RIKSDAGEN

har nedannämnda dagar 1918 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskottet (eller sammansatt lag- och annat utskott) avgivit utlåtande:
    d. 6 april: väckt motion (II: 146) om skrivelse till K. M:t ang. medgivande av s. k. borgerlig begravning (L. U. nr 31), första kammaren avslog motionen, andra kammaren beslöt skrivelse till K. M:t i motionens syfte;
    d. 10 april: väckt motion (II: 147) om godkännande av vissa lagbestämmelser mot användande av mutor och bestickning vid ekonomiska uppgörelser m. m. (L. U. nr 33), utskottets hemställan om skrivelse i motionens syfte bifallen;
    d. 13 april: väckt motion (I: 35) om ändring av 1 § i lagen om behandling av alkoholister (L. U. nr 35), utskottets hemställan om skrivelse i motionens syfte bifallen;
    d. 17 april: k. prop. nr 4 med förslag till lag om häradsrätts sammanställning vid handläggning av vissa mål och ärenden m. m. (L. U. nr 34), utskottets hemställan om antagande i anledning av propositionen och i ämnet väckt motion (II: 307) av lag om särskilda tingssammanträden förhandläggning av vissa mål och ärenden och lag om kungörande avtiden för tings början och avslutande m. m., även som vissa av förstnämnda lagföranledda förändringar i andra författningar bifallen; därjämte i anledning av motionen skrivelse rörande utsträckning av nämndemäns rätt till ersättning för med nämndemansuppdragets fullgörande förenade kostnader;
    d. 20 april: k. prop. nr 99 med förslag till ny förfoganderättslag även som i anledning därav väckta motioner (I: 139 och 141; II: 319, 324, 326,329 och 330), (L. U. nr 36); propositionen bifallen med vissa av utskottet föreslagna ändringar;
    k. prop. nr 100 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen angående skyldighet för kommuner och enskilda att fullgöra rekvisitio ner för krigsmaktens behov (L. U. nr 37), första kammaren avslog, andra kammaren biföll propositionen;
    k. prop. nr 145 med förslag till lag om ändrad lydelse av 16 och 41 §§ i lagen om arbetarskydd (L. U. nr 38), bifallen;
    k. prop. nr 143 med förslag till lag om ändrad lydelse av 37 §§ i lagen om försäkring för olycksfall i arbete (L. U. nr 39), bifallen;
    k. prop. nr 264 med förslag till lag ang. fortsatt tillämpning av lagen d. 28 mars 1917 om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri eller upplåtelse av fartyg m. m. (L. U. nr 40), bifallen;
    k. prop. nr 265 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 28 mars 1917 om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svensktfartyg mellan utrikes orter (L. U. nr 41), bifallen;

 

ÖVERSIKTER. 175    d. 24 april: k. prop. nr 115 med förslag till lag om ändrad lydelse av 43 § 1 mom. i lagen ang. tillsättning av prästerliga tjänster (L. U. nr 42), bifallen;
    k. prop. nr 210 med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 kap. 8 § rättegångsbalken (L. U. nr 43), bifallen;
    k. prop. nr 211 med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen om straffregister (L. U. nr 44), bifallen;
    k. prop. nr 212 med förslag till lagar om ändrad lydelse av 5 § i lagen d. 4 maj 1906 ang. förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast egendom och av 5 § i lagen d. 30 maj 1916 om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m. m. (L. U. nr 45), bifallen;
    k. prop. nr 266 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 19 juni 1917 med vissa bestämmelser mot prisocker (L. U. nr 46), bifallen med vissa av utskottet föreslagna ändringar;
    k. prop. nr 187 med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen om elektriska anläggningar (L. U. nr 47), bifallen;
    k. prop. nr 220 med förslag till ny maximiprislag även som i ämnet väckta motioner (II: 112 och 376) (L. U. nr 48), propositionen bifallen medvissa av utskottet föreslagna ändringar;
    k. prop. nr 263 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av krigshandelslagen (sammansatta bevillnings- och lagutskottets utl. nr 1), bifallen;
    d. 2 maj: k. prop. nr 300 med förslag till lag om upphävande av förordn.d. 4 maj 1855 ang. vissa föreskrifter till kyrkotuktens upprätthållande (L. U. nr 49) bifallen;
    k. prop. nr 301 med förslag till lag om ändring i vissa delar av 20 kap. strafflagen m. m. (höjning av snatterigränsen) (L. U. nr 50), bifallen;
    d. 4 maj: k. prop. nr 144 med begäran om riksdagens yttrande över förslag till förordning ang. idkande av pantlånerörelse (L. U. nr 52), utskottets hemställan om vissa erinringar mot förslaget bifallen;
    d. 11 maj: k. prop. nr 97 med förslag till förordning ang. olycksfallsförsäkring för fiskare (sammansatta stats- och lagutskottets nr 2 utl. nr 1), bifallen;
    d. 14 maj: k. prop. nr 309 med förslag till lag om ändrad lydelse av 49 § i strafflagen för krigsmakten (nedsättning av straffminimum för rymning av krigsman vid mobiliserad avdelning), (L. U. nr 53), bifallen;
    k. prop. nr 310 med förslag till lag om ändrad lydelse av 33 § i lagen om krigsdomstolar m. m. (L. U. nr 54), bifallen.
 

B. Hj. H.