NOTISER. 149    Lagberedningen. Enligt lagberedningens till K. M:t avgivna arbetsredogörelse för år 1924 har det i beredningens näst föregående redogörelse omförmälda, av beredningen utarbetade utkastet till lagtext rörande åtskilliga ämnen, som falla inom området för den legala arvsrätten, under det gångna året varit föremål för ytterligare bearbetning och föreligger i huvudsakliga delar i fullbordat skick. Utarbetandet av motiv till lagtexten har fortskridit så långt, att motiven i väsentliga delar uppsatts. Arbetet med sättning av lagtext och motiv har påbörjats. Vad angår det år 1922 påbörjade samarbetet med Danmark i ändamål att beträffande vissa begränsade delar av den legala arvsrätten åstadkomma likformig lagstiftning i de båda länderna, hänvisas till notis i Sv. J. T. 1924 s. 309.

 

    Processkommissionen har i sin d. 31 dec. 1924 till K. M:t avgivna årsberättelse lämnat följande redogörelse för kommissionens arbete.
    Arbetet å det motiverade principbetänkande kommissionen har att avgiva har under året fortskridit så, att betänkandet i det väsentliga föreligger färdigt, i vad det rör domstolsorganisationen och därmed sammanhängande frågor samt straffprocessen, och har betänkandet i dessa delar genomgåtts vid sammanträden med kommissionens sakkunniga i november månad. Vid civilprocessens bearbetning torde emellertid vissa jämkningar däri kunna visa sig erforderliga. Sättning till tryckning av betänkandet har efter av K. M:t lämnat medgivande påbörjats, och i det närmaste hela avdelningen om domstolsorganisationen är uppsatt i korrektur. Under året har arbetet å civilprocessen påbörjats jämsides med behandlingen av övriga ämnen, och vissa i punkter uppsatta kapitel av civilprocessen hava genomgåtts med de sakkunniga under novembersammanträdet.
    Enligt meddelande i statsverkspropositionen beräknas processkommissionen hava slutfört sitt uppdrag under år 1926.

 

    Dalautredningen. Av den redogörelse rörande utredningen angående jordförhållandena i Kopparbergs län, som utredningens ledare justitierådet A. Berglöfd. 31 dec. 1924 ingivit till K. M:t, inhämtas bl. a.: D. 5 febr. 1924 avgavs ett av motiv åtföljt förslag til lag om ägostyckning inom de på bekostnad eller med understöd av staten storskiftade delarna av Kopparbergs län, lag om ändrad lydelse av 3 § i lagen d. 27 juni 1896 om hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring samt lag om ändrad lydelse av 6 § 3 mom. i förordningen d. 16 juni 1875 ang. lagfart å fång till fast egendom. Med föranledande härav utfärdades d. 25 april 1924 bl. a. lag om ägostyckning inom vissa delar av Kopparbergs län. På våren 1924 påbörjades ett försöksskifte i Västanviks och Karlsarvets skifteslag inom Leksands socken. Arbetet på fältet pågick omkring två månader. Utredningen ämnar fortsätta och, om möjligt, under sommaren innevarande år slutföra skiftet. I samband härmed har förehafts frågan om lämpligheten av att, redan innan en definitiv särlagstiftning för länet kunde tänkas föreligga, med tillhjälp av särskilt statsbidrag snarast få till stånd skiften i olika delar av länet, främst i ändamål att lämna befolkningen tillfälle att bedöma verkningarna av skiften, utförda med särskild hänsyn till förhållandena i de olika orterna, men även för att i arbetet å den slutliga lagstiftningen kunna praktiskt pröva riktlinjer, som Dalautredningen ämnat i huvudsak följa, och i övrigt vinna en allsidig erfarenhet. I detta ämne hade utredningens ledare d. 11 okt. 1924 avlåtit underdånig skrivelse,

150 NOTISER.åtföljd av förslag till lag med vissa särskilda bestämmelser rörande laga skiften inom de på bekostnad eller med understöd av staten storskiftade delarna av Kopparbergs län.