AXEL MØLLER. Erstatningsansvaret ved Skibssammenstød. København. Gad. I. Erstatningsreglerne. 1914. 396 s. Kr. 9.00. II. International Privatret og Proces. 1915. 213 s. Kr. 5.00.

 

    Medan 1891 års svenska sjölag endast i mycket ringa grad varit föremål för vetenskaplig bearbetning, har i Danmark och Norge efter de skandinaviska lagarnas tillkomst uppkommit en både rikhaltig och värdefull sjörättslitteratur. Jag erinrar om BENTZONS och PLATOUS mycket anlitade handböcker och GRUNDTVIGS tyvärr ofullbordade avhandling om konnossementet samt om samma författares mönstergilla översikt över den danska sjörätten. Även JANTZENS handbok "Certepartier og konnossementer", vilken utgivits i svensk upplaga av P. HASSELROT, har varit till stor nytta ej minst för den praktiserande juristen. Norskt initiativ är det också, som vi hava att tacka för den samling av Nordiske Domme i Søfartsanliggender, som sedan år 1900 i Kristiania utgives av Nordisk Skibsrederforening. Och finan-

LITTERATUR. 99siellt understöd från det Finneske legatet i Köpenhamn har möjliggjort utgivandet av den edition av de tre nordiska sjölagarna, varpå tanken väckts av professor STANG i Kristiania, som planlagts av avlidne professor GRUNDTVIG i Köpenhamn och som därefter utgivits av Overretssagfører JAC. WINTHER, byråchefen OLAV SPARRE och dåvarande advokaten ELIEL LÖFGREN.
    Härovan omförmälda arbete av numera professorn vid Köpenhamns universitet AXEL MØLLER utgör ännu ett värdefullt tillskott till ifrågavarande litteratur. Arbetet utkom visserligen redan under åren 1914—15, men då detsamma icke torde vara tillräckligt känt här i Sverige och då studiet av sjörätten nu får ett särskilt intresse medan ledning av den förestående reformen av sjölagen, har jag ansett mig böra fästa Svensk Juristtidnings läsares uppmärksamhet på detsamma.
    Det synnerligen vidlyftiga arbetet utgör också en bred och fullständig framställning av de rättsförhållanden, som hava samband med fartygskollisioner. Arbetets första del omfattar sålunda reglerna om skadestånd vid sammanstötning mellan fartyg, varvid förekomma dels en del principiella uttalanden dels redogörelser för äldre och nyare rätt i olika länder samt framför allt för 1910 års Brüsselkonvention ävensom för de skandinaviska ländernas tidigare och nu gällande rättsregler. Den senare delen behandlar den internationella privaträtten i fråga om fartygssammanstötning och redogör för de olika teorierna angående vilken lag som bör komma till tillämpning, då det gäller att fastställa skadeståndsskyldighet såväl utanför som inom kontraktsförhållanden. Slutligen innehåller denna del en avdelning, behandlande vissa processuella bestämmelser. Ett tillägg till arbetet upptager Brüsselkonventionen i fransk och dansk text, 1888 års Brüsselresolution samt dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk och belgisk lagtext om kollisioner m. m. på grundvalen av Brüsselkonventionen. Emellertid inskränker sig arbetet icke till att behandla sammanstötningsrätten, utan författaren har funnit anledning att i intressanta översikter beröra åtskilliga andra aktuella sjörättsspörsmål såsom frågan om redareansvaret samt konnossementsklausulerna, och författaren har i sin framställning av de olika spörsmålen även sysselsatt sig med vad som åtgjorts under de internationella arbeten, som på kongresser och inom Comité maritime international samt Institut de droit international förekommit förvinnande av enhetlig lagstiftning beträffande olika sjörättsfrågor.
    Genom mängden av fakta, de talrika hänvisningarna till olika länders författare, till rättsfall samt konferensprotokoll har arbetet ett synnerligen stort värde för envar, som har anledning att efterforska uppgifter i hithörande ämnen. Även de principiella utredningarna hava naturligtvis sitt givna värde, om man också kan göra invändningar mot vissa av de av författaren gjorda uttalandena. En del av de spörsmål, som beröras av författaren, hava ingående behandlats dels av USSING i Skyld og Skade, København 1914, dels av STANG i hans arbete Skade voldt av flere, Kristiania 1918, och

100 LITTERATUR.dels av LASSEN i andra häftet av den tredje upplagan av Haandbogi Obligationsretten Almindelig Del, København 1918.
    Några frågor har undertecknad berört i en uppsats om de nordiska sjölagarna, som publiceras i nästa häfte av Tidsskrift for Retsvidenskab.

Albert Kôersner.