Strafflagsreformen. På framställning av justitieministern har K. M:td. 8 april 1919 beslutat en omorganisation av strafflagskommissionen och en omläggning av planen för dess verksamhet (se http://svjt.se/svjt/1916/110 och http://svjt.se/svjt/1916/456, http://svjt.se/svjt/1917/512). Åt den av tio ledamöter bestående kommissionen hade genom K. M:ts beslut d. 10 mars 1916 uppdragits att med föranledande av det av prof. J. C. W. Thyrén utarbetade förberedande utkastet till strafflage allmänna delen, ävensom övriga av Thyrén verkställda förarbeten till en ny strafflagstiftning avgiva yttrande rörande huvudgrunderna för en sådan lagstiftning. Enligt kommissionens uppdrag hade det alltså icke ingått i den ursprungliga planen för dess verksamhet att utarbeta och framlägga förslag till lagtext i de frågor, som upptagits till behandling, utan skulle upprättandet av formliga lagförslag i ämnet påbörjas först efter det kommissionen avlämnat sitt principbetänkande.
    Justitieministern, som efter samråd med kommissionen kommit till den uppfattningen, att berörda plan för kommissionens verksamhet under nuvarande förhållanden borde i vissa avseenden förändras, har härom till statsrådsprotokollet anfört bl. a. följande:
    "Min framställning går huvudsakligen ut därpå, att kommissionens arbete måtte så ordnas, att såsom resultat därav måtte så skyndsamt som möjligt framgå ett formligt förslag till lagtext och icke allenast till allmän motivering till vissa grunder för den tilltänkta strafflagsreformen. Det slutliga genomförandet av denna reform, vars behövlighet allt starkare gör sig gällande, skulle sannolikt härigenom påskyndas, varjämte ett utarbetat lagförslag skulle giva ett mera bestämt och vägledande uttryck för kommissionens egen uppfattning i hithörande frågor, än som erhölles genom ett allmänt principuttalande.

132 NOTISER.    Om det sålunda i och för sig synes mig önskvärt, att kommissionens verksamhet i nyss angivna riktning omlägges, torde det å andra sidan vara uppenbart, att en kommission med ett så stort antal ledamöter som det, strafflagskommissionen äger, icke lämpligen kan sysselsätta sig med avfattningen av lagtext i alla dess detaljer, detta allra minst om det avses att påskynda arbetsresultatet. Vill man dels draga nytta av det hittills utförda arbetet och av den erfarenhet och praktiska kunskap, som i skilda riktningar representeras av den nuvarande kommissionens ledamöter, samt dels även utvidga kommissionens uppdrag på sätt som här antytts, torde man därför vara hänvisad till utvägen att fördela arbetet inom kommissionen på det sätt, att uppgiften med lagtextens utarbetande under ordförandens ledning överlämnas till ett mindre, av jurister sammansatt arbetsutskott inom kommissionen, varemot åtkommissionen i dess helhet förbehålles principbedömandet och den slutliga granskningen jämväl av utarbetade lagförslag."
    Justitieministern, som i enlighet med från kommissionen ingångna meddelanden angående kommissionens arbetsresultat anser tidpunkten nu vara inne, då ett dylikt arbetsutskott utan olägenhet kan inrättas och träda i verksamhet, meddelar i fortsättningen, att det icke varit möjligt att, såsom det synts honom önskligt, för arbetets forcerande åvägabringa en delegation inom kommissionen, som vore permanent samlad för utarbetande av lagtext inom det av kommissionen behandlade ämnesområde, men att det emellertid förutsättes att inom arbetsutskottet kommissionens sekreterare uteslutande och i första hand skall sysselsätta sig med upprättande av förslag till lagtext jämte motivering, vilka, allt efter som de föreligga i utkast, skola delgivas utskottets övriga ledamöter för samfälld prövning. På grund av den betydande arbetsbörda, som härmed kommer att åligga sekreteraren — yttrar justitieministern— torde det, på sätt kommissionen framhållit, bliva av nöden att utse en biträdande sekreterare; och vill justitieministern i sinom tid återkomma tillfrågan härom.
    Efter att härutöver bl. a. hava betonat önskvärdheten av att arbetsutskottet upprätthåller nödig kontakt med rättsutvecklingen i utlandet och särskilt med den pågående strafflagsrevisionen i Danmark, uttalar justitieministern till sist, att vid lagtextens utarbetande den uppställning och omfattning, som angives genom prof. Thyréns förutnämnda lagutkast, i huvudsak bör följas samt att motiv till kommissionens lagförslag böra utarbetas, särskilt i den mån avvikelse föreslås från det Thyrénska utkastet.
    Med bifall till justitieministerns framställning har K. M:t förordnat, att det strafflagskommissionen givna uppdrag skall anses gälla avgivande av förslag till lagtext jämte motiv rörande de ämnen, som falla inom strafflagens allmänna del; att kommissionens arbetsutskott skall bestå av kommissionens ordförande, presidenten B. Hasselrot, dess sekreterare, hovrättsrådet G. Olin professorerna J. Thyrén och E. Kallenberg ävensom häradshövdingen A. Åkerman, samt att utskottet därjämte skall äga anmoda överdirektören V. Almquist att i den utsträckning utskottet finner lämpligt deltaga i dess arbete.