Ifrågasatta ändringar i hovrätternas arbetsordningar m. m. I konseljen d. 10 maj 1918 upptog chefen för justitiedepartementet statsrådet Löfgren ovannämnda fråga till behandling samt anförde därvid:
    "I mitt yttrande till statsrådsprotokollet d. 19 april 1918, däri jag hemställde om avlåtande av proposition angående anslag till bestridande av vissa bidrag till kostnaderna för domsagornas förvaltning, antydde jag, att hovrättsledamöternas arbete komme att ökas därigenom att en del av arbetet för de blivande domarnas utbildning överflyttades på dem, även som att inom justitiedepartementet på ginge utredning rörande vissa jämkningar i hovrätternas arbetsordningar, åsyftande en omläggning av sättet för de nya hovrättsaspiranternas utbildning. I samband med denna utredning har emellertid synts mig böra upptagas frågan om vidtagande av vissa andra, icke direkt av nämnda spörsmål påkallade ändringar i hovrätternas arbetssätt samt deras organisation och löneförhållanden. Sålunda torde, med hänsyn till att antalet inkommande mål, särskilt brottmålen, under senare tid avsevärt ökats och att, som nyss sagts,hovrätternas arbetsbörda skulle ytterligare ökas genom berörda omläggning av de blivande lantdomarnas utbildning, till undersökning böra upptagas frågan om vidtagande av åtgärder för att på verksammaste sätt höja hovrätternas arbetsprodukt. Jämväl spörsmålet om specialisering av mål på vissa rotlar eller divisioner bör därvid tagas under övervägande. Vidare synes det vara en trängande nödvändighet att åvägabringa vissa ändringar i löneförhållandena i hovrätterna, särskilt beträffande storleken av ledamöternas begynnelse löner samt den extra ordinarie personalens avlöning, då eljest överhängande fara föreligger, att hovrätterna icke skola kunna på tillfredsställande sätt rekryteras. Det är min mening att med hjälp av den inom hovrätterna befintliga sakkunskapen få de närmaste behoven utredda jämväl i fråga om sist berördaspörsmål för att därefter överlämna denna fråga till löneregleringskommittén för avgivande av yttrande.
    Inom justitiedepartementet har sedan någon tid särskild utredning pågått om en eventuell reform i hovrättsproceduren med syfte att införa offentlighet vid föredragningen av vissa mål i hovrätterna; och det synes mig då lämpligt att i sammanhang med de förstnämnda spörsmålen verkställes undersökning jämväl angående de omläggningar av hovrätternas arbetssätt, som av en dylik reforms genomförande skulle påkallas."
    Sedan departementschefen härefter erhållit K. M:ts bemyndigande att tillkalla högst fyra personer att såsom sakkunniga biträda inom departementet vid berörda utredningar, har han den 17 maj 1918 för nämnda ändamål tillkallat hovrättsrådet i Svea hovrätt Gustaf Appelberg, hovrättsrådet i Göta hovrätt Nils Birger Aurell och hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Gunnar Beskow; och har tillika uppdragits åt Appelberg att såsom ordförande leda de sakkunnigas arbete.