Rättspsykiatriska uppdrag. Överläkaren vid Göteborgs hospital, med. dr Nils Anton Nilsson, som förlidet år vid Karolinska institutet för doktorsgrads vinnande försvarade en avhandling av stort intresse icke minst för jurister med titeln "Om psykiskt abnorma brottslingar och deras behandling" (Norstedt, 472 s., kr. 12.00), har önskat i Sv. J. T. få infört ett meddelande, att han åtager sig rättspsykiatriska uppdrag.

 

    Svensktalande affärsjurist i Wien. Sv. J. T. har sedan många år haft förbindelse med en österrikisk jurist, juris dr Robert Meixner, vilken, efter att länge hava lidit av i kriget ådragna skador, numera slagit sig ner såsom praktiserande jurist med adress Wassergasse 2, Baden bei Wien. Då dr Meixner behärskar svenska språket i tal och skrift, kunna svenskar, som föredraga att begagna sitt eget modersmål, med fördel anlita honom för uppdrags utförande.

 

    Dödsfall. F. d. häradshövdingen Carl Thorsten Blix avled 15 febr. 1925. Född i Lyrestad, Skarab. l. 27 april 1854, avlade B. mogenhetsex. i Örebro 1872 och hovrättsex. i Uppsala 1876. Efter tingstjänstgöring under Svea hovrätt utnämndes B. till vice häradshövding 1880 och till häradshövding i Jämtlands norra doms. 1890. Han transporterades 1904 till häradshövding i Västra Värends doms.

 

    Ny president i Åbo hovrätt. D. 7 mars 1925 har till president i Åbo hovrätt utnämnts riksdagens justitieombudsman, förre senatorn Hugo Lilius. President Lilius är född 1860. Han har tidigare varit assessor i samma hovrätt 1899—1900; medlem av lagberedningen 1901—1905; häradshövding i Heinola domsaga; senator och chef för civilexpeditionen 1906—1908; sedan 1923 riksdagens justitieombudsman. Vid lantdagen 1904—1905 var president Lilius talman för borgareståndet. Från 1908 ägnade han sig åt advokatverksamhet i Åbo och var från 1917 under några år verkställande direktör vid Kammersbanken i Åbo. President Lilius hör till stiftarna av Finlands advokatförbund samt har tillhört förbundets styrelse och advokaternas i Finland pensionskassas verkställande bestyrelse.

 

    Regeringsrätten. K. M:t har d. 13 mars 1925 beviljat regeringsrådet Carl Johan August Wall avsked från regeringsrådsämbetet fr. o. m d. 18 mars 1925;
    s. d. utnämnt revisionssekreteraren Bror Carl Hasselrot att fr. o. m. d. 18 mars 1925 vara regeringsråd.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har d. 13 febr. 1925 förordnat assessorn i Svea hovrätt Per Vilhelm Santesson att fr. o. m. d. 16 samma månad tills vidare biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag, som av departementschefen till honom överlämnas.

 

    J. O. och M. O. D. 11 febr. 1925 har till justitieombudsman utsetts revisionssekreteraren Erik Gustaf Geijer och till hans suppleant revisionssekreteraren Carl Willand Aschan. Samma dag har till militieombudsman utsetts hovrättsrådet John Arthur Samuelson och till hans suppleant revisionssekreteraren Gunnar Martin Edvard Bendz.

 

    Riksdagens lagutskott. Till ordförande och vice ordförande i första lagutskottet ha utsetts häradshövdingen A. Åkerman och överståthållaren C. Hederstierna. Sekreterare är hovrättsassessorn jur. dr F. Sterzel. I andra lagutskottet är häradshövdingen B. Petrén ordförande, v. häradshövding Hj. von Sydow vice ordförande och hovrättsassessorn S. Petersson sekreterare.