RIKSDAGEN

 

    har nedannämnda dagar år 1919 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 26 april: väckt motion (II: 242) om skrivelse till K. M:t angående ändring i gällande bestämmelser om avsöndring från hemman av inägor (2 L. U. nr 26); riksdagen beslöt skrivelse i motionens syfte;
    väckt motion (I: 73) om förslag till ändrad lydelse av 3 § i lagen om inskränkning i rätten att erhålla ägostyckning (2 L. U. nr 27); riksdagen beslöt skrivelse i motionens syfte;
    d. 30 april: k. prop. nr 368 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 31 maj 1918 innefattande särskilda bestämmelser angående rätten till inmutning inom vissa län (2 L. U. nr 29), bifallen;
    k. prop. nr 261 med förslag dels till förordning om ändrad lydelse av §§ 10 och 12 i lasarettsstadgan den 18 okt. 1901, dels till förordning om ändrad lydelse av §§ 2 och 3 i sjukstugestadgan d. 18 okt. 1901 (2 L. U. nr 30); förslagen lämnades utan erinran;
    k. prop. nr 319 med förslag till lag angående upphävande av vissa bestämmelser i legostadgan (2 L. U. nr 31), bifallen;
    d. 3 maj: k. prop. nr 201 angående godkännande av en mellan Sverige och Norge avslutad konvention rörande flyttlapparnas rätt till renbetning (1 L. U. nr 22), bifallen;
    k. prop. nr 202 med förslag till lag innefattande bestämmelser i anledning av konventionen d. 5 febr. 1919. mellan Sverige och Norge angående flyttlapparnas rätt till renbetning (1 L. U. nr 23), bifallen;
    k. prop. nr 215 med förslag till lag om ändrad lydelse av 65 och 67 §§ utsökningslagen och till lag om ändrad lydelse av 30 § konkurslagen (1 L. U. nr 24), bifallen med vissa av utskottet föreslagna ändringar;
    väckt motion (II: 185) angående avlösning av kyrkojordar (1 L. U. nr25), avslagen;
    d. 10 maj: k. prop. nr 4 med förslag till lag om ändring i vissa delar av vattenlagen m. m. (flottningslagstiftningen), ävensom i anledning därav väckta motioner (I: 124—127, 130, 131, II: 293—295, 317, 318), (2 L. U. nr 18 och 32); efter sammanjämkning prop. bifallen med vissa ändringar;
    d. 14 maj: k. prop. nr 224 med förslag till lag innefattande ändring i 2 kap. 3 § lagen d. 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom (2 L. U. nr 33); första k. avslog, andra k. biföll prop., vadan förslaget förfallit;
    k. prop. nr 388 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 28 juni 1918 med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring m. m. (2 L. U. nr 34), bifallen;
    k. prop. nr 369 med förslag till lag om inskränkning för viss tid i rätten att överlåta fast egendom (2 L. U. 35), bifallen;
    k. prop. nr 367 med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 kap. 11 § i lagen d. 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad (2 L. U. nr 36), bifallen;
    k. prop. nr 152 med förslag till hälsovårdsstadga m. m., ävensom i anledning därav väckta motioner (I: 164, II: 352), (2 L. U. nr 37); förslaget lämnades, utom beträffande vissa detaljer, av riksdagen utan erinran;

224 ÖVERSIKTER.    k. prop. nr 153 med förslag till epidemilag, ävensom i anledning därav väckta motioner (I: 163, II: 350, 351), (2 L. U. nr 38); prop. bifallen med vissa av utskottet föreslagna ändringar;
    d. 21 maj: k. prop. nr 304 med förslag till lag om skyldighet i vissa fall att vid flottled anordna härbärgen åt flottningsarbetarna (2 L. U. nr 28 och 39), bifallen med vissa av utskottet föreslagna ändringar.

B. Hj. H.