigskollegium och krigshovrätten omfattas. 5 SvJT 2000 s. 728. 6 SvJT 1937 s. 177.

SvJT 2021 157 5. Johan Nilsson Gyllenstierna, f. 1617, v. presid. HSV, landshövd., riksråd, presid. Wismarska tribunalet, presid. Dorpats hovrätt, presid. 1668–1673, rikskansliråd, d. 1690 (AA s. 4).

 

6. Bengt Horn, f. 1623, generalmajor, riksråd, generalguvernör över Estland, lagman, presid. 1674–1677, d. 1678 (AA s. 5).

 

7. Knut Jönsson Kurck, f. 1622, landshövd., riksråd, presid. kommerskollegium, lagman, häradshövd., presid. 1677–1680, d. 1690 (AA s. 5).

 

8. Magnus Gabriel De la Gardie, f. 1622, överste, riksråd, häradshövd., general, generalguvernör över Livland, riksmarskalk, rikskammarråd, presid. kammarkollegium, lagman, riksskattemästare, lagman, generalguvernör över Västergötland, Dalsland och Halland, rikskansler, riksdrots, presid. 1680–
1682, generaldir. över justitieväsendet i Sverige och Finland, d. 1686 (AA s. 6).

 

9. Gustaf Adolph De la Gardie, f. 1647, kammarherre, överste, riksråd, kansliråd, lagman, hovrättsråd HSV, presid. 1682–1695, d. 1695 (AA s. 7).

 

10. Lars Wallenstedt, f. 1631, häradshövd., rev.sekr., kansliråd, landshövd., kungl. råd, presid. 1695–1703, d. 1703 (AA s. 8).

 

11. Gabriel Falkenberg, f. 1646, kammarherre, landshövd., kungl. råd, presid. Åbo hovrätt, presid. 1703–1714, d. 1714 (AA s. 8).

 

12. Reinhold Johan von Fersen, f. 1646, överste, landshövd., kungl. råd, presid.
1715–1716, d. 1716 (AA s. 9).

 

13. Carl Gyllenstierna, f. 1649, överstekammarherre, kungl. råd, kammarråd, presid. kammarrev., presid. 1718–1723, d. 1723 (AA s. 9).

 

14. Gabriel Stierncrona, f. 1669, häradshövd., ass. HSV, lagman, förste ombudsman, Sveriges förste JK, presid. 1723, d. 1723 (AA s. 10).

 

15. Pehr Scheffer, f. 1657, v. lagman, ass. HSV, landshövd., presid. 1723–1731, d. 1731 (AA s. 11).

 

16. Hans von Fersen, f. 1683, generallöjtnant, presid. 1731–1736, d. 1736 (AA s. 11).

 

17. Otto Reinhold Strömfelt, f. 1679, ass. Dorpats hovrätt, lagman, landshövd., presid. kammarkollegium, presid. 1736–1743, d. 1746 (AA s. 12).

 

18. Carl Frölich, f. 1680, överste, landshövd., presid. Åbo hovrätt, presid. 1743–
1750, d. 1754 (AA s. 13).

 

19. Carl Gustaf Löwenhielm, f. 1701, häradshövd., rev.sekr., JK, presid. 1750–1751, led. Vetenskapsakademien, riksråd, presid. lagkommissionen, presid. kungl. kansli, d. 1768 (AA s. 13).

 

20. Henrik Hammarberg, f. 1686, ryttmästare, häradshövd., lagman, v. presid. HGO, presid. 1751–1753, d. 1768 (AA s. 14).

 

21. Johan Gerdesköld, f. 1698, advokatfiskal, ass. HSV, hovrättsråd HSV, rev.sekr., JK, presid. 1753–1768, d. 1768 (AA s. 15).

 

22. Adam Fredenstjerna, f. 1685, advokatfiskal, ass. Åbo hovrätt och HSV, hovrättsråd HSV, JK, presid. Åbo hovrätt, presid. 1768–1772, d. 1772 (AA s. 15, SBH I s. 356).

 

23. Johan Rosir, f. 1709, rev.sekr., led. lagkommissionen, statssekr., JK, presid.
1772–1787, d. 1789 (AA s. 16, SBH II s. 372).

158 Notiser SvJT 2021 24. Carl Axel Wachtmeister, f. 1754, adj. led. HGO, rev.sekr., JK, riksråd, riksdrots, presid. 1787–1810, främste led. HD från dess inrättande 1789– 1810, presid. lagkommissionen, justitiestatsminister, d. 1810 (AA s. 17, NF2 XXXI s. 227, SvJT 1941 s. 349).

 

25. Henning Adolph von Strokirch, f. 1757, häradshövd., adj. led. HGO, lagman, hovrättsråd HGO, led. HD 1806–1809, jr 1809–1810, presid. 1810–1826, jur. dr., d. 1826 (AA s. 18).

