Lagförslag till 1920 års riksdag. På förfrågan från Sv. J. T. har justitieministern, statsrådet Löfgren, välvilligt meddelat, att bl. a. följande inom justitiedepartementet beredda lagförslag, varöver lagrådet hörts eller skall höras, torde komma att föreläggas 1920 års riksdag under förutsättning att lagrådets granskning hinner i tid avslutas, nämligen förslag till ny giftermålsbalk; ny konkurslag; lag med vissa bestämmelser i syfte att trygga rätt till elektrisk kraft; ny lagstiftning om jords torrläggning samt invallning m. m.; lag om ägogränser m. m.; lag angående polisundersökning i brottmål samt häktning m. m.; lag om vissa ändringar i strafflagen; lag om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område; ny lagstiftning om handelsböcker; lag om ändrad lydelse av 4 § 3 mom., 7 och 11 §§ i förordningen ang. patent (avseende höjning av patentavgifterna); lagstiftning om åtgärder till förhindrande av djurplågeri, om vissa ändringar i lagen den 9 dec. 1910 ang. tillsättning av prästerliga tjänster samt om upphävande av jus patronatus; ny lagstiftning om släktnamn; varjämte prolongation av vissa kristidsbestämmelser torde komma att föreslås.
    Härutöver komma förslag om förändrade grunder för kvinnas användning i statstjänst och för rösträtt vid borgmästarval, om införande av öppen omröstning i riksdagen samt om rätt för riksdagens kamrar att själva utse talmän att föreläggas 1920 års riksdag ävensom eventuellt förslag med vissa

414 NOTISER.ändringar i gällande bestämmelser rörande proportionella val samt förslag till lag om församlingsfriheten.