Den danske Straffelovs Revision. Arbejdet herpaa er nu atter traadtind ien ny Fase. Som det vil være mange bekendt, blev der i 1905 nedsat en stor Straffelovskommission, hvis Formand Goos var fra 1906. Kommissionenafgav i 1912 en Betænkning indeholdende et Udkast til en ny Straffelov. Dette Udkast mødte imidlertid straks stærk Kritik, navnlig fra den nyere kriminalistiske

 

NOTISER. 49Retning, og Justitsministeriet overdrog da i Efteraaret 1914 Professor C. Torp atgennemgaa Udkastet, hvilket førte ham til at forfatte et fuldstændig nyt Udkast, som han afgav for henimod et Aar siden. Regeringen har nu nedsat en ny Kommission med den Opgave at sammenholde hans Udkast med den første Kommissions og afgive en Betænkning herover. Kommissionen, hvis Formander Overretssagfører Oskar Johansen, bestaar af 6 Medlemmer, deriblandt Professor Torp; det ventes, at den vil kunne tilendebringe sit Arbejde i forholdsviskort Tid. Man maa da haabe, at det lykkes den at skabe et Forslag, der kan gennemføres.

H. U.