 

26. Josua Sylvander, f. 1769, v. advokatfiskal, krigsfiskal, led. lagkommissionen, konstit. rev.sekr., häradshövd., landshövd., jr 1818–1826, presid. 1826–1833, d. 1833 (AA s. 18).

 

27. Jonas Evelius, f. 1776, krigsfiskal, advokatfiskal, kammarråd, jr 1824–1833, presid. 1833–1835, d. 1854 (AA s. 19).

 

28. Eric Gabriel von Rosén, f. 1775, v. häradshövd., organist, ass. HSV, hovrättsråd HSV, jr 1825–1836, ordf. Musikaliska akademien, presid. 1836–1845, d. 1866 (AA s. 19).

 

29. Carl Eric Isberg, f. 1791, rev.sekr., jr 1826–1845, led. riksrätten, led. lagberedningen, presid. 1845–1856, d. 1856 (AA s. 20).

 

30. Gustaf Adolph Sparre, f. 1802, v. häradshövd., adj. led. HSV, ass. HSV, kammarherre, ordf. lagutskottet, jr 1840–1847, led. gamla och nya lagberedningen, presid. kammarkollegium, justitiestatsminister, led. Vetenskapsakademien, presid. 1856–1867, riksmarskalk, riksdagsled., jur. dr., fil. dr. h.c., d. 1886 (AA s. 21).

 

31. Ludvig Teodor Almqvist, f. 1818, ass. HSV, rev.sekr., häradshövd., statsråd, civilminister, jr 1860–1867, 1870–1879 samt 1880–1883, presid. 1867–1870, jur. dr., riksdagsled., v. talman, justitieminister, d. 1884 (AA s. 22).

 

32. Louis De Geer, f. 1818, ass. HSB, rev.sekr., presid. HGO, justitiestatsminister, en av de aderton i Svenska Akademien, led. Vetenskapsakademien, riksdagsledamot, jur. dr. h.c., presid. 1870–1880, statsminister, chef justitiedep., universitetskansler, fil. dr. h.c., författare, skaparen av Sveriges dåvarande riksdagsordning m.m., d. 1896 (AA s. 22, GB s. 241, NF2 VI s. 9, SBH I s. 227).

 

33. Karl Johan Berg, f. 1819, ass. HSV, rev.sekr., exp.chef justitiestatsexp., jr 1859–1868, statsråd, ordf. nya lagberedningen, riksdagsled., jur. dr., presid.
1880–1889, d. 1905 (AA s. 23, SvJT 1941 s. 354).

 

34. Nils Henrik Vult von Steyern, f. 1839, fil. dr., v. häradshövd., adj. led. HSV, exp.chef ecklesiastikdep., jur. dr. h.c., statsråd, justitieminister, ordf. förstärkta lagberedningen, jr 1888–1889, presid. 1889–1899, d. 1899 (AA s. 24, SvJT 1941 s. 357).

 

35. Erik Elliot, f. 1844, v. häradshövd., adj. led. HSV, kammarrättsråd, exp.chef lantförsvarsdep., JK, presid. 1899–1910, jur. dr. h.c., d. 1927 (SvJT 1927 s. 243).

 

36. Ivar Afzelius, f. 1848, v. häradshövd., professor i processrätt, adj. led. HSV, rev.sekr., jr 1891–1892, ordf. nya lagberedningen, presid. 1910–1918, riksdagsledamot, talman, led. Permanenta skiljedomstolen i Haag, en av de aderton i Svenska Akademien, d. 1921 (SvJT 1918 s. 241, 1921 s. 321 och 411, 1941 s. 357).

 

37. Hjalmar Westring, f. 1857, ass. HGO, tf. rev.sekr., exp.chef civildep., led. lagbyrån, jr 1898–1901 och 1905–1909, konsult. statsråd, civilminister, ordf. lagberedningen, presid. 1918–1925, d. 1926 (SvJT 1926 s. 401, 1941 s. 358).

 

SvJT 2021 159 38. Erik Marks von Würtemberg, f. 1861, ass. HSV, led. lagbyrån, rev.sekr., häradshövd., jr 1903–1905 och 1906–1913, jur. dr. h.c., konsultativt statsråd, Sveriges delegat Nationernas förbund, presid. 1925–1931, utrikesminister, ordf. lagberedningen, led. Permanenta skiljedomstolen i Haag, preses Musikaliska akademien, d. 1937 (SvJT 1931 s. 381, 1937 s. 177, 1941 s. 358).

 

39. Birger Ekeberg, f. 1880, professor i speciell privaträtt jämte finansrätt resp. civilrätt, led. lagberedningen, justitieminister, jr 1925–1927, ordf. lagberedningen, presid. 1931–1946, riksmarskalk, en av de aderton i Svenska Akademien, d. 1968 (SvJT 1940 s. 656, 1950 s. 926, 1960 s. 385, 1968 s. 689, 2013 s. 129).

