Manifestationsed vid utmätning. Hovrättsrådet Sven Lawski, som d. 11 juni 1920 av K. M:t förordnats att såsom sakkunnig biträda inom justitiedepartementet med verkställande av utredning angående införande i svensk rätt av s. k. manifestationsed vid utmätning, har d. 25 nov. 1920 överlämnat av motiv åtföljt förslag till lag om sådan ed.

 

    Vattendomstolarna. Efter av vattenrättsdomarna gjord framställning hade chefen för justitiedepartmentet kallat vattenrättsdomarna och vattenrättsingenjörerna att sammanträda i Stockholm för inbördes överläggning i frågor, som ägde samband med vattenlagens tillämpning. Överläggningarna togo under ordförandeskap av vattenrättsdomaren Hugo von Sydow sin början d. 22 och avslutades d. 26 nov. 1920. Vattenrättsingenjörernas deltagande var enligt departementschefens föreskrift begränsat till två dagar, d. 23 och 24. Vid mötet behandlades bl. a. grunderna för uppskattning av skada å mark genom uppdämning, tolkning av 2 kap. 4 § vattenlagen (ersättning för hinder i framtida torrläggning av mark) samt värdering av båtnad vid vattenreglering. Dessutom förelågo till besvarande av vattenrättsdomarna gemensamt vissa K. M:ts remisser, varjämte särskilt dryftades vattendomstolarnas lokal- och arkivfråga.

 

    Utredning angående sportelsystemet. Sedan riksdagen i skrivelse d. 21 juni 1920, nr 457, anhållit, att K. M:t måtte låta verkställa utredning rörande frågan, huruvida sportelsystemet såsom avlöningsform för domare lämpligen borde avskaffas eller under nuvarande förhållanden bibehållas, har K. M:t

378 NOTISER.d. 19 okt. 1920 förordnat häradshövdingen Carl Arhusiander att såsom sakkunnig biträda inom justitiedepartementet med en förberedande utredning av berörda fråga. (Se Sv. J. T. 1920 s. 183).