UR SVENSKA TIDSKRIFTER.


    Nytt juridiskt arkiv 1917 avd. II hft 4 innehåller: Översikt av de vid 1917 års riksdag behandlade ärenden, i vilka lagutskottet meddelat utlåtande, även som redogörelse för vissa av andra utskott behandlade lagfrågor (s. 597—847).
    Statsvetenskaplig tidskrift 1918 nr 1—3 innehåller bl. a.: Nore Tenow, Det proportionella valsystemet och dess behov av reformering (s. 9—52); Uno L a n d é n, Den kommunala skattereformen enligt senast avgivna förslag (s. 53—59); C. A. Reuterskiöld, Vår rättsordnings omvandling (s. 69—97); Densamme, Klassval—Korporationsval (s. 178—189).
    Ekonomisk tidskrift 1918 hft 1—8: M. B. Hamilton, Kommunalskattereformen (s. 1—17); Ernst Treffenberg, Om beskattning av s. k. gratisaktier (s. 53—59); Otto V. Landén, Om 1917 års kommunalskatteförslag (s. 199—218).
    Sociala meddelanden 1918 nr 1—7: Lagförslag om fri rättegång (s. 162—169); Förslag om revision av lagen mot oskälig hyresstegring (s. 299 — 305); Fylleriförseelserna under fjärde kvartalet 1917 och deras orsaker (s. 475—489); Fylleriförseelserna under första kvartalet 1918 och deras orsaker (s. 799—809).
    Svenska Stadsförbundets tidskrift 1918 hft 1—5: Jakob Pettersson, Magistratsförvaltningens ordnande i städer under landsrätt (s. 1—6); Henning Karlson, Hyresstegringslagen och dess tillämpning (s. 18—28); Knut Dahlberg, Kommunala nybildningskommitténs förslag (s. 57—69, 113—121); C. A. Reuterskiöld, Det kommunala vetot och utminuteringsmaximum (s. 182—185); Nils Siösteen, Kommunalförvaltningens omorganisation (s. 247—253); K. J. D. Schlyter, De mindre städerna och den nya tingslagstiftningen (s. 253—261).
    Svensk lantmäteritidskrift 1918 hft 1—7: Werner Nordenstedt, Om fastighetsregister för städer och stadsliknande samhällen (s. 45—61); Skiftesprejudikat, årg. 1917 s. 145—273, 1918 s. 1 — 16.
    Svensk tidskrift 1918 hft 1—5: Ernst Nathorst-Böös, Prostitutionsfrågan inför riksdagen (s. 199—205); Gustaf Stridsberg, Den litterära äganderätten (s. 341—346); Domareutbildningen och processreformerna (s. 367—371).
    Tiden 1918 nr 1—5: William Linder: Om folkets deltagande i vårt lands rättsskipning (s. 49—78); Finska folkkommissariatet, Förslag till statsförfattning för Finland (s. 124—135).
    Det nya Sverige 1918 hft 1: Nils Stjernberg, Kristidsdepravationen (s.92—94).