NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

 

    Sv. F. S. 1919 nr 151. Lag d. 15 april 1919 om ändrad lydelse av 1 och 18 §§ i lagen om val till riksdagen den 26 maj 1909.
    Nr 160. K. K. d. 8 april 1919 om upprättande av kommunal röstlängd samt den i avseende härå vissa myndigheter åliggande uppgiftsskyldighet.
    Nr 164, 166, 167, 169, 171, 173, 175. Lagar d. 25 april 1919 om fortsatt tillämpning av lagarna d. 26 april 1918 om förfogande över viss egendom, d. 30 april 1918 om fastställande av högsta pris å vissa varor och d. 19 juni 1917 med vissa bestämmelser mot oskäliga pris, allt under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden; lagarna d. 17 april 1916 ang. vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m., d. 28 mars 1917 om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri eller upplåtelse av fartyg m. m., d. 28 mars 1917 om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartyg mellan utrikes orter samt d. 20 juni 1918 om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartyg mellan svensk och utrikes ort.
    Nr 192. Deklaration d. 12 febr. 1919 mellan Sverige, Danmark och Norge ang. ömsesidighet med avseende å ersättning för olycksfall i arbete.
    Nr 194. Lag d. 25 april 1919 med särskild bestämmelse att tillsvidare gälla i fråga om skydd för vissa främmande patent.
    Nr 195. K. K. d. 15 april 1919 om ändrad lydelse av vissa §§ i förordningen d. 14 dec. 1917 ang. indrivning och redovisning av böter.
    Nr 201. Lag d. 2 maj 1919 om visst undantag från tillämpningen av 21 § lagen d. 16 okt. 1914 om tillsyn å fartyg.
    Nr 210. Lag d. 9 maj 1919 om fortsatt tillämpning av lagen d. 20 juni 1913 ang. vård av enskildes skogar på Öland.
    Nr 212. Lag d. 9 maj 1919 ang. upphävande av vissa bestämmelser i legostadgan.
    Nr 213. Lag d. 9 maj 1919 om fortsatt tillämpning av lagen d. 31 maj 1918 innefattande särskilda bestämmelser ang. rätten till inmutning inom vissa län.
    Nr 215. Lag d. 7 mars 1919 om ändrad lydelse av § 4 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd i Stockholmd. 20 nov. 1863.
    Nr 222. Lag d. 25 april 1919 ang. beredande i vissa fall vid skogsavverkning och kolning av härbärge åt arbetarna m. m.
    Nr 232. K. K. d. 21 mars 1919 om ändring av stadgan d. 31 mars 1900 ang. fördelning av ärendena mellan statsdepartementen.
    Nr 233. K. K. d. 21 mars 1919 om ändrad lydelse av vissa §§ i förordningen d. 7 dec. 1883 ang. expeditionslösen.
    Nr 234. K. K. d. 21 mars 1919 om rätt att återfå till vattenrättsdomare, vattendomstol eller vattenöverdomstol ingivna handlingar.
    Nr 235. K. F. d. 16 maj 1919 om spritdrycksaccis.
    Nr 238. K. K. d. 23 maj 1919 ang. lufttrafik över svenskt område.
    Nr 240—242. Lagar d. 16 maj 1919 om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet; om ändring i lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse; samt om rätt att förfoga över annan tillhöriga fondpapper.