 

40. Arthur Lindhagen, f. 1884, ass. HSV, hovrättsråd HSV, rev.sekr., led. lagberedningen, ordf. arbetsdomstolen, jr 1929–1931, jur. dr. h.c., presid. 1947–
1950, d. 1950 (SvJT 1950 s. 161, SBL urn:sbl:10581).

 

41. Harry Guldberg, f. 1890, ass. HSV, hovrättsråd HSV, rev.sekr., lagbyråchef finansdep., led. lagberedningen, jur. dr. h.c., jr 1933–1950, presid. 1950–
1957, d. 1981 (SvJT 1948 s. 398, 1960 s. 577, 1966 s. 678, 1981 s. 498; Harry Guldberg, En domare ser tillbaka, Stockholm 1966).

 

42. Herman Zetterberg, f. 1904, ass. HSV, hovrättsråd HSV, led. lagberedningen, statsråd, justitieminister, presid. 1957–1963, d. 1963 (SvJT 1957 s. 606, 1963 s. 318, 2013 s. 129).

 

43. Sture Petrén, f. 1908, ass. HSV, utrikesråd och rättschef utrikesdep., ambassadör, v. ordf. FN:s administrativa domstol, ordf. Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna, led. Permanenta skiljedomstolen i Haag, presid. 1963–1967, led. Internationella domstolen i Haag, led. Europadomstolen, en av de aderton i Svenska Akademien, d. 1976 (SvJT 1963 s. 380, 1966 s. 725, 1977 s. 82, 1988 s. 750, 2000 s. 670, UF).

 

44. Sten Rudholm, f. 1918, ass. HSV, lagbyråchef justitiedep., hovrättsråd HSV, JK, presid. 1967–1983, riksmarskalk, en av de aderton i Svenska Akademien, d. 2008 (SvJT 1961 s. 684, 1967 s. 156, 1982 s. 270, 1983 s. 758, 1988 s. 675, 1988 s. 750, UF).

 

45. Birgitta Blom, f. 1929, ass. HSV, dep.råd justitiedep., hovrättslagman HSV, presid. 1983–1995, d. 2012 (SvJT 1983 s. 320, 2012 s. 192).

 

46. Johan Hirschfeldt, f. 1942, fiskal KamR Stockholm, föredragande JO, bitr. skattedir., byråchef JO, rättschef arbetsmarknadsdep., JK, presid. 1996–2007 (SvJT 1992 s. 175, 1996 s. 189).

 

47. Fredrik Wersäll, f. 1951, ass. HNN, byråchef riksåklagaren, rättschef justitiedep., jr 2003–2004, riksåklagare, presid. 2008–2018, riksmarskalk (SvJT 2003 s. 105 och 2008 s. 129, TT 15/1 2018).

 

48. Anders Perklev, f. 1960, ass. HSB, dep.råd och chef för straffrättsenheten justitiedep., exp. samt rättschef justitiedep., riksåklagare, presid. sedan 2018 (SvJT 2008 s. 226, 2018 s. 324, UF).

 

Göta hovrätt
1. Johan Skytte, f. 1577, häradshövd., kammarråd, riksråd, lagman, generalguvernör över Livland, Ingermanland och Karelen, presid. 1634–1645, d. 1645 (GB s. 21–23, 41–42, SBH II s. 472).

 

2. Peder Sparre, f. 1592, ass. HSV, presid. Dorpats hovrätt, riksråd, kansliråd, lagman, presid. 1646–1647, d. 1647 (GB s. 42, SBH II s. 489).

 

160 Notiser SvJT 2021 3. Fredrik Stenbock, f. 1607, kammarherre, ass. HSV, riksråd, presid. 1648–1651, lagman, d. 1652 (GB s. 42–44, SBH II s. 521).

 

4. Knut Posse, f. 1592, landshövd., riksråd, överståthållare, lagman, ass. HSV, presid. 1651–1662, d. 1664 (GB s. 44, SBH II s. 298).

 

5. Carl Mörner, f. 1605, ass. HGO, ståthållare, generalguvernör över Ingermanland, presid. Dorpats hovrätt, riksråd, presid. 1662–1665, d. 1665 (GB s. 44, NF2 XIX s. 334).

 

6. Gustaf Posse, f. 1626, kammarherre, lantmarskalk, riksråd, hovrättsråd Åbo hovrätt, hovrättsråd HGO, presid. 1665–1676, d. 1676 (GB s. 44, SBH II s. 298).

 

7. Claes Rålamb, f. 1622, arbete som bl.a. hade betydelse vid utformandet av 1734 års lag, krigs- och hovråd, landshövd., överståthållare, presid. 1678–
1682, olika inhemska och internationella uppdrag, d. 1698 (GB s. 46, SBH II s. 402).

