LAGRÅDET


har nedannämnda dagar år 1919 avgivit utlåtanden rörande följande till lagrådet remitterade lagförslag:

Febr. 17. Förslag till lag om ändrad lydelse av 7 kap. 3 § strafflagen Föredragande: förste kanslisekreteraren T. Löfgren.

» » Förslag till lag om begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan rörelse. Föredragande: förste kanslisekreteraren T. Löfgren.

» 20. Förslag till lag om fri rättegång. Föredragande: chefen för lagavdelningen dr M. Fehr.

» » Förslag till lag ang. förordnande av rättegångsbiträde åt häktad m. m. Föredragande: dr M. Fehr.

» 26. Förslag till lag om illojal konkurrens m. m. Föredragande: hovrättsrådet friherre A. Giertta.

Mars 1. Förslag till lag innefattande bestämmelser i anledning av konventionen d. 5 febr. 1919 mellan Sverige och Norge ang. flyttlapparnas rätt till renbetning. Föredragande: kanslirådet LennartBerglöf.

» 3. Förslag till lag om ändrad lydelse av 65 och 67 §§ utsökningslagen m. m. Föredragande: hovrättsrådet Holdo Edling.

» » Förslag till lag om ändrad lydelse av 1, 2, 9 och 37 §§ i lagen d. 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete. Föredragande: byråchefen C. H. J. von Schulzenheim.

» 5. Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 20 juni 1913 ang. vård av enskildes skogar på Öland. Föredragande: assessorn Thor Sjöfors.

» » Förslag till lag innefattande tillägg till 2 kap. i lagen d. 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom. Föredragande: assessorn Thor Sjöfors.

» 6. Förslag till lag om ändrad lydelse av 35 § i lagen d. 23 okt. 1891 ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet. Föredragande: revisionssekreteraren friherre P. M. af Ugglas.

» » Förslag till lag om ödebygdsvägar. Föredragande: revisionssekreteraren friherre P. M. af Ugglas.

» » Förslag till lag om begränsning av tiden för bageri- och konditoriarbete. Föredragande: byråchefen A. Molin.

» 8. Förslag till lag med vissa ändrade bestämmelser mot oskälig hyresstegring m. m. Föredragande: dr M. Fehr.

» 11. Förslag till lag om ändringar i och tillägg till lagen om skiljemän d. 28 okt. 1887. Föredragande: dr M. Fehr.

» 12. Förslag till lag om ändrad lydelse av 6 kap. 11 § i lagen d. 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad. Föredragande: dr M.Fehr.

ÖVERSIKTER. 141Mars 12. Förslag till lag ang. upphävande av vissa bestämmelser i legostadgan. Föredragande: dr M. Fehr.

» 14. Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 26 april 1918 om förfogande över viss egendom under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden. Föredragande: assessorn Thor Sjöfors.

» » Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 17 april 1916 ang. vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m. Föredragande: assessorn Thor Sjöfors.

» » Förslag till lag ang. fortsatt tillämpning av lagen d. 30 april 1918 om fastställande av högsta pris å vissa varor under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden m. m. Föredragande: assessornThor Sjöfors.

» » Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 19 juni 1917 med vissa bestämmelser mot oskäliga pris under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden. Föredragande: assessorn ThorSjöfors.

» » Förslag till lag ang. fortsatt tillämpning av lagen d. 28 mars 1917 om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg m. m. Föredragande: assessorn Thor Sjöfors.

Mars 17. Förslag till lag om skyldighet i vissa fall att vid flottled anordna härbärgen åt flottningsarbetarna. Föredragande: hovrättsrådet Arnold Lindman.

» » Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § utsökningslagen. Föredragande: hovrättsrådet Holdo Edling.

» 18. Förslag till lag om arbetstidens begränsning. Föredragande: byråchefen A. Molin.

» » Förslag till lag om arbetstiden å svenska fartyg. Föredragande: sekreteraren Nils Carlsson.

» 19. Förslag till lag om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område. Föredragande: häradshövdingen Nils Wihlborg.

» 20. Förslag till lag om inskränkning för viss tid i rätten att överlåta fast egendom. Föredragande: dr M. Fehr.

» » Förslag till lag innefattande ändring i 2 kap. 3 § kyrkolagen. Föredragande: kanslirådet C. C. Vougt.

» 24. Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 28 juni 1918 med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring m. m. Föredragande: assessorn Thor Sjöfors.

» » Förslag till lag om tillfälliga åtgärder till förekommande av skövling av skog å fastighet i enskild ägo. Föredragande: dr M.Fehr.

» 31. Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse. Föredragande: revisionssekreteraren E. Gadde.