Dansk Kriminalistforening sammanträdde den 4 och 5 dec. 1918 tillårsmöte å Hotel Phønix, Köpenhamn, därvid föredrag höllos, första mötes dagen av prof. H. Munch-Petersen om behandlingen av brottmål vid underrätt enligt den nya rättegångsordningen samt andra mötesdagen av prof. J.C. W. Thyrén om sanningsbeviset vid ärekränkning. Prof. Thyréns föredrag gav anledning till en livlig diskussion, vari deltogo Nationalbankdirektør C.Ussing, Højesteretsassessor Olrik, Professor Torp, Højesteretssagfører Henriques och Auditør Pürschel.

 

    Juridiske foreninger i Norge. I tilslutning til en notis herom i Sv.J. T. 1917 s. 343 meddeles, at der den 3dje december iaar er dannet en Departementernes juristforening, hvis formaal er at vareta de i departementerne ansatte juristers interesser, herunder at söke samarbeide med andre organisationer. Den tidligere nævnte juristforening av studenter og kandidater hardesuten paa initiativ av Høiesterets justitiarius optat arbeidet med at forberededannelsen av en landsorganisation av juristerne gjennem sammenslutning avde bestaaende juridiske foreninger, som da vil gaa over til at bli avdelinger av landsorganisationen. Der er al utsigt til at en saadan organisation vilkomme i stand i en nær fremtid.

E. A.

 

    Föreningen Extra lantdomare höll d. 12 okt. 1918 årsmöte i Stockholm, därvid förutvarande styrelseledamöter, hrr R. Grönhagen, S. Bellinder och I.Kramer, samt deras suppleanter, hrr C. Söderström och K. Fagerlin, omvaldes. Stadgar för föreningen antogos.
    Föreningens styrelse har sedermera i enlighet med vid årsmötet erhållet uppdrag i särskilda, d. 6 nov. 1918 till K. M:t ingivna framställningar bl. a. anhållit, att K. M:t ville till förnyad prövning upptaga frågan om storleken av vice häradshövdingarnas arvoden, vilka ej borde sättas lägre än den högsta ersättning, som må komma att tillerkännas adjungerad ledamot i hovrätt; att föreskrift måtte meddelas därom, att vice häradshövding, som tjänstgör såsom ledamot i hovrätt må uppbära jämväl hälften av det av statsmedel utgående fasta vice häradshövdingarvodet; att K. M:t ville hos riksdagen föreslå, att dyrtidstillägg under år 1919 må till vice häradshövding utgå av statsmedel ickeblott å det fasta arvodet utan jämväl å det arvode, som skall utbetalas av den ordinarie häradshövdingens avlöningsmedel; att vice häradshövding må under semesterledighet av statsmedel tillerkännas vederlag för det arvode, som under samma tid frångår honom; samt att vice häradshövding icke skall vara skyldig att mottaga förordnande att förvalta domarämbete under större del avett kalenderår än 10 1/2 månader.