 

8. Göran Gyllenstierna, f. 1632, kammarherre, landshövd., riksråd, hovrättsråd HSV, presid. reduktionskollegium, kammarråd, amiralitetsråd, överståthållare, presid. 1682–1686, d. 1686 (GB s. 46–48, SBH I s. 429).

 

9. Axel Stålarm, f. 1630, landshövd., kungl. råd, presid. 1687–1702, d. 1702 (GB s. 48; Anders Anton von Stiernman, Swea och Götha höfdinga-minne, vol. 2, Stockholm 1835, s. 429).

 

10. Carl Nieroth, f. o. 1650, generallöjtnant, kungl. råd, presid. 1705–1709, generalguvernör över Estland, d. 1712 (GB s. 48, SBH II s. 179).

 

11. Hans Clerk, f. 1639, amiral, landshövd., lantmarskalk, kungl. råd, presid.
1710–1711, d. 1711 (GB s. 49, SBH I s. 188).

 

12. Carl Gustaf Mörner, f. 1658, general, generalguvernör över Hallands, Göteborgs, Bohus, Skaraborgs, Älvsborgs, Närkes och Värmlands län, fältmarskalk, presid. 1719–1721, d. 1721 (GB s. 191, SBH II s. 165).

 

13. Sven Lagerberg,f. 1672, generalmajor, presid. statskontoret, lantmarskalk, presid. 1723, riksråd, d. 1746 (GB s. 191, SBH II s. 3).

 

14. Germund Cederhielm, f. 1661, häradshövd., ass. HSV, lagman, landshövd., presid. 1723–1741, d. 1741 (GB s. 192–195, SBH I s. 173).

 

15. Bernhard Cederholm, f. 1678, lagman, led. lagkommissionen, rev.sekr., JK, presid. 1741–1750, led. Vetenskapsakademien, d. 1750 (GB s. 195, SMOK II s. 67, SvJT 1964 s. 10).

 

16. Erik Matthias von Nolcken, f. 1694, regeringsråd, envoyé, statssekr., hovkansler, presid. 1750–1755, d. 1755 (GB s. 195, SBH II s. 186).

 

17. Carl Gustaf Wennerstedt, f. o. 1692, kapten, kammarherre, lagman, landshövd. presid. 1755–1771, d. 1778 (GB s. 196, Oscar Fredrik Strokirk, Kultur- och personhistoriska anteckningar I, Örebro 1915, s. 148).

 

18. Arvid Silfverschiöld, f. 1710, ass. HGO, hovrättsråd HGO, rev.sekr., landshövd., presid. 1771–1781, d. 1781 (GB s. 225, SBL urn:sbl:5919).

 

19. Arvid Fredrik Kurck, f. 1735, ass. HGO, generalauditör, rev.sekr., presid. Vasa hovrätt, presid. 1781–1792, presid. kammarkollegium, led. HD 1792–1801, d. 1810 (GB s. 225–227, SBH I s. 624, SvJT 1941 s. 350).

 

20. Gustaf Adam von Nolcken, f. 1733, kammarherre, envoyé, presid. 1793, d. 1812 (GB s. 227, SMOK V s. 470).

SvJT 2021 161 21. Axel Christian Reuterholm, f. 1753, v. korpral, adj. led. Åbo hovrätt, lagman, landshövd., led. HD 1793–1796, presid. 1794, presid. statskontoret, presid. Vasa hovrätt, d. 1811 (GB s. 227, SBH II s. 334, SvJT 1941 s. 350).

 

22. Arvid Erik Posse, f. 1753, lagman, landshövd., presid. 1795–1825, d. 1825 (GB s. 227–229, SBL urn:sbl:7355).

 

23. Samuel Abraham Leijonhufvud, f. 1785, häradshövd., adj. led. HSV, lagman, tf. rev.sekr., v. landshövd., hovrättsråd HSB, presid. 1826–1836, d. 1843 (GB s. 239, SBL urn:sbl:11173).

 

24. Lars Herman Gyllenhaal, f. 1790, häradshövd., assessor HSV, tf. rev.sekr., lagman, presid. 1836–1855, justitiestatsminister, lantmarskalk, d. 1858 (GB s. 241, SMOK III s. 186).

 

25. Louis De Geer, f. 1818, ass. HSB, rev.sekr., presid. 1855–1858, justitiestatsminister, en av de aderton i Svenska Akademien, led. Vetenskapsakademien, riksdagsledamot, jur. dr. h.c., presid. HSV, statsminister, chef justitiedep., universitetskansler, fil. dr. h.c., författare, skaparen av Sveriges dåvarande riksdagsordning m.m., d. 1896 (AA s. 22, GB s. 241, NF2 VI s. 9, SBH I s. 227).

