NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

 

    Sv. förf. saml. 1917 nr 937. K. K. d. 31 dec. 1917 ang. utlännings rätt att här i riket hålla föredrag av visst slag.
    Nr 950. K. K. d. 31 dec. 1917 ang. utbetalning av ersättning enligt lagen om försäkring för olycksfall i arbete.
    Nr 957. K. K. d. 31 dec. 1917 ang. anordnande av den i 34 § av lagen om allmän pensionsförsäkring omförmälda, på frivilliga avgifter grundade försäkringen.
    Nr 958. K. K. d. 31 dec. 1917 ang. ändrad lydelse av vissa §§ i reglementet för civilstatens änke- och pupillkassa den 15 dec. 1916 m. m.
    Nr 973. K. K. d. 21 dec. 1917 om försäkringsregistrens förandem. m. (jfr 974—980).

 

112 ÖVERSIKTER.    1918 nr 15, 30, 31, 46, 47, 75, 76, 77. K. K. ang. ordningen för fastighetsregistreringen beträffande vissa samhällen inom Kalmar, Kronobergs, Gottlands, Blekinge, Hallands, Stockholms, Gävleborgs, Jönköpings, Jämtlands och Västerbottens län.
    Nr 26, 27, 28, 81, 105. K. K. ang. vissa krigsrätter.
    Nr 50. Lag d. 8 febr. 1918 om ändrad lydelse av 13 § i lagen den 12 maj 1897 för Sveriges riksbank.
    Nr 51. K. cirk. d. 18 jan. 1918 till de allmänna underrätterna samt poliskamrarna och polisdomstolarna ang. beredande av tillfälle för part att sittan de övervara rättegångsförhandlingar.
    Nr 66. K. skrivelse d. 18 jan. 1918 ang. vissa ändringar i den för Stockholms magistrat och rådhusrätt d. 13 sept. 1912 fastställda stadga.
    Nr 67. K. skrivelse d. 8 febr. 1918 ang. inrättande av en extra avdelning hos Stockholms rådhusrätt för handläggning av brottmål.
    Nr 74. Lag d. 15 febr. 1918 om ändrad lydelse av 5 § i lagen den 10 juli 1899 om ersättning av allmänna medel i vissa fall för skada, som förorsakats av ämbets- eller tjänsteman.
    Nr 78. K. cirk. d. 15 febr. 1918 ang. utgallring av vissa handlingar, som förvaras i hovrätts arkiv.
    Nr 80. Lag d. 23 febr. 1918 ang. tillstånd att i och för viss tjänstgöring utom landets gränser använda värnpliktiga, tillhörande beväringens första uppbåd (jfr nr 81).
    Nr 82. K. K. d. 15 febr. 1918 ang. försäljning i vissa fall av sprit för tekniska och andra särskilda ändamål.
    Nr 83. Lag d. 22 febr. 1918 ang. rätt för Konungen att i vissa fall inställa tillämpningen av 10 § andra stycket i lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897 och av § 9 i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873.
    Nr 94. Lag d. 1 mars 1918 om fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser om arbetstid för minderåriga och kvinnor.
    Nr 96. K. brev d. 8 febr. 1918 ang. förhöjning av kommittéarvoden.
    Nr 97. Lag d. 26 febr. 1918 innefattande tillfälligt undantag från gällande inskränkningar i rätten att använda sparbanks vinst.
    Nr 98. Lag d. 26 febr. 1918 om visst undantag från tillämpningen av 49 § 1  mom. och 165 § 1 mom. lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse.
    Nr 99. K. K. d. 26 febr. 1918 ang. provisorisk förhöjning av den jämlikt gällande resereglemente d. 13 dec. 1907 för extra förrättning i statens ärenden utgående traktamentsersättning.
    Nr 104. Lag d. 5 mars 1918 med särskild bestämmelse att tills vidare gälla i fråga om skydd för vissa främmande patent.
    Nr 112. K. skrivelse d. 1 mars 1918 ang. valordning för borgmästar val i Ystad.
    Nr 118. K. F. d. 12 mars 1918 om särskilda avdrag vid 1918 års taxering till bevillning för inkomst samt till inkomst- och förmögenhetsskatt.
    Nr 122. K. F. d. 12 mars 1918 innefattande vissa straffbestämmelser med avseende å reglering av handeln med eller förbrukningen av vissa varor i anledning av utomordentliga, av krig föranledda förhållanden.
    Nr 131. K. instr. d. 8 mars 1918 för fastighetsregisterkommissionen.
    Nr 136. Lag d. 15 mars 1918 ang. ändring i vissa delar av lagen den 5 juli 1884 om skydd för varumärken.
    Nr 137. K. förklaring d. 15 mars 1918 av lagen den 4 maj 1906 ang. förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast egendom.