Finlands advokatförbund. Finlands advokater, som hitintills varit förenade blott till lokala sammanslutningar, hava numera, vid första allmänna advokatmötet i Åbo den 23 och 24 mars 1919, beslutit bilda ett gemensamt, hela landet omfattande förbund, kallat »Finlands Advokatförbund», med hemort i Åbo. Till grund för samfundets organisation lades stadgar, utarbetade med ledning av Sveriges Advokatsamfunds stadgar. Den vid mötet valda styrelsen skulle bestå av ordförande: advokaten Alfred Holmström, Åbo, och viceordförande: advokaten Lauri Castrén, Helsingfors, samt 7 ledamöter och 5 suppleanter från olika delar av landet.

134 NOTISER.    Under mötet diskuterades organisationen av den år 1918 grundade pensionskassan för advokater. Mötets program omfattade dessutom föredrag på finska av advokaten T. M. Kivimäki angående advokatens ställning i samhället och hans verksamhet samt på svenska av justitierådet O. Hj. Granfelt om rättegångsreformen, ävensom diskussion rörande önskvärdheten av en särskild tidskrift, vilken skulle tillgodose advokaternas särskilda intressen (referent: f. d. senator H. Lilius).
    Mötet fortgick under synnerligen kamratlik och förhoppningsfull stämning. Närvarande voro inemot ett hundratal advokater. Som ordförande fungerade f. d. senator H. Lilius, Åbo, samt som vice ordförande advokaterna L. Castrén, Helsingfors, och Hj. Hellström, Viborg.