Den juridiska fakulteten vid universitetet i Oslo består av följande ledamöter: Fredrik Stang, professor i rettsvidenskap (Formuerett), Absalon Taranger, professor i rettsvidenskap (Rettshistorie), Oskar Jæger, professor i socialökonomi og statistikk, Nikolaus Gjelsvik, professor i rettsvidenskap (Tingsrett, Personrett, Folkerett, internasjonal Privatrett), Jon Skeie, professor i rettsvidenskap (Strafferett, Process), Thorvald Aarum, professor i socialökonomi og statistikk, Mikael H. Lie, professor i rettsvidenskap (Offentlig rett, Folkerett), Ragnar Knoph, professor i rettsvidenskap (Privatrettens almindelige del, Arverett, Sjörett, Selskapsrett), Wilhelm Keilhau, dosent i socialökonomi. En professur (Romerett) och en docentur äro obesatta.

 

    Finlands universitet. Ordinarie professorer vid Helsingfors universitet äro: J. W. Chydenius i civilrätt, fakultetens dekanus; O. Hj. Granfelt i processrätt; K. A. Moring i ekonomisk rätt; R. W. Erich i folkrätt; A. A. Tulenheimo i straffrätt; K. S. Willgren i förvaltningsrätt och L. A. Cederberg i handelsrätt.
    Extra ordinarie professor är E. H. Estlander i ämnet rättshistoria.
    Professuren i romersk rätt och internationell privaträtt samt juridisk encyklopedi ävensom professuren i statsrätt äro vakanta; så ock de 4 nyinrättade dubbelprofessurerna i civilrätt, straffrätt, förvaltningsrätt och processrätt.
    Vid fakulteten äro anställda följande ordinarie adjunkter: V. A. Hernberg i civilrätt; B. A. Sundström i straff- och processrätt samt H. Helminen i finskt lagspråk.

 

1 Den ved Professor Torp's Afsked ledigblevne Lærerplads er ikke besat endnu. Fra Begyndelsen af Halvfemserne docerede Professor Torp næsten udelukkende Strafferet.

NOTISER. 417    Adjunkturerna i nationalekonomi, finanslära och statistik samt i offentligrätt äro vakanta.
    Fakultetens docenter äro: B. A. Sjöström i processrätt, vilken förestår dubbelprofessuren i samma ämne, och E. Kaila i juridisk encyklopedi.
    Vid. Åbo akademi äro fast anställda: A. W. Gadolin, professor i privaträtt med allmän rättslära, samt G. A. Montgomery, professor i nationalekonomi med finansvetenskap.