Städernas ansvar för magistratsledamöternas avlöning. Ängelholmsstadsfullmäktige hade i början av året begärt K. M:ts fastställelse å ett förslag till stadga för rådhusrätten och magistraten i nämnda stad, varigenom bl. a. stadens ersättningsplikt gentemot borgmästaren vid rådhusrättens framtida indragning begränsats till den från staden utgående lönen. Staden hade härigenom velat fritaga sig från all garanti för de i form av sportler utgående lönemedlen.
    Processkommissionen har i ett den 20 juni 1918 avgivet utlåtande över stadgeförslaget avstyrkt nämnda bestämmelse bl. a. på den grund, att den tryggade ekonomiska ställning, som bör vara borgmästaren såsom innehavare av ett statens domarämbete tillförsäkrad, genom densamma skulle på ett synnerligen betänkligt sätt rubbas. I sammanhang härmed fäster kommissionen uppmärksamheten på att en föreskrift av innebörd, att jämväl sportelinkomst skall anses vara borgmästaren tillförsäkrad, också kan få betydelse för det fall, att sportelsystemet kommer att helt indragas utan samband med en allmän om organisation av domstolarna. För den händelse det varit stad erbjudet att övergå till landsrätt, därvid rättsskipningen i sin helhet skulle utan särskild kostnad för staten bestridas av förut befintliga domstolar, anser processkommissionen stad, som föredragit egen jurisdiktion, böra efter sportelsystemets avskaffande vidkännas samtliga kostnader för dennas uppehållande. Kommissionen ifrågasätter därför, om icke till förekommande av framtida osäkerhet rörande beloppet av borgmästaren tillkommande ersättning för sportelinkomst i stadgan borde införas en bestämmelse, som fastsloge en viss löneinkomst, vilken skulle utgå i händelse av tjänstens indragning. Att bestämmelser av det innehåll, som nu ifrågasatts, stå i överensstämmelse med inom riksdagen härskande uppfattning — yttrar kommissionen — synes framgå därav, att i det av lagutskottet vid innevarande års riksdag i anledning av kungl. propositionen med förslag till lag om häradsrätts sammansättning vid handläggning av vissa mål och ärenden avgivna utlåtande (nr 34) betonats, att där på grund av ändrad lagstiftning sportelinkomst upphör eller minskas för ledamot av eller tjänsteman vid rådhusrätt, det synes böra åligga vederbörande stad att genom jämkning i de från staden utgående löneförmånerna tillhandahålla ledamoten eller tjänstemannen den lön, som skäligen bör vara förenad med tjänsten i fråga.

 

    Minderåriga förbrytare. Justitieministern har jämlikt K. M:ts bemyndigande d. 21 aug. 1918 tillkallat landshövdingen i Skaraborgs län Axel Ekman, ordf., direktören vid statens uppfostringsanstalt å Bona Knut Blomquist, sekr., även som riksdagsmännen överinspektören Alfred Petrén och lantbrukaren Johan Jönsson i Revinge samt fältläkaren Conrad Fredrik Wahlquist att i

 

NOTISER. 319egenskap av sakkunniga biträda inom justitiedepartementet i fråga om beredande av ökad möjlighet att å uppfostringsanstalt mottaga till tvångsuppfostran dömda minderåriga manliga förbrytare.