 

26. Sven August Darin, f. 1802, ass. HGO, hovrättsråd HGO, presid. 1858–1867, d. 1879 (GB s. 241; Carl Sjöström, Göteborgs nation i Lund 1669–1906: Biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik, Lund, 1907, s. 326).

 

27. Axel Adlercreutz, f. 1821, ass. HSV, rev.sekr., jr 1860–1868, presid. 1868–1874, civilminister, justitiestatsminister, landshövd., riksdagsled., d. 1880 (GB s. 244, SBH I s. 6, NF2 I s. 174, SvJT 1941 s. 355).

 

28. Johan Åke Lemchen, f. 1808, v. häradshövd., ass. HGO, hovrättsråd HGO, presid. 1874–1878, riksdagsled., jur. dr. h.c., d. 1896 (GB s. 244, NF2 XVI s. 139).

 

29. Herman Georg von Gegerfelt, f. 1817, fil. dr., ass. HGO, riksdagsled., ordf. lagutskottet, hovrättsråd HGO, presid. 1878–1883, jur. dr. h.c., d. 1886 (GB s. 244, SBH I s. 382, NF2 IX s. 846).

 

30. Otto Wilhelm Staël von Holstein, f. 1834, v. häradshövd., ass. HSV, tf. rev.sekr. och byråchef justitiedep., presid. 1883–1902, led. förstärkta lagberedningen, jur. dr. h.c., d. 1902 (GB s. 244, SBH II s. 511, NF2 XXVI s. 918).

 

31. Hjalmar Hammarskjöld, f. 1862, v. häradshövd., professor i privaträtt, led. lagberedningen, rev.sekr. samt byråchef justitiedep., justitieminister, presid.
1902–1906, ecklesiastikminister, envoyé, landshövd., led. Vetenskapsakademien, statsminister tillika krigsminister, en av de aderton i Svenska Akademien, riksdagsled., olika inhemska och internationella uppdrag, d. 1953 (SvJT 1932 s. 103, 1953 s. 673, VÄD 1918 s. 144, 1945 s. 421).

 

32. Carl Leijonmarck, f. 1855, v. häradshövd., ass. HSV, rev.sekr., exp.chef justitiedep., JO, presid. 1906–1925, d. 1926 (SvJT 1926 s. 171).

 

33. Nils Lilienberg, f. 1872, fiskal HSV, hovrättsråd HSV, rev.sekr., JO, presid.
1925–1926, d. 1926 (SvJT 1926 s. 254).

 

34. Anhselm Berglöf, f. 1867, v. häradshövd., ass. HSV, rev.sekr., jr 1908–1923, presid. 1926–1930, d. 1930 (SvJT 1930 s. 216, 1941 s. 359).

 

35. Gunnar Bendz, f. 1883, ass. HSV, hovrättsråd HSV, rev.sekr., militieombudsman, presid. 1930–1947, d. 1947 (SvJT 1948 s. 76).

 

162 Notiser SvJT 2021 36. Joël Laurin, f. 1899, ass. HSB, byråchef finansdep., borgmästare Helsingborg, led. processnämnden, presid. 1948–1965, d. 1981 (SvJT 1933 s. 431, 1983 s. 76).

 

37. Erik Åqvist, f. 1920, ass. HSV, hovrättsråd HSV, byråchef Militieombudsmannen, rättsavdelningschef finansdep., presid. 1965–1987, d. 1995 (SvJT 1965 s. 222, UF).

 

38. Carl Axel Petri, f. 1929, ass. HSB, försäkringsdomare, kammarrättslagman KamR Stockholm, presid. KamR Jönköping, statsråd, justitieminister, presid.
1987–1996, d. 2017 (SvJT 1976 s. 589, 1980 s. 158, 1987 s. 394, UF).

 

39. Lars Åhlén, f. 1931, ass. HGO, sakkunnig justitiedep., byråchef Domstolsverket, lagman Jönköpings TR, hovrättslagman HGO, generaldir. Domstolsverket, presid. 1996–1998, d. 2019 (SvJT 1986 s. 399, 1994 s. 110, 1996 s. 590, UF).

 

40. Bertil Hübinette, f. 1939, ass. HSV, rättssakkunnig utrikesdep., lagman Hedemora TR, lagman Eskilstuna TR, generaldir. Domstolsverket, presid.
1998–2006, advokat (SvJT 1994 s. 334, 1998 s. 511, 2009 s. 927, UF).

 

41. Kathrin Flossing, f. 1956, distriktsåklagare, kansliråd justitiedep., rättschef kulturdep. och miljödep., presid. KamR Sundsvall, presid. 2006–2010, riksdagsdir. (SvJT 1993 s. 609, 2003 s. 634, SvJT 2006 s. 662, 2010 s. 1030, UF).

