Advokaten John Tjerneld fyllde d. 9 febr. 1919 femtio år. På födelsedagen uppvaktades jubilaren, som i mer än tjugu år varit Sveriges Advokatsamfunds och dess Stockholmsavdelnings sekreterare, av samfundets styrelse, som till honom framlämnade en adress. Samtidigt överräcktes ett belopp av c:a 8,000kr., som hopsamlats bland nuvarande och f. d. advokatkamrater, och avsett att enligt Tjernelds bestämmelser användas till något för advokatsamfundet gagneligt ändamål.

 

    Lagberedningen. Enligt lagberedningens till K. M:t avgivna arbetsredogörelse för 1918 har beredningen, sedan utarbetandet av förslag till de delar av giftermålsbalken, som avse äkta makars rättsförhållanden, och till därmed sammanhängande författningar avslutats, övergått till behandling av förmynderskapsrätten, i det beredningen sedan d. 1 sept. 1918 ägnat sig åt utarbetande av förberedande utkast till lag om förmynderskap.

 

    Processkommissionen. Enligt f. d. regeringsrådet Herman Falks till K. M:t avgivna redogörelse för processkommissionens verksamhet under år 1918 hava de vid årets början föreliggande utkast till lagbestämmelser på civilprocessens område kompletterats med de felande kapitlen om jäv mot domare, om advokatväsendet, om fullmäktige i rättegång, om delgivningar, om bevis till framtida säkerhet, om fullföljd av talan mot hovrätts beslut samt om resning. På detta sätt föreligger nu ett förberedande utkast till en ny rättegångslags första och andra avdelningar, behandlande domstolsväsendet och rättegången i tvistemål, med undantag allenast av specialprocessen i äktenskapsmål, växelmål m. m. Kapitlen om rättegångskostnad och om fri rättegång ersättas tills vidare av de med biträde från kommissionens eller någon däri medverkande persons sida utarbetade och särskilt publicerade lagförslagen i dessa ämnen.
    Den inom statistiska centralbyrån med biträde från kommissionen pågående bearbetningen av inkomna rättsstatistiska uppgifter har fortskridit så

NOTISER. 59långt, att under året i korrektur uppsatts omkring 300 sidor av den rättsstatistiska berättelsen för åren 1913 och 1914.