106 NOTISER.    Ny hovrätt i Göteborg? Göteborgs juristklubb behandlade på sammanträde d. 12 febr. 1918 frågan om förläggande av en hovrätt till Göteborg. Föredrag i ämnet hölls av advokaten Henrik Almstrand, som förordade förläggande till Göteborg av ett par divisioner från Göta hovrätt. Till sammanträdet hade inbjudits häradshövdingen G. Kronlund, vilken genom en artikel i Göteborgs handels- och sjöfartstidning väckt frågan till liv. Sedan såväl denne som justitieborgmästaren Bernhard Lindberg och övriga deltagare i diskussionen yttrat sig i huvudsaklig anslutning till inledarens mening, beslöt klubben på förslag av ordföranden, vice häradshövdingen Carl Palm, enhälligt uttala önskvärdheten av att en hovrätt förlades till Göteborg samt att de statliga och kommunala myndigheterna snarast måtte vidtaga för ändamålet erforderliga åtgärder.

 

    Svenska kriminalistföreningen sammanträder i Svenska läkarsällskapets lokal, Klara Östra Kyrkog. 10, Stockholm, måndagen d. 29 april 1918 kl. 7.30 e. m., därvid föredrag hålles av prof. C. Torp från København över vissa delar av föreläsarens och prof. Thyréns strafflagsutkast.

 

    Parts rätt att sittande övervara rättsförhandlingar. Genom k. cirkulär d. 18 jan. 1918 (Sv. förf.saml. nr 51) hava ordförandena i de allmänna underrätterna och i poliskamrarna även som polisdomarne anbefallts att tillse, att vid rättegångsförhandlingar parter och deras biträden beredes tillfälle att, då de ej äro i förhör eller utföra talan, sittande övervara förhandlingarna.

 

    Valordning vid borgmästarval. K. M:t har d. 1 mars 1918 fastställt ordning för borgmästarval i Ystad, därvid den av stadsfullmäktige föreslagna femgradiga röstskalan godkänts (jfr http://svjt.se/svjt/1917/505).

 

    Borgmästarbefattningarna i Ronneby och Strängnäs skola jämlikt K. M:ts beslut d. 15 febr. och d. 1 mars 1918 i vanlig ordning återbesättas, dock med iakttagande av Lidköpingsförbehållet (se http://svjt.se/svjt/1917/427, http://svjt.se/svjt/1917/510).

 

    Magistratsförvaltningen i städer under landsrätt. Sedan tillkallade sakkunniga avgivit förslag angående magistratsförvaltningens ordnande i städer under landsrätt (se http://svjt.se/svjt/1918/51 1), har chefen för civildepartementet enligt K. M:ts bemyndigande d. 15 febr. 1918 uppdragit åt tre av de sakkunniga, nämligen borgmästarna Jakob Pettersson och Gunnar Fant samt fil. doktor Yngve Larsson, ävensom revisionssekreteraren K. Schlyteratt dels, där så kräves genom direkta förhandlingar, söka utröna benägenheten hos vederbörande kommuner att antaga det sålunda uppgjorda förslaget samt i övrigt möjligheterna av detsammas genomförande, förutom i städer under landsrätt, jämväl och i samband med avskaffande av den egna jurisdiktionen, i andra städer med mindre än 10,000 invånare, dels ock uppgöra förslag till de nya och ändrade lokala stadgar och reglementen, som av ett genomförande av det utav de sakkunniga avgivna förslaget kunde finnas påkallade.

 

    Stävjande av spekulation i jordbruksfastigheter. Jämlikt K. M:ts

 

1 På grund därav, att i notisen om "Magistratsförvaltningens omorganisation" ett parrader bortfallit, har referatet av de sakkunnigas förslag blivit felaktigt. Andra punkten i tredje stycket bör ersättas med följande: "För de minsta städerna, intill 3,000 invånare, där behov av en avlönad borgmästare icke finnes och som ej kunna bära med denna organisation förenade utgifter, föreslås en lekmannastadsstyrelse, dock organiserad ihuvudsaklig anslutning till den här ovan angivna stadsstyrelsen. I städer från 3,000 till 8 à 10,000 invånare skall enligt förslaget finnas stadsstyrelse med borgmästare." 

NOTISER. 107bemyndigande har chefen för justitiedepartementet d. 1 mars 1918 tillkallat riksdagens militieombudsman Axel Östergren och professor Nils Richard Wohlin att i egenskap av sakkunniga biträda inom justitiedepartementet med beredning av frågan angående provisorisk lagstiftning till stävjande av spekulation i handel med jordbruksegendom även som vid utredning av de närliggande frågor, som vid nämnda lagstiftningsarbete kunna uppkomma.