 

42. Sten Andersson, f. 1955, ass. HGO, rättschef justitiedep., presid. HNN, presid.
2011–2016, jr sedan 2016 (SvJT 2008 s. 226, 2010 s. 1030, 2016 s. 85, UF).

 

43. Charlotte Brokelind, f. 1961, ass. HGO, rådman Jönköpings TR, avdelningschef Domstolsverket, lagman Eksjö TR, lagman Jönköpings TR, presid. sedan 2016 (SvJT 1994 s. 766, 2006 s. 662, 2016 s. 556, UF).

Hovrätten över Skåne och Blekinge
1. Casper Wilhelm Michael Ehrenborgh, f. 1786, ass. HSV, kammarherre, statssekr. kammarexp., presid. 1821–1844, d. 1844 (NF2 VII s. 9, SBH I s. 271, SBL urn:sbl:16663).

 

2. Jean Albrecht Berg von Linde, f. 1793, ass. HGO, ass. HSB, hovrättsråd HSB, tf. landshövd., presid. 1844–1857, d. 1857 (August Theodor Låstbom, Swea och Götha höfdinga-minne sedan 1720, vol. 1, Uppsala 1842, s. 200; Edvard Fåhraeus, Administratif och statistisk handbok såsom bihang till Sveriges statskalender, Stockholm 1864 s. 52).

 

3. Thomas Munck af Rosenschöld, f. 1813, fil. dr., adj. led. HSV, ass. HSB, rev. sekr., exp.chef ecklesiastikdep., presid. 1858–1883, riksdagsled., jur. dr. h.c., d. 1893 (NF2 XVIII s. 1326, SBL urn:sbl: 8527).

 

4. Fredrik Wilhelm Ingemund Lilliestråle, f. 1840, v. häradshövd., rev.sekr., ass. HSV, exp.chef finansdep., presid. 1883–1904, jur. dr. h.c., d. 1904 (Torsten Uggla, Svenskt porträttgalleri, vol. IV, Öfverrätter och kollegier samt öfriga centrala ämbetsverk, Stockholm 1900, s. 23; Albin Hildebrand, Svenskt porträttgalleri, vol. XXVI. Register, Stockholm 1913, s. 433).

 

5. Jacob Lundahl, f. 1844, ass. HSB, hovrättsråd HSB, riksdagsled., tf. presid., presid. 1904–1913, d. 1915 (SBL urn:sbl:9744).

 

6. Berndt Hasselrot, f. 1862, v. häradshövd., ass. HGO, ass. HSV, JO, statsråd, justitieminister, presid. 1913–1929, jur. dr. h.c., d. 1930 (SvJT 1930 s. 513, 1971 s. 692).

 

7. Karl Schlyter, f. 1879, fiskal HSB, hovrättsråd HSB, rev.sekr., sakkunnig justitiedep. och civildep., medgrundare till SvJT, riksdagsled., konsultativt

SvJT 2021 163 statsråd, häradshövd., presid. 1929–1946, justitieminister, ordf. lagutskottet, genomförde en rad genomgripande reformer bl.a. på straff- och processrättens område, d. 1959 (SvJT 1959 s. 916, 1960 s. 1, 1960 s. 6, 1971 s. 693, 1999 s. 599; Jan-Olof Sundell, Karl Schlyter — en biografi, Stockholm 1998).

 

8. Ivar Wieslander, f. 1891, ass. HSB, hovrättsråd HSB, rev.sekr., häradshövd., Militieombudsman under andra världskriget, presid. 1946–1958, jur. dr. h.c., d. 1971 (VÄD 1963 s. 1162, SvJT 1971 s. 396).

 

9. Björn Kjellin, f. 1910, ass. HÖN, hovrättsråd HÖN, lagbyråchef och statssekr. justitiedep., konsultativt statsråd, presid. 1958–1977, d. 1986 (SvJT 1958 s. 491, 1978 s. 362, UF).

 

10. Tore Landahl, f. 1920, ass. HGO, hovrättsråd HGO, sakkunnig justitiedep., hovrättslagman HSB, presid. 1977–1987, d. 2010 (SvJT 1977 s. 399, 1989 s. 370, UF).

 

11. Bo Broomé, f. 1936, sekr. grundlagsberedningen, ass. HSB, hovrättsråd HSB, rättschef och statssekr. justitiedep., jr 1983–1987, presid. 1987–2000, d. 2014 (SvJT 1983 s. 79, 1987 s. 394, 2009 s. 854, UF).

 

12. Lars Eklycke, f. 1944, utredningssekr., ass. HSV, sakkunnig samt dep.råd och exp.chef justitiedep., hovrättslagman HSV, presid. 2000–2001, lagman Falu TR (SvJT 1974 s. 173, 1977 s. 575 och 671, 1982 s. 687, 1986 s. 246, 1992 s. 527, 1995 s. 87, 2000 s. 543, 2001 s. 204, UF).

