Den danske Aktielov. Den 1 Februar 1918 er Lov om Aktieselskaber af 29 September 1917 traadt i Kraft, og Danmark er dermedendelig kommet til at leve under lovordnede Forhold paa dette Punkt. Loven er forholdsvis kort (60 Paragraffer). Det Kommissionsforslag, der danner det oprindelige Grundlag for Loven, var adskillig fyldigere; det indeholdt navnlig langt mere indgaaende Regler til Sikring af Aktionærer og Kreditorer mod Misbrug; men vore Lovgivere har været meget ivrige for at undgaa alle Regler, som de mente kunde genere Aktieselskabernes "frie Livsrørelse".
    Lovens vigtigste Regler er Bestemmelserne om Aktieselskabers Stiftelse. Loven gennemfører et lignende Registreringssystem som den svenske Lov af 1910. Der indføres et for hele Landet fælles Aktieselskabsregister, og Optagelse heri er nødvendig, for at et Aktieselskab kan faa Retsevne (§ 12). Om Anmeldelserne sker der Bekendtgørelse i Statstidende, og selve Anmeldelsen offentliggøres i en særlig Registreringstidende (§ 48). For at Registrering kan ske, maa der hos

 

AKTUELLA SPÖRSMÅL. 103i følge §§ 2 ff. en Række Betingelser være opfyldt: 1) En skriftlig Stiftelses overenskomst mellem mindst 3 Stiftere, af hvilke Flertalletskal have Bopæl i Riget og der hos enten have dansk Statsborgerreteller i mindst 5 Aar have været bosiddende her; Stiftelsesoverenskomsten skal indeholde en Række Oplysninger om Forhold, der har Interesse for Personer, der kunde ønske at deltage i Selskabets Dannelse; 2) Fastsættelse af Selskabets Vedtægter og Valg af Bestyrelse og Revisorer; 3) Tilvejebringelse af Aktiekapitalen. Herom gives den almindelige Regel, at intet Aktieselskab maa stiftes med en mindre Kapital end 5,000 Kr., og Registrering maa ikke ske, før det i Stiftelsesoverenskomsten fastsatte Mindste-Beløb er fuldt tegnet og der paa Aktiekapitalen er sket Indbetalinger, som udgør mindst 10 p. Ct. af hver Akties Paalydende og tilsammen mindst 5,000 Kr. For Forsikringsselskaber gælder strengere Regler. Afholdelse af et egentligt konstituerende Møde efter Aktietegningen kræves derimod ikke.
    Hvad Aktietegningen angaar, saa behøver den ikke at ske i nogen bestemt Form. Derimod bestemmer § 6, at et Tilsagn om Aktietegning, der er givet før Vedtægternes Fastsættelse, under visse Betingelser er uforbindende. Og hvis der udstedes offentlig Indbydelse til Aktietegning, skal denne indeholde Stiftelsesoverenskomsten og en Del andre Oplysninger, der kan være af Interesse (§ 7). I dette Tilfælde er den, der tegner Aktier, heller ikke bundet, hvis den fastsatte Minimumskapital ikke er tegnet senest inden 2 Maaneder (§ 8). Udbydelse af Aktier til Underkurs er ikke forbudt i Loven og maader for vistnok være tilladt. Tilsvarende Regler gælder, hvor derudstedes Indbydelse til Aktietegning i Anledning af en paatænkt Forhøjelse af Aktiekapitalen (§ 21). Aktier kan udstedes til Ihændehaveren, undtagen hvor deres Overdragelighed er begrænset ved Selskabets Vedtægter (§ 14). En saadan Begrænsning behøver Vedtægter eimidlertid ikke engang at indeholde med Hensyn til Aktier, der ikkeer fuldt indbetalte (§ 17).
    Aktieselskaber skal i deres Firma benytte Ordet "Aktieselskab"(eller Forkortelser heraf) og de har omvendt Eneret hertil (§ 1). Om Selskabets Organisation giver Loven kun faa og ret selvfølgelige Regler. Den forudsætter, at den øverste Myndighed er Generalforsamlingen (bolagsstämma), der skal sammenkaldes ordinært en Gang aarlig, at der findes en Bestyrelse og Revisorer, og at der yderligere kan findesen Direktion. Med Hensyn til Nationalitet og Bopæl gælder lignende Regler om Bestyrelsen som om Stifterne (dog at Ministeren i 5 Aarkan dispensere herfra for ældre Selskaber), medens Kravene for Direktionens Vedkommende er noget lempeligere (§ 29). Aktier kan frit tegnes af og overdrages til Udlændinge.
    De enkelte Aktionærers (Mindretallets) Interesser er kun i ringe Grad beskyttet. Generalforsamlingens Myndighed er meget vidtgaaende, jfr § 33, og der kan endog med Enstemmighed fattes Beslutning om Sager, der ikke er anført i Dagsorderen (§ 32); Loven foreskriver vel, at Aktionærer, der har været fraværende, ved Indsigelse kan hindre Beslutningens Udførelse, men denne Indsigelse

