Svensk Juristtidning

Svensk Juristtidning (SvJT) grundades 1916 av Tore Almén och Karl Schlyter. Tidningen ges ut av Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning. SvJT är en allmänjuridisk tidskrift med praktiskt verksamma jurister som huvudsaklig målgrupp. Tidningen har särskilt fokus på den juridik som tillämpas i allmän domstol (bl.a. straff- och civilrätt) samt internationell och konstitutionell rätt. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras regelbundet artiklar författade av praktiskt verksamma jurister, studentuppsatser, praxissammanställningar, debattartiklar och bokanmälningar. Tidningen kommer ut med tio häften om året varav ett dubbelhäfte. Den finns även tillgänglig i fulltext här på svjt.se samt genom rättsdatabasen "Juno" och i JP Infonets tjänst "Juridiskt bibliotek".

SvJT:s styrelse förvaltar också Birger Ekebergs fond. Fonden har till ändamål att främja rättsvetenskaplig forskning, särskilt sådan som kan lända till gagn för nordisk samverkan på rättslivets område. Ansökningar behandlas vid styrelsens möten vanligen i april och november, och kan ställas till redaktionssekreteraren Petter Söderbäck. För att säkerställa hantering vid vår- respektive höstmöte bör ansökningar ges in senast 31 mars respektive 31 oktober.

Redaktion

rådmannen Thomas Pettersson (redaktör och ansvarig utgivare)

rättschefen Tobias Eriksson

advokaten Charlotta Falkman 

professor Mårten Schultz 

hovrättsrådet Hedvig Trost

 

Styrelse

Ordinarie ledamöter

justitierådet Anders Eka (ordförande)

professor Torbjörn Andersson

justitiekanslern Mari Heidenborg

professor Mia Rönnmar

advokaten Martin Wallin

f.d. chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura

lagmannen Mikael Forsgren

 

Suppleanter

justitierådet Helena Jäderblom

chefsåklagaren Eva Thunegard

universitetslektorn Christoffer Wong

docenten Jessica Östberg

justitierådet Johan Danelius

justitierådet Linda Haggren

 

Valberedning

justitierådet Thomas Bull

justitierådet Kerstin Calissendorff

f.d. lagmannen Stefan Strömberg