 

13. Lars-Göran Engström, f. 1942, utredningssekr., ass. HSB, hovrättsråd HSB, hovrättslagman HSB, presid. 2001–2009 (SvJT 1988 s. 167, 2001 s. 326, 2010 s. 99).

 

14. Lennart Svensäter, f. 1953, ass. HSB, utredningssekr., jur. dr., rådman och chefsrådman Malmö TR, lagman Helsingborgs TR, presid. sedan 2009 (SvJT 1992 s. 253, 2009 s. 707, UF).

 

Hovrätten för Övre Norrland
1. Erik Säll, f. 1890, ass. HSV, rev.sekr., vattenrättsdomare, presid. 1936, d. 1936 (SvJT 1936 s. 661).

 

2. Holger Elliot, f. 1887, ass. HSV, hovrättsråd HSV, rev.sekr., militieombudsman, presid. 1936–1948, presid. HVS, d. 1972 (SvJT 1936 s. 662, 1947 s. 798, 1973 s. 92; Holger Elliot, Ur en domares liv, Stockholm 1958).

 

3. Carl Romberg, f. 1895, ass. HGO, tf. rev.sekr., hovrättsråd HSV, byråchef samt exp.chef justitiedep., presid. 1948–1953, presid. HVS, d. 1964 (SvJT 1947 s. 798, 1964 s. 758).

 

4. Mauritz Wijnbladh, f. 1895, ass. HSV, hovrättsråd HSV, rev.sekr., ordf. nedre justitierev., tf. presid. KamR, tf. JK, presid. 1954–1962, d. 1986 (SvJT 1954 s. 63, VÄD 1985 s. 1190, VÄD 1993 s. 1273).

 

5. Karl Sidenbladh, f. 1910, ass. HSV, rev.sekr., hovrättsråd HSV, presid. 1962–
1977, d. 1999 (SvJT 1962 s. 603, VÄD 1985 s. 989; Erik Bylund, Karl Sidenbladh 1910–1999, Thule 2000, s. 146–148).

 

6. Per-Erik Nilsson, f. 1930, ass. HÖN, hovrättsråd HÖN, sakkunnig justitiedep., rättschef statsrådsberedningen, presid. 1977–1978, JO, överdir. Statens invandrarverk, d. 2016 (SvJT 1977 s. 495, 1979 s. 80, TT 12/1 1989, UF).

 

7. Carl-Ivar Skarstedt, f. 1930, ass. HNN, hovrättsråd HNN, sakkunnig samt rättschef försvarsdep., presid. 1979–1995, d. 1998 (SvJT 1979 s. 238, VÄD 1997 s. 1025, UF).

164 Notiser SvJT 2021 8. Anna-Karin Lundin, f. 1946, ass. HSV, föredragande justitieutskottet, sakkunnig justitiedep., försäkringsrättsråd, kammarrättslagman KamR Sundsvall, hovrättslagman HÖN, presid. 1995–2002, JO, regeringsråd (SvJT 2004 s. 996, UF).

 

9. Anders Iacobæus, f. 1946, ass. HVS, sakkunnig justitiedep., rådman Varbergs TR, chefsjurist SJ, rättschef kommunikationsdep., lagman Linköpings TR, presid. 2002–2012 (SvJT 2002 s. 854, UF).

 

10. Margareta Bergström, f. 1952, ass. HÖN, kommunjurist, högskoleadjunkt rättsvetenskap, rev.sekr., rådman samt chefsrådman Umeå TR, generaldir. Brottsoffermyndigheten, presid. 2012–2018 (SvJT 1988 s. 398, 2005 s. 128, 2012 s. 311, UF).

 

11. Erik Sundström, f. 1961, ass. HSV, föredragande JO, rättssakkunnig samt kansliråd justitiedep., hovrättsråd HSV, lagman Lycksele TR, presid. sedan
2018 (SvJT 1993 s. 82, 2018 s. 89, UF).

 

Hovrätten för Nedre Norrland
1. Knut Elliot, f. 1897, ass. HSV, rev.sekr., hovrättsråd HSV, sakkunnig och statssekr. jordbruksdep., statssekr. och exp.chef handelsdep., häradshövd., presid. 1948–1964, d. 1970 (SvJT 1947 s. 798, 1970 s. 600).

 

2. Åke von Schultz, f. 1908, ass. HSV, tingsdomare Medelpads västra domsaga, borgmästare Sundsvall, hovrättslagman HNN, presid. 1964–1974, d. 1976 (SvJT 1964 s. 493, 1976 s. 155).

 

3. Karl-Erik Skarvall, f. 1915, byråchef Militieombudsmannen, ass. HSV, rådman Stockholms TR, hovrättslagman HSV, presid. 1974–1981, d. 1998 (SvJT 1972 s. 80, 1974 s. 559).

