418 NOTISER.    Förslag till häradshövdingämbeten. Svea hovrätt har uppfört å förslag till lediga häradshövdingämbetet i Västerbottens södra domsaga vice häradshövdingarna Gustaf Kinnander och Hugo Krok samt å förslag till lediga häradshövdingämbetet i Uppsala läns norra domsaga vice häradshövdingarna Vilhelm Norén, Kinnander och Torsten Nilsson, allt i nu nämnd ordning.
    Göta hovrätt har å förslag till lediga häradshövdingämbetet i Marks domsaga uppfört vice häradshövdingarna Norén, Krok och Kinnander.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge har å förslag till lediga häradshövdingämbetet i Gärds och Albo härads domsaga uppfört vice häradshövdingarna Norén, Kinnander och Krok.

 

    Häradshövdingämbetet i Gästriklands domsaga skall enligt av K. M:t meddelat beslut t. v. ej återbesättas i avbidan på utredning angående domsagans delning. Beträffande Västerbottens södra domsaga har fråga om dess delning väckts av J. O., som emellertid alternativt ifrågasatt åtgärder för förstärkande av arbetskrafterna inom domsagan.

 

    Jordkommissionen. Justitieministern har d. 12 nov. 1919 på därom gjord ansökan entledigat landshövdingen Robert Hagen från uppdraget att vara ledamot och ordförande i jordkommissionen, och har i samband härmed åt häradshövdingen Nils Wihlborg uppdragits att tills vidare vara ordförande i kommissionen.
    På ansökan har därjämte disponenten A. H. Brundin entledigats från uppdraget såsom ledamot i kommissionen; och hava till ledamöter i densamma i Hagens och Brundins ställe förordnats hovrättsrådet i Svea hovrätt Bertil Wieselgren och ledamoten av riksdagens första kammare lantbruksskolföreståndaren Ake Ingeström.

 

    Lunds universitet. Till professor i nationalekonomi och finansrätt vid Lunds universitet har K. M:t d. 28 mars 1919 utnämnt docenten, fil. dr, jur. kand. Emil Frithiof Knut Sommarin.
    Vid inbjudningsskriften till professor Sommarins installation d. 3 nov. 1919 hade universitetets rektor, professor JOHAN C. W. THYRÉN fogat en avhandling med titel »Remarks on a swedish project of criminal law (1916), general part».

 

    Handelshögskolan. Till professor i rättsvetenskap vid handelshögskolan i Stockholm efter justitierådet A. Kôersner har direktionen d. 17 sept. 1919 kallat chefen för justitiedepartementets lagavdelning juris dr Martin Nikolaus Fehr. K. M:t har d. 23 sept. 1919 stadfäst utnämningen.

 

NYUTKOMNA BETÄNKAN DEN M. M.

 

Från justittiedepartementet :
    Förslag till konkurslag och till lag om ackordsförhandling utan konkurs ävensom till andra därmed sammanhängande författningar. Sthm 1919. Beckman. 4:o. 293 s. (Avg. d. 7 juli 1919 av Carl Arhusiander och Sven Lawski.)

 

Från civildepartementtet:
    Arbetstidskommittén III. Redogörelse för utredning om de ekonomiska verkningarna av lagstadgad förkortning av arbetstiden inom industrin verkställd av A. LILIENBERG. Sthm 1919. Norstedt. 4:o. 128 s.
    Skeppstjänst kommitterades betänkande. I. Förslag till lag om begränsning av arbetstiden å svenska fartyg m. m. Sthm 1919. Marcus. 4:o. 113 s. (Avg. d. 31 jan. 1919.)

ÖVERSIKTER. 419    Kungl. Medicinalstyrelsens utlåtande angående nya formulär till läkarintyg. Sthm 1919. Marcus. 62 s. (Avg. d. 14 mars 1919.)
    Socialstyrelsen. Tvångsjukförsäkringen i Tyskland och England. Sthm 1919. Norstedt. 8:o. 387 s.
    Socialförsäkringskommittén I. Betänkande och förslag angående allmän sjukförsäkring. 4:o. 240 s. (Avg. d. 14 okt. 1919). II. Översikt av utländsk lagstiftning ang. social sjukförsäkring. 4:o. 376 s. — Förslag till lag om allmän sjukförsäkring. Kortfattad redogörelse av AND. LINDSTEDT. 8:o. 98 s. Sthm 1919. Beckman.
    Arsenikkommissionen. Betänkande. Lund 1919. Håkan Ohlsson 4:o 106 s. Bil. I—XIX.

 

Från finansdepartementet:
    Förslag till frihamnstadga avg. d. 31 dec. 1918 av generaltullstyrelsen. Sthm 1919. Norstedt. 4:o. 175 s.
    1917 års bankkommitté. Betänkande n:r 5. Förslag till ändringar i lagen om bankrörelse d. 22 juni 1911. (Bankers aktieförvärv). Sthm 1919. Tullberg. 4:o. 25 s.
    Utredning och förslag ang. ordnande av statens tryck. Sthm 1919. Centraltryck. 4:o. 67 s. (Avg. d. 28 febr. 1919.)
    Betänkande och förslag ang. ändrade bestämmelser i fråga om beskattning av aktiebolag och solidariska bankbolag samt deras delägare. Sthm 1919. Nord. bokbind. a. b. 4:o 86 s. (Avg. d. 20 mars 1919.)

 

Från ecklesiastikdepartementet:
    Domkapitelkommitténs betänkande. I. Betänkande och förslag rörande stiftstyrelsernas organisation avg. d. 18 dec. 1918. 383 s. Bd 2. Bilagor. 492 s. II. Betänkande rörande stiftsindelningen. 254 s. Bd 2. Bilagor. 270 s. Sthm 1919. Marcus. 4:o.
    Förslag till lag om kantorer m. m. jämte därmed sammanhängande författningsförslag av GABRIEL THULIN. 46 s Utredning ang klockar-, organist och kantor(kyrkosångar)befattningarna. Avd. 1 o. 2. 212 + 225 s. Avd. 3. Tabellbilagor. Sthm 1919. Palmquist. 4:o.

 

Från jordbruksdepartementet:
    Den statliga spannmålsregleringens avveckling. Betänkande. Sthm 1919. Marcus. 4:o. 74 s. (Avg. d. 30 april 1919.)

 

Från lantförsvarsdepartementet:
    Betänkande i fråga om värnpliktiga, vilka hysa samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöring. Sthm 1919. Sv. tryckeri a. b. 4:o. 167 s. (Avg. d. 16 dec. 1918.)

A. E. R.