Danmarks Riges Grundlov af 5 Juni 1915, der som bekendt paa Grundaf Krigen ikke blev sat i Kraft straks, træder ifølge en Lov af 19 Februar 1918 i Kraft d. 21 April d. A. Rigsdagssamlingen 1917—18 blev i den Anledning mod Sædvane sluttet allerede i Marts Maaned. Til Trods herfor er deri den forløbne Vinter — navnlig i Samlingens sidste Dage — vedtaget et stort Antal Love, af hvilke de interessanteste vil blive omtalt i et følgende Hefte.

H. U.

    Juridisk prisuppgift. Juridiska fakulteten vid universitetet i Kristiania har tillsänt redaktionen följande cirkulär:
    »Det er paa det rene, at den romerske ret har øvet indflydelse ogsaa paa nordisk ret, men paavirkningen har vistnok været mindre her end i noget andet germansk retssystem. Hvilken utstrækning den romerretslige indflydelse har hat, direkte eller indirekte, har ialfald for norsk rets vedkommende ikke været gjort til gjenstand for en indgaaende undersøkelse. Detta spørsmaal har imidlertid sin store betydning ikke alene for den norske retshistorie,men for retshistorien i det hele og tillike for kulturhistorien.
    Det Juridiske Fakultet i Kristiania, som ved en enkeltmands velvilje ersat i stand til at indbyde til en retshistorisk videnskabelig konkurranse, har opstillet følgende prisopgave: I hvilken utstrækning har romersk og kanonisk ret øvet indflydelse paa den norske?
    Da det antagelig vil være umulig for en enkelt forsker at besvare dettespørsmaal i hele dets utstrækning inden en rimelig frist, vil der være adgang til at vælge et enkelt større tidsavsnit (f. eks. tiden til og med Kristian V'slovbok) eller en enkelt eller flere grener av retssystemet og endog til at begrænse undersøkelsen i begge henseender.
    Besvarelserne maa være indkommet til Det Juridiske Fakultet in den 31te december 1920." De maa foreligge i tryk eller let læselig maskinskrift (mindst 3 eksemplarer). De kan være avfattet i ethvert av de nordiske sprogsamt i engelsk, fransk eller tysk sprog. De maa ikke være forsynt med navn, men med et motto, som henviser til en lukket konvolut som indeholder forfatterens navn. Den vil bare bli aapnet, hvis forfatteren vinder prisen eller en del av den. Besvarelserne vil bli bedømt av Det Juridiske Fakultet eller av en komite, som Det Akademiske Kollegium opnævner efter indstilling fra Det Juridiske Fakultet. Præmien er 5000 kroner. Den utdeles bare, hvis et arbeide findes værdig til belønning. Den kan deles, hvis flere findes værdige. Konkurransen staar aapen for alle uten hensyn til nationalitet.»

 

    Den norske Dommerforening holdt sit aarlige medlemsmøte 1 september 1917. Assessor Oscar Andersen holdt foredrag om »Behandlingen av farskapssaker efter loven av 10 april 1915», trykt i Medlemsbladet nr 23 og 24 s. 19—40, og byraachef Carl Platou om »De edsvorne fuldmægtigers stilling efterden nye civilproces», under trykning. Videre behandledes bl. a. spørsmaalet om dyrtidstillæg og om oprettelse av en understøttelseskasse for foreningens medlemmer og deres efterlatte.

E. A.