UR GRANNLÄNDERNAS TIDSKRIFTER.

 

    Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland 1918 hft 6 innehåller: R. A. Wrede, Anm. av O. HJ. GRANFELT, Grunddragen av Finlands konkursrätt, och JULIUS GROTENFELT, Kommentar till konkursstadgan (s. 313—321); 1919 hft 1: O. Hj. Granfelt, Frivillig rättsvård (s. 1—16); Rättsfall; Juridiska föreningens förhandlingar m. m.
    Tidsskrift for Retsvidenskab 1918 hft 3—4: Frede Castberg, Nogen Ordom Magtfordelingsprincippet og dets Stilling i fransk og norsk Statsret (s. 243—296); Oversigt over islandske love i 1917 (s. 297—317); Nils Rabenius, Till läran om de materiella förutsättningarna för kvittning enligt svensk rätt (s. 318—362); Frantz Dahl og A. E. Rodhe, Nordisk Litteraturfortegnelse 1917 (s. 369—439); Nekrologer (s. 440—453).
    Norsk Retstidende 1918 nr 44—52: Frede Castberg, Hvilke statsviljeytringer maa avgives i lovs form? (s. 721—730); Paul Winge, Om den norske rets ordning af forholdet mellem læge og apotheker med særligt hensyn til receptsystemet (s. 769—818).
    Ugeskrift for Retsvæsen, Den litterære Afdeling, 1918 nr 46—52: Georg K.Schiørring, Afstandsfragt og Ballastrejse (s. 289—302); M.-P., I. H. Deuntzer (s. 305—306); C. Ussing, Den kollektive Arbejdsoverenskomst som retsligt Problem (s. 307—312); E. Frøling, Om Fattigvæsnets Myndighet over for hjemsendte Betlere og Løsgængere (s. 313—318); Charles V. Nielsen, Aktievæsen (s. 318—320); N. H. Bache, Om Partsforklaring og Officialmaxime (s. 345—352, jfr s. 352—355); Edmund Warburg, Om Fortolkning (s. 355—357, jfr s. 357—360; 1919 s. 15); 1919 nr 1: Oluf Petersen, En reform af Reglerne om Betydningen af et Skødes Tinglæsning (s. 1—10); N. H. Bache, Om Ankegrunde (s. 10—14); J. L. Cohen, Nogle Bemærkninger til Forslag til Lov om Retsforholdet mellem Husbond og Medhjælpere (s. 17—31); H. Munch-Petersen, Ændringer i Retsplejeloven (s. 31—34); Ø. Ahnfelt-Rønne, Anm. av Det nordiske Studenter-Jurist-Stævne i København, September 1918 (s. 34—39); Viggo Bentzon, Anm. av Danmarks Sociallovgivning (s. 39—45); S. Grundtvig, Retsreformens Fødsel (s. 57—59); H. Munch-Petersen, Anm. av ERIK SOLEM: Civilprocesreformen i Praksis (s. 59—62); Herluf Ludvigsen, Anm. av Børneloven (s. 62—64).
    Nordisk Tidsskrift for Strafferet 1919 hft 1: Henrik Sachs, Forarbejder til den nye danske Straffelov (s. 1—17); Jesper Simonsen, Fingeraftryk i Præventionens Tjeneste (s. 18—23); O. Haack, Krigen og Kriminaliteten (s. 24—37);A. Seerup, Protokollation i Straffesager (s. 38—48); Frantz Dahl, Oversigtover fremmed strafferetlig Litteratur 1917 (s. 57—77).
    Juridisk Tidsskrift, København, 1918 nr 12: Th. Kofod, Folketingets Forretningsorden (s. 417—424); N. Cohn, Skaden som forsikringsretligt Grundbegreb (s. 425—440).