 

4. Håkan Winberg, f. 1931, ass. HNN, rådman Härnösands TR, hovrättsråd HNN, justitieminister, presid. 1982–1998 (SvJT 1972 s. 320, 1980 s. 158, 1982 s. 79).

 

5. Barbro Hegrelius Jonson, f. 1943, ass. HNN, hovrättsråd HNN, kammarrättsråd KamR Sundsvall, hovrättslagman HNN, presid. 1998–2008 (SvJT 1987 s. 394, 1998 s. 86, UF).

 

6. Sten Andersson, f. 1955, ass. HGO, rättschef justitiedep., presid. 2008–2010, presid. HGO, jr sedan 2016 (SvJT 2008 s. 226, 2010 s. 1030, 2016 s. 85, UF).

 

7. Karl-Gunnar Ekeberg, f. 1943, ass. HSV, dep.råd och exp.chef justitiedep., hovrättsråd HSV, lagman Norrtälje TR, presid. 2011 (tidsbegränsad) (SvJT 1979 s. 733, 1982 s. 270, 1986 s. 167, 1992 s. 446, 2011 s. 355, UF).

 

8. Sten Burman, f. 1951, advokat, lagman Sundsvalls TR, presid. 2011–2016 (SvJT 2011 s. 720, UF).

 

9. Erik Brattgård, f. 1955, ass. HSV, rättssakkunnig justitiedep., dep.råd och bitr. chef för rättssekretariatet för EU-frågor utrikesdep., rådman och chefsrådman Uppsala TR, presid. sedan 2016 (SvJT 1991 s. 351, 2011 s. 126, 2016 s. 651, UF).

 

Hovrätten för Västra Sverige
1. Holger Elliot, f. 1887, ass. HSV, hovrättsråd HSV, rev.sekr., militieombudsman, presid. HÖN, presid. 1948–1953, d. 1972 (SvJT 1936 s. 662, 1947 s. 798, 1973 s. 92; Holger Elliot, Ur en domares liv, Stockholm 1958).

 

2. Carl Romberg, f. 1895, ass. HGO, tf. rev.sekr., hovrättsråd HSV, byråchef samt exp.chef justitiedep., presid. HÖN, presid. 1953–1960, d. 1964 (SvJT 1947 s. 798, 1964 s. 758).

SvJT 2021 165 3. Maths Heuman, f. 1899, ass. HSB, hovrättsråd HSB, tf. lagbyråchef justitiedep., borgmästare Halmstad, riksåklagare, presid. 1960–1966, jur. dr. h.c., d. 1993 (SvJT 1947 s. 478, 1960 s. 239, 1993 s. 800, 1993 s. 801).

 

4. Gunnar Lagergren, f. 1912, ass. HSV, advokatfiskal, hovrättsråd HSV, led. Internationella domstolen i Tanger, olika internationella uppdrag, jur. dr. h.c., presid. 1966–1976, led. Permanenta skiljedomstolen i Haag, led. Europadomstolen, riksmarskalk, d. 2009 (SvJT 1996 s. 239, 1996 s. 496, 2000 s. 991, 2009 s. 416).

 

5. Härje Stenberg, f. 1914, ass. HSV, rådman och lagman Göteborgs TR, borgmästare Göteborg, presid. 1976–1981, d. 2007 (SvJT 1976 s. 510, UF).

 

6. Ove Lindh, f. 1932, ass. HVS, sakkunnig justitiedep., kanslichef justitieutskottet, hovrättsråd HVS, statssekr. justitiedep., presid. 1981–1998, d. 2011 (SvJT 1981 s. 654, UF).

 

7. Gunnel Wennberg, f. 1945, ass. HÖN, rättssakkunnig statsrådsbered. och justitiedep., dep.råd justitiedep., hovrättslagman HVS, presid. 1999–2012 (SvJT 1999 s. 931, UF).

 

8. Per Hall, f. 1962, ass. HSV, föredragande riksdagen, enhetschef och rättschef justitiedep., presid. 2012–2015 (SvJT 1996 s. 189, 2012 s. 80, UF).

 

9. Ralf G. Larsson, f. 1952, ass. HSB, rådman Hässleholms TR och Lunds TR, avd.dir. Domstolsverket, lagman Kristianstads TR, Ystads TR, Lunds TR och Göteborgs TR, presid. 2016–2019 (SvJT 1990 s. 157, 1993 s. 83, 1997 s. 404, 2016 s. 86, UF).

 

10. Anders Hagsgård, f. 1959, ass. HVS, hovrättsråd HVS, tf. lagman Alingsås TR, chefsrådman länsrätten Göteborg, lagman FörvR Göteborg, presid. sedan
2019 (SvJT 1998 s. 952, 2019 s. 452, UF).

 

 

Samuel Holmedal