UR SVENSKA TIDSKRIFTER.

 

    Nytt juridiskt arkiv 1918 avd. II hft 1—2 innehåller: Lag om försäkringsrörelse (s. 1—84); H. Falk, Lagstiftning om expropriation (s. 85—352).
    Statsvetenskaplig tidskrift 1918 innehåller i hft 4 o. 5 samt ett extrahäfte (nov.) bl. a.: C. A. Reuterskiöld, Fullmaktsröstning och representationsrätt (s. 263—273); Georg Andrén, Främmande grundlagar (s. 274—286); L. E. Birger Gezelius, Om Kunglig Majestäts befallningshavande och den nya instruktionen för densamma i historisk belysning (s. 287—297).
    Ekonomisk tidskrift 1918 hft 9—12: H. v. Schulz enheim, Några spörsmål om ersättningar enligt 1916 års olycksfallsförsäkringslag med hänsyn särskilt till frågan om beräknandet av den skadades årliga arbetsförtjänst (s. 335—352); David Davidson, Om efterbeskattning beträffande kommunalutskylder (s. 353—359).
    Svenska fattigvårdsförbundets tidskrift 1918: P. F. Wahlund, Fattigvårdsmål från kammarrätten; Förslaget till ny fattigvårdslag (s. 32—45).
    Sociala meddelanden 1918 nr 8—11: Fylleriförseelserna under andra och tredje kvartalet 1918 och deras orsaker (s. 888—899, 1174—1186); Den norska bostadslagen (s. 911—913); Förslag till revision av butikstängningslagen (s. 1206—1209).
    Svenska stadsförbundets tidskrift 1918 hft 6—8: Einar Lindh, Stadsplanelagen i rättspraxis (s. 357—367, 401—410); Administrativ praxis rörande kommunalförvaltningen m. m.
    Från svenska statsförvaltningen 1918: Carl Platou, Den norske lov om offentlige tjenestemæn av den 15 februar 1918 (s. 72—74, 98—100).
    Svensk lantmäteritidskrift 1918 hft 8—12: Alfred Eriksson, Om skattläggning och avvittring i Sverige (s. 141—152); Skiftesprejudikat.
    Svensk tidskrift 1918 hft 5: Domareutbildningen och processreformerna (s. 367—371).
    Forum 1918: Vattenrättsfrågan (s. 100—102); Ivan Bratt, Randanteckningar till den nya alkohollagstiftningen (s. 112—119); G. Lagercrantz, Förslaget till ny fattigvårdslag (s. 196—199) och Banklagsfrågor (s. 268—271).
    Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och litteratur 1918 hft 2: FrantzDahl, C. Goos (s. 111 — 121).
    Skogsvårdsföreningens tidskrift 1918: Flottningskommitténs förslag till ny flottningslagstiftning (s. 1—16); Kort redogörelse för de kommittéers verksamhet, som beröra skogsbruket (s. 22—29); Rätten till skogsavkastning å biskoparnas sätesgårdar och löningshemman (s. 49—69); Bränslekommissionens förslag till förordning om skydd mot skövling av enskildes skogar (s. 101—108); Tillfälliga åtgärder till förekommande av skogsskövling (s. 149—161); J. A. Amilon, Sveriges häradsallmänningar (s. 211—243).
    Svenska jägarförbundets tidskrift 1918: Om viltskada, lagarna därom och deras handhavande (s. 77—91); Ur domstolarnas praxis i mål angående jakt och hundar (s. 168—178).
    Allmänna svenska läkartidningen 1918: Lagen om skyddskoppympningen (s. 315—319, 501—504, 755—756, 1506—1507); Einar Sjövall, Medicinalstyrelsens nya förslag till omorganisation av rättsmedicinalväsendet (s. 660—673); Regeringsrättens utslag i fråga om ersättningar för förrättningar enligt lagen om skyddskoppympning (s. 722—724); M. Nordman, Rättsmedicinalväsendets ordnande (s. 1163—1166, jfr s. 1393—1396); Fred. Bissmark, Medicinalstyrelsens utlåtande angående kommittébetänkande med förslag till ny hälsovårdsstadga för riket och epidemistadga (s. 1169—1197); Förslag till lag angående vatten- och luftförorening m. m. Medicinalstyrelsens utlåtande (s. 1223—1228); Karl Marcus, Den nya," lagen angående åtgärder mot utbredning av könssjukdomar (s. 1233—1253, jfr s. 1669—1676).
    Teknisk tidskrift, veckoupplagan 1918: Departementalreformen (s. 26—29); Sven Lübeck, Vattenlagsreformen (s. 173—179); J. A. Melkerson, Några erinringar angående ersättning till synemännen vid flottledssyn (s. 457—458).