Processreformer utan lagändring. Rådhusrätterna. Samfällda rådhusrätten i Stockholm har vid sammanträde den 14 maj 1925 och Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund vid möte d. 10 juni 1925 beslutat

NOTISER. 321för sin del godkänna den av utsedda kommitterade utarbetade P. M. i fråga om behandlingen vid Stockholms rådhusrätt av civila mål ävensom brottmål, i vilka allmän åklagare icke för talan (se Sv. J. T. 1925 s. 218).
    Jfr efterföljande notiser om Sveriges advokatsamfunds årsmöte och om Mälarprovinsernas stadsdomareförening.
    Domsagorna. Ytterligare några häradshövdingar hava till red. insänt uttalanden i frågan, innefattande huvudsaklig anslutning till Askimspromemorian. Då häftets utrymme redan var fullt upptaget, måste red. avstå från uttalandenas införande f. n.