 

104 AKTUELLA SPÖRSMÅL.skal ske inden 8 Dage efter Generalforsamlingen, og der er ikke sikret Aktionærerne Meddelelse om fattede Beslutninger. Ekstraordinær Generalforsamling kan altid fordres indkalt af Aktionærer, der ejer ¼ af Aktiekapitalen. Om Regnskabsaflæggelse og Revisiongiver Loven ganske korte Regler; disse sikrer ikke, at Revisorerneer upartiske, eller at Aktionærerne før Generalforsamlingen har Adgangtil at gøre sig bekendt med Regnskabet.
    Nærmest af Hensyn til Kreditorerne er det i § 27 foreskrevet, at der til Aktieselskabsregistret hvert Aar skal indsendes en Afskrift af Selskabets Aarsregnskab og Statusopgørelse. Af andre Bestemmelser, der fortrinsvis tager Sigte paa Kreditorernes Interesser, kan nævnes følgende: Det er ikke Selskabet forbudt at erhverve egne Aktier, idet det kun er bestemt, at saadanne i Aarsregnskabet skal opføres under enselvstændig Post, og at der skal ske Anmeldelse til Registret, hvis Beholdningen udgør 5 p. Ct. af Aktiekapitalen eller derover (§ 25). Kreditorerne beskyttes delvis mod Nedsættelse af Aktiekapitalen tilderes Skade (§ 23), hvorimod en tilsvarende Beskyttelse savnes, hvor Aktieselskabet opløses ved frivillig Likvidation eller Fusion (jfr §§ 38 og 40).
    Om udenlandske Selskabers Adgang til at oprette Forretningsafdelinger her gives Regler i §§ 42—46. De kan faa Adgang til at blive registrerede og dermed til at drive Virksomhed, dog ikke Detailhandel. Betingelserne er navnlig, at Selskabet er gyldigt stiftet i Hjemlandet, at danske Selskaber der nyder tilsvarende Ret, at Filialen ledes afen eller flere her bosatte Personer, uden hvis Medvirken dens Firmaikke kan tegnes, at den underkaster sig dansk Ret og Jurisdiktion og betegner sig som "Udenlandsk Aktieselskab" med Tilføjelse af Selskabets Hjemland. Naar en Kreditor forgæves ved Eksekution harsøgt Fyldestgørelse i Selskabets her i Landet værende Midler, kan han fordre Filialen slettet af Aktieselskabsregistret.
    I Lovens § 47 bestemmes, at Lovens fleste Bestemmelser skal anvendes paa Kommanditaktieselskaber. I §§ 54—59 gives en Række Straffe- og Overgangsbestemmelser. Ældre Selskaber og Filialer skal anmeldes til Registret inden 1 Februar 1919, hvorefter de i Hovedsagen undergives Lovens Regler.
    Om Loven kan i øvrigt — foruden til de i Svensk Juristtidning 1917 s. 509 nævnte Skrifter — henvises til: P. Herschend: Loven om Aktieselskaber (København 1917).
    København d. 27 Marts 1918.
 

Henry Ussing.