NYUTKOMNA BETÄNKANDEN M. M.

 

Från justitiedepartementet:

    Fastighetsregisterkommissionens meddelanden I. Exempel, k. kungörelser, cirkulär, spörsmål m. m. Sthm 1918. Palmquist. 4:o. 78 s. II. Kortfattad framställning rörande förfarandet vid uppläggande av fastighetsregister för stad m. m. Sthm 1918. Palmquist. 4:o. 106 s.
    Betänkande med förslag i fråga om ändrade bestämmelser rörande ersättning för rättegångskostnad samt gottgörelse åt vittnen och sakkunniga. Sthm 1918. Marcus. 4:o. 64 s. (Avg. d. 11 maj 1918 av C. H G. Cederschiöld och Henrik Almstrand).

 

Från civildepartementet:

    Kungl. medicinalstyrelsens utlåtande över svenska allmänna barnmorskeförbundets framställningar om förbättring av de kommunalt anställda barnmorskornas löner m. m. Sthm 1918. Marcus. 4:o. 69 s. (Avg. d. 6 okt.1917).
    Betänkande med förslag till lagstiftning angående kommunala nybildningar. Sthm 1918. Norstedt. 4:o. XI + 538 s. (Avg. d. 12 dec. 1917 av Albert Petersson, Johan Bååth, Knut Dahlberg, Yngve Larsson och S. Wåhlin).
    Förnyat utlåtande angående rättsmedicinalväsendets ordnande medförslag om inrättande av vissa provdistrikt. Sthm 1918. Marcus. 4:o. 163 s. (Avg. d. 22 febr. 1918 av medicinalstyrelsen).
    Vattenfallssakkunniges betänkande II. Betänkande i två avdelningar. Den ena angående statslån till vattenkraftsanläggningar, häruti jämväl inbegripna sjöregleringsföretag, den andra angående dylika lån för ledningar, avsedda för landsbygdens förseende med elektrisk kraft. Sthm 1918. Marcus. 4:o. 359 s. (Avg. d. 7 mars 1918).

 

ÖVERSIKTER. 235    Betänkande avgivet av 1915 års kommission för gemensamma avlöningsbestämmelser vid kommunikationsverken med flere verk. I. Reglering av löneförhållandena vid statens järnvägar m. m. Sthm 1918. Marcus. 4:o. 252 s. (Avg. d. 20 mars 1918).
    Kommunalförvaltningens organisation samt statsuppsikten över kommunerna i England, Danmark och Norge. Utredning verkställd av Yngve Larsson. Sthm 1918. Norstedt. 8:o. VII + 237 s. (Avg. d. 6 april 1918).
    Förslag till kommunal rösträttsreform. I. Huvudbetänkande. Sthm 1918. Norstedt. 4:o. III + 272 s. II. Bilagor. VI + 327 s. Sthm 1918. Norstedt. 4:o. (Avg. d. 10 april 1918).
    Betänkande med förslag angående ödebygds- och utfartsvägar m. m. Sthm 1918. Beckman. 4:o. 136 s. + 11 bil. (Avg. d. 30 april 1918).
    Betänkande angående bidrag av statsmedel för anställning av distriktssköterskor. Sthm 1918. Marcus. 4:o. 142 s. (Avg. d. 30 maj 1918).
    Meddelanden från kungl. medicinalstyrelsen nr 30. Rättspsykiatriska utlåtanden avgivna år 1917. Sthm 1918. Svenska tryck. a.-b. 8:o. 131 s.

 

Från finansdepartementet:

    Betänkande med förslag till lag om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet m. m. Sthm 1918. Marcus. 4:o. 160 s. (Avg. d. 20 mars 1918).
    Förslag till förordning angående försäljning av pilsner m. m. Sthm 1918. Marcus. 8:o. 88 s. (Avg. d. 22 mars 1918).
    (Löneregleringskommitténs betänkande.) LVI. Förnyat utlåtande i fråga om reglering av löneförhållanden m m. för vaktmästare och med dem jämförliga befattningshavare. Sthm 1918. Norstedt. 4:o. III + 127 s. (Avg. d. 15 april 1918). LVII. Reglering av avlöningsförhållanden m. m. för personal vid statens hospital och asyler. Sthm 1918. Norstedt. 4:o. 271 s. (Avg.d. 24 april 1918).
    Statistiska tablåer till belysning av statens affärsverksamhet m. m. år 1917. Sammanställda av kungl. statskontorets riksbokslutsbyrå. Sthm 1918.Ferm. 4:o. 32 s.
    Åbokommitténs betänkanden I. Förslag till. lag om åborätt till underbruk skatteköpta hemman och lägenheter. Sthm 1918. Beckman. 8:o. VII +68 s. (Avg. d. 1 juni 1918 av Herman Swedborg, Robert Karlsson och Arvid Bäckström).
    Förslag till kungörelse med närmare föreskrifter om utförande av en provtaxering under år 1918. Sthm 1918. Norstedt. 8:o. 41 s. jämte bil.
    Förteckning över riksdagens tryckta protokoll med därtill hörande bihang för åren 1867—1916. Enligt uppdrag utg. av Henrik Ekedahl. Sthm 1918. Nord. Bokbind. a.-b. 8:o. 58 s.

 

Från jordbruksdepartementet:

    Kungl. jordbruksdepartementet XXXXII. Allmänna väghållningsbesväret på landet. Statistisk tabell. I enlighet med uppgifter från vägstyrelserna upprättad i kungl. jordbruksdepartementet. Sthm 1918. Marcus. 4:o.70 s.
    Lagerhus- och kylhuskommitténs betänkanden I. Kylhusväsendet i Sverge och därmed sammanhängande förhållanden. Sthm 1918. Wilhelmsson. 8:o. 120 s. (Avg. d. 15 mars 1918).
    Betänkande rörande åtgärder för främjande av trädgårdsodlingen, företrädesvis bland mindre jordbrukare och lägenhetsinnehavare m. m. Sthm 1918. Fahlcrantz. 4:o. 119 s. (Avg. d. 16 mars 1918).