NOTISER. 171    Juridisk Forening i København har haft en rolig Sæson uden særlige Begivenheder. Der er afholdt maanedlige Møder med Foredrag, som Regelfulgt af en Forhandling. Foredragene har berørt de mest forskellige juridiske Spørgsmaal. Overretsassessor Axel Rasmussen har saaledes talt om den af Krigen fremkaldte Huslejelovgivning, Assessor Krabbe om Forbrydelsers Farlighed, Sekretær V. Anthon om Aktieselskabers Ansættelse til Statsskat og Professor Munch-Petersen om Partsforklaring i borgerlige Sager efter Retsplejeloven.

 

    I redaktionen för Tidsskrift for Retsvidenskab hava efter framlidne Geheimeetatsraadet Carl Goos och efter f. Justitiarius N. Lassen, som avsagt sig uppdraget, inträtt tidskriftens mångårige medarbetare Departementschefog Statsraadssekretær Frantz Dahl samt Professor Carl Torp.

 

    Norska justisdepartementet. Till ekspeditionsehef for lovavdelingen i norska justisdepartementet från d. 16 april 1918 har utnämnts förutvarande bureauchefen Edvin Alten, som bekant Sv. J. T:s korrespondent i Norge.

 

    Norska civilprocessreformens ikraftträdande. Uti en i dagarna förstortinget framlagd proposition (Ot. prp. nr 32) föreslår norska regeringen, att lov om domstolene och lov om rettergangsmaaten for tvistemaal av 13de august 1915 samt övriga till civilprocessreformen hörande lagar skola träda i kraft d. 1 jan. 1923.

 

    Juridiska fakulteten i Helsingfors har vid sammanträde den 27 nov. 1917 till behandling förehaft frågan om nya professurers inrättande inom fakulteten. Fakulteten beslöt därvid föreslå konsistorium, att e. o. professuren i rättshistoria skulle förvandlas till en ordinarie professur i samma ämne, vilket borde bliva obligatoriskt examensämne i juris kandidat- och rättsexamen, att e. o. professor Estlander måtte bliva utan ansökan utnämnd till innehavare av den nyinrättade professuren, samt att en ny professur i civilrättmåtte inrättas, omfattande civilrätten i dess helhet jämte växelrätten och sjörättens privaträttsliga del. Fakulteten avslog ett framställt förslag om professurens i ekonomisk rätt ombildning till en professur i sakrätt jämte jordlego-, skiftes- och vattenrätt och om näringsrättens överförande till professuren i förvaltningsrätt samt beslöt att för närvarande icke föreslå indragandet av adjunkturer i fakulteten.

 

    Lagberedningen. K. M:t har d. 10 maj 1918 förordnat justitierådet juris och fil. dr Karl Johan Wilhelm Sjögren att från och med d. 1 sept. 1918 vara ordförande i lagberedningen.

 

    Strafflagskommissionen. K. M:t har d. 23 april 1918 förordnat ledamoten av riksdagens andra kammare glassliparen Axel Albert Lindqvist att vara ledamot av strafflagskommissionen.

 

    Svea hovrätt med krigshovrätten. K. M:t har d. 26 april 1918 utnämnt och förordnat ordföranden i lagberedningen, f. d. justitierådet Hjalmar Georg Westring att vara president i Svea hovrätt. Presidenten Westring kvarstår
    K. M:t har d. 5 april 1918 förordnat
    hovrättsrådet Thor Strömman att från och med d. 8 april 1918 till utgången av år 1919 vara ordförande å en av Svea hovrätts divisioner, samt

 

172 NOTISER.översten och sekundchefen för Svea livgarde John Samuel Montgomery att under tiden intill den 6 april 1921 vid förfall för den armén tillhörande militäre ledamoten av krigshovrätten i hans ställe där inträda.
    K. M:t har d. 31 maj 1918 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorerna t. f. revisionssekreteraren Gustaf Styrbjörn Dahlqvist och Pehr Staffan Robert Rudolf Cederschiöld.