NORSK LITERATUR 1916—1917.

 

    Aarene 1916 — 1917 har i Norge ingen rik juridisk literatur atopvise. Som i Danmark, saa ogsaa hos os, har krigsaarene frembragt en rik og mangeartet lovgivning, og saa langt fra at krigssituationen med sine store krav til lovgivningsvirksomhet har lagt en hindring i veien for lovarbeidet paa retslivets andre felter, hartvertimot en række grundlæggende lover paa civilrettens og processens omraade i denne tid set dagens lys.
    Men dette store lovgivningsarbeide har i Norge, hvor tilgangen paa videnskabelig utdannede jurister for tiden ikke er stor, ikke kunnet komme istand, uten derved at flere av vore første videnskabelige kræfter er lagt beslag paa i lovgivningens tjeneste, med den uundgaaelige følge, at det videnskabelige rydnings- og ordningsarbeide, som jo bør ledsage en rik lovgivningsperiode, har ligget tilbake.
    Noget helt nyt, grundlæggende juridisk arbeide kan to-aaret ikke opvise. Avhandlinger om forskjellige retsspørsmaal, nye à-jour førteog omarbeidede utgaver av ældre verker, samt en anselig række kommentar utgaver av lover utgjør den juridiske literatur, som i disse 2 aar har beriket vor bokverden.
    Hvad civilretten angaar, har minister HAGERUP sendt ut sin Panteret i en ny utgave (Aschehoug 1917). I de snart 30 aar, somer gaat siden 1ste utgave av boken blev skrevet, har norsk panteret undergaat store ændringer. Nye lover er kommet, f. ex. skibsregisterloven av 4/5 1901 og lov om tvangsfuldbyrdelse av 13/8 1915. Sedvaneretten, som i stor utstrækning har ændret Christian V's

 

LITTERATUR. 213panteretsregler og som har været vor vigtigste retskilde paa dette retsomraade, har været i rik utvikling. Og i denne retsutviklinghar Høiesteret tat en væsentlig del. Paa et praktisk meget vigtigpunkt vedkommende panterealisationen har Høiesteret nemlig ved endom i Rt. 1915 s. 435 paa en maate, som "stod i strid med alhævdet retsopfatning" (Hagerup), dekretert, at en panthaver ikke altid, naar han faar tilslaget ved tvangsauktionen over sit pant, kannøie sig med at avskrive auktionsbudets beløp paa sin fordring, selvom dette er aldrig saa litet. Den nærmere begrænsning og konsekvenserne av denne dom — som forøvrig ogsaa vil ha stor interesse for studiet av retskildernes teori — har teorien end nu ikketrukket op, og heller ikke Hagerup lægger i sit verk synderlig vegtpaa denne nye retsutfoldelse. Forøvrig fastholder Hagerup i detstore og hele saavel sin hovedopfatning av panterettens natur som de fleste av sine specielle resultater; sin opfatning av fordringspantets natur har han dog modificert noget i sisste utgave avverket.
    Professor FREDRIK STANG har som et intermezzo under sit storearbeide med en fremstilling av den norske formueret — hvis førstebind kom ut i 1911, og hvis fortsættelse er under forberedelse —utgit en samling avhandlinger "Fra spredte retsfelter" (Aschehoug 1916). De 2 centrale avhandlinger i samlingen, om Viljesdogmetog om Handelskutymer, har begge tidligere været trykt. I den første hævder Stang energisk sin "Erklæringsteori" overfor Viljesdogmet, i den sisste utvikler og forsvarer han — særlig overforHagerups indvendinger i Tidsskrift for Retsvidenskab 1915 — sin opfatning at kutymerne er fortolkningsmidler, ikke deklaratorisksedvaneret, et begrep hvis eksistensberettigelse han forøvrig ikke vil erkjende.
    Ogsaa professor SKEIES "Avhandlinger", anden samling (Norli 1916), behandler for en del civilretslige emner. Samlingen indeholder forøvrig en broget række større og mindre avhandlinger fra retslivetsforskjelligste felter: responsa angaaende konkrete retsspørsmaal, avisartikler foranlediget ved enkelte av tidens mest aktuelle juridiske spørgsmaal, om aktietegning og om aktiemæglernes ansvar etc. 1 sterktpolemiske avhandlinger, som den om handelslovgivningens forholdtil grundloven, o. s. v.
    Paa processens omraade staar man i Norge overfor forandringer, som betegner en revolution av hele vor civilprocesret. Efter lange forarbeider er det nemlig den 13 August 1915 vedtat nye lover,saavel om domstolenes ordning som om rettergangsmaaten, loversom visstnok endnu ikke er traatt ut i livet, men som ved enh vilende proposition er foreslaat sat i kraft 1/1 1923. Disse loverforandrer vor civilproces fra skriftlig til mundtlig, de har i storutstrækning lægmænd som dommere, de fastslaar bevis umiddelbarhetens princip, og istedetfor den stive, formalistiske forhandlingsmaksime, som for tiden behersker vor civilproces, opstiller de betydelige lempninger i dette princip.

 

214 LITTERATUR.    Overfor disse nye lover har retsvidenskaben de mest nærliggende opgaver, som ogsaa for tiden beskjæftiger flere av vore videnskapsmænd. Det første verk, som gjør lovene til gjenstand for videnskabelig bearbeidelse, foreligger fra FRANCIS HAGERUPS haand. Deter 3de utgave av hans store verk "Den norske civilproces" (Aschehoug 1917), som han med bistand av sorenskriver PAULSEN utsender i subskribtion, og hvorav der i 1917 er utkommet de første 6h efter. Skjønt de nye civilproceslover som nævnt er meget radikale i sine ændringer av den gjældende ret, har Hagerup dog fundet atburde gi sit nye verk form av en ny utgave av sit tidligere arbeide. Systematikken er i væsentlig grad den samme, stofvalget likesaa, ny er dog f. ex. en forholdsvis utførlig fremstilling av den internationale procesret. Ellers indeholder den utkomne del av verket civilprocessens grundlinjer, slik som de trær frem efter de nyelover.
    Fra den administrative rets omraade foreligger det avsluttende bind av Professor TARANGERS: "Norsk kirkeret" (Cammermeyers bokhandel 1916). Mens det tidligere bind fremstillet kirkerettens historie, gir Taranger i andet bind den gjældende norskekirkeret i sine grundtræk.
    Av blandet juridisk-politisk indhold er dr. MIKAEL H. LIES bok "Rets- og Fredsproblemer" (Helge Erichsen 1917). Den indeholderen kort, orienterende fremstilling av de vigtigste fredsproblemer, et utsyn over løsningsforsøkenes historie og en angivelse av deveier, som forfatteren tror fører til maalet.
    En bok, som ogsaa har krav paa at nævnes, er Advokat STANGLUNDS "Sakførergjerningen" (Cammermeyer 1916). Med kyndig ogsikker haand trækker forfatteren op hovedlinjerne i sakførerstandens historie gjennem tiderne og behandler dernæst en sakførers opgavei nutidens retsliv. Stang Lunds bok er en sjelden og glædelig undtagelse fra den regel, som i Norge siden Johannes Berghs død harværet undtagelsesfri, at med videnskabelige arbeider befatter skrankens mænd sig ikke.
    Kristiania Juni 1918.
 

Ragnar Knoph.