J. O:s framställningar till K. M:t. Enligt J. O:s till 1919 års riksdag avgivna ämbetsberättelse har justitieombudsmannen Nils Lilienberg under år 1918 gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen d. 22 juni 1918 ang. ändring av § 4 i k. förordningen d. 14 dec. 1917 ang. föreskrifter om utmätning för krono- och kommunalutskylder, allmänna avgifter m. m.; d. 17 dec. 1918 ang. överflyttande från rådhusrätten i Kristianstad till rådhusrätten i Malmö av forum för lagfart och inteckning av järnväg enl. k. förordningen d. 15 okt. 1880; samt d. 24 dec. 1918 ang. ändring av 14 och 22 §§ i lagen d. 13 juli 1887 ang. handelsregister, firma och prokura.

 

    Torrläggning av mark m. m. K. M:t har d. 24 jan. 1919 förordnat vattenrättsdomaren Johannes Natanael Gärde att tills vidare biträda inom justitiedepartementet vid fortsatt behandling av frågan om ny lagstiftning ang. torrläggning av mark och därmed sammanhängande ämnen.

 

    Utrikespolitiken och riksdagen. K. M:t, som d. 31 dec. 1918 förordnat, att en kommitté skulle tillsättas för att upprätta förslag till åtgärder för åstadkommande och lagfästande av ett närmare samarbete mellan regering och riksdag i viktigare utrikespolitiska angelägenheter ävensom förslag angående sådan ändring av § 13 regeringsformen, som bringar dess lydelse i närmare överensstämmelse med den i § 74 regeringsformen uttryckta grundsatsen, att rikets krigsmakt icke bör ställas på krigsfot i annat syfte än för upprätthållande av vår neutralitet eller för avvärjande av befarat eller börjat angrepp, har samma dag förordnat till ordförande i nämnda kommitté f. d. justitierådet friherre E. Marks von Würtemberg samt till ledamöter i densamma: riksdagsmannen Hjalmar Branting, envoyén friherre S. Ramel samt riksdagsmännen f. d. justitierådet E. Trygger och redaktören O. von Zweigbergk. Till sekreterare i kommittén har förordnats docenten A. Brusewitz.

 

    Lagman Oskar Tammelin †. D. 12 dec. 1918 avled i Åbo hovrättsrådet lagman Oskar Julius Tammelin. Född d. 9 maj 1845, hade Tammelin, efter år 1867 avlagd juridisk examen, en lång följd av år fungerat såsom t. f. domhavande, när han 1884 blev ordinarie häradshövding. Sedan T. 1898 erhållitlagmanstitel, kvarstod han såsom domhavande, tills han 1903, då ofärden kom över landet, tvangs att avgå. Till hovrättsråd i Åbo hovrätt utnämndes T. 1907. Från detta ämbete tog han avsked 1910. Mycket anlitad i kommunala och andra allmänna värv, var T. bl. a. sedan en följd av år ordförande i Åbo filialavdelning av Juridiska föreningen i Finland. Svensk Juristtidning hade en varm vän i lagman Tammelin, vilken såsom tidskriftens ombud i Åbo skaffade densamma en anmärkningsvärt stor spridning i denna stad.

 

    Dödsfall. D. 14 dec. 1918 avled i Halmstad f. borgmästaren därstädes Erik Werner Tornérhielm. T., som var född i Angelstad, Kronobergs l., d. 24 febr. 1838, avlade mogenhetsex. i Växjö 1857 och hovrättsex. i Lund 1861, utnämndes till v. häradshövding 1865, blev 1871 rådman i Halmstad och 1890 borgmästare därstädes, vilket ämbete han innehade till år 1917.
    I slutet av dec. 1918 avled i Söderköping f. häradshövdingen Axel Ferdi-

60 NOTISER.nand Unæus. U. var född i Väse, Värmlands l., d. 22 okt. 1842, blev 1861 student i Uppsala samt avlade därstädes kameralex. 1864 och hovrättsex. 1865. Sedan U. blivit v. häradshövding 1871, utnämndes han till häradshövding i Ångermanlands mellersta domsaga 1882 samt erhöll 1893 transport till Hammarkinds och Skärkinds domsaga. U. erhöll avsked 1912.
    D. 4 jan. 1919 avled i Stockholm rådmannen Ebbe Gustaf Flensburg. Född i Lund d. 22 febr. 1859, avlade F. mogenhetsex. därstädes 1877 och hovrättsex. 1880, utnämndes till v. häradshövding 1884, till kanslist å aktuariekontoret vid Stockholms rådhusrätt 1897, till stadsnotarie 1898 samt till rådman i Stockholm 1903. F. har utgivit ett flertal lageditioner och juridiska handböcker, bland vilka »Advokaten», nyligen utkommen i ny upplaga, vunnit stor spridning.
    D. 15 jan. 1919 avled i Karlshamn häradshövdingen i Bräkne härads domsaga Frans Gustaf Timelin. T., som var född i Asarum, Blekinge l., d. 2 aug.1852, avlade mogenhetsex. i Kristianstad 1874 samt hovrättsex. i Lund 1878.T. utnämndes till v. häradshövding 1881, till häradshövding i Västerbottens västra domsaga 1895 samt erhöll 1912 transport till Bräkne härads domsaga.
    D. 30 jan. 1919 avled i Östhammar borgmästaren därstädes Johan Wahlund. Född i Nordmark, Värmlands l., d. 10 sept. 1836, avlade W. mogenhetsex. Uppsala 1854 samt hovrättsex. därstädes 1858, blev v. häradshövding 1863,e. o. kanslist i kammarrätten s. å. och v. auditör 1876 samt utnämndes till borgmästare i Öregrund och Östhammar 1876.