170 NOTISER.    Finlands deltagande i de nordiska juristmötena. I anledning av den i första häftet av denna tidskrift för i år (s. 47) omtalade skrivelsen från den svenska organisationskommittén för det blivande nordiska juristmötet — vilken skrivelse först d. 6 maj kommit ordföranden i Juridiska föreningen i Finland, prokuratorn dr B. J. Grotenfelt, till handa — har prokurator Grotenfelt i svarsskrivelse den 31 maj 1918 meddelat, att inom Finlands båda juristföreningar framträtt en livlig anslutning till den av organisationskommittén väckta tanken om Finlands juristers deltagande i de nordiska juristmötena såsom en självständig grupp. Denna tankes förverkligande har synts ägnat att på rättslivets område väsentligt befordra samhörigheten mellan nordens folk och sålunda bidraga till att än fastare knyta de band, som på kulturens olika gebit förenat Finlands folk med de tre andra nordiska folken. Till medlemmar i en kommitté för vidtagande av förberedande åtgärder i saken hava utsetts: för Juridiska föreningen prokurator Grotenfelt och professor O. Hj. Granfelt samt för juristföreningen »Suomalainen Lakimiesten Yhdistys» senatorn dr Frans Oskar Lilius och överdirektören Kyösti Haataja.

 

    »Nordisk Studenter=Juriststævne» i Köpenhamn. Såsom ett led i Nordisk Studenterforbunds arbete har förbundet och ett par andra danska studentorganisationer i samråd med rätts- och statsvetenskapliga fakulteten i Köpenhamn och den danska kommittén för samarbete mellan nordens universitet inbjudit svenska och norska juris studerande till ett studiebesök i den danska huvudstaden under hela instundande september månad. Därvid skola bl. a hållas en serie föreläsningar om gemensam skandinavisk lagstiftning, företrädesvis på obligationsrättens område, under medverkan jämväl av en svensk och en norsk specialist på nämnda område. Den provisoriska studieplanen har i sin helhet följande utseende. Justitierådet Almén föreläser 5 timmar om köplagen; professor Stang, Kristiania, om avtalslagen, särskilt läran om fullmakt: professor Jul. Lassen 5 timmar om gemensam skandinavisk lagstiftning, medhänsyn särskilt till avtalslagen; professor Torp event, om ett straffrättsligt ämne; professor Bentzon 2 timmar om nordisk familjerätt; professor Munch Petersen 4 timmar om moderna processuella grundsatser i de nya danska processlagarna; professor Berlin 3—4 timmar om Danmarks rikes grundlag, varunder event. ett besök göres i riksdagen på Christiansborg; professor Krusec:a 2 timmar om nya danska aktiebolagslagen; professor Möller event ett par timmar om sjölagen; docenten Ussing c:a 4 timmar om ett huvudspörsmål i läran om förutsättningar och docenten Sindballe 12 timmar om vissa avsnitt av köplagen.
    Genom tillmötesgående från universitetets sida är tillfälle berett deltagarna att intaga frukost och middag på universitetet till ett pris av allenast 50 öre per måltid, 30 kr. för hela månaden. Bostad tillhandahålles för 25—40 kr. för hela tiden, hel pension för 120 kr. Såsom avgift för deltagandet erlägges 5 kr. Akademiska legitimationspapper böra medföras. Närmare upplysningar erhållas genom Nordisk Studenterforbunds Rejseudvalg, som mottager anmälningar före 10 aug.
    För saken intresserade personer hava sammanskjutit ett belopp av 2,000 kr. att såsom resestipendier utdelas till juris studerande vid Stockholms högskola, vilka önska deltaga i kurserna.