Internationell konferens angående industriell äganderätt. De till den internationella unionen för skydd av den industriella äganderätten anslutna stater äro sammankallade till en konferens i Haag, som tager sin början d. 8 okt. 1925. Vid konferensen kommer att behandlas åtskilliga förslag om ändring och tillägg till konventionen av d. 2 juni 1911, vilken framgick såsom resultat av den i Washington samma år sammanträdande konferensen mellan unionsstaterna. Sveriges ombud vid konferensen bliva generaldirektören E. O. J. Björklund, hovrättsrådet K. H. R. Hjertén och förre byrådirektören A. Hasselrot.

 

    Gunnar Swensons fond för de nordiska juristmötena. Vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för de nordiska juristmötena i Helsingfors d. 17 aug. 1925 utsågos jämlikt 7 § i det för Gunnar Swensons fond för de nordiska juristmötena gällande reglementet (se Sv. J. T. 1920 s. 375) till revisorer för fonden professor Nils Stjernberg och advokaten A. Hemming-Sjöberg samt till suppleanter för dem hovrättsrådet E. Drangel och advokaten greve G. Kalling.

 

    Harry Ax:son Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Vid sammanträde d. 5 juni 1925 har styrelsen för legationsrådet Harry Ax:son Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning (se Sv. J. T. 1919 s. 401) beslutat utdela trenne studiestipendier, nämligen åt e. o. hovrättsnotarien jur. kand. Ivar Sjögren (Stockholms högskola) 1,000 kr. för studier av fastighetsrätten m. m. i Tyskland, åt e. o. hovrättsnotarien jur. kand. Håkan Nilsson (Stockholms högskola) 1,000 kr. för handelsrättsliga studier i Frankrike och åt jur. stud. Claes Erik Ljung (Uppsala) 1,000 kr. för processrättsliga studier i Danmark och Tyskland.
    Att revidera fondens räkenskaper utsågos professorerna T. Engströmer och G. Eberstein.

 

    Ny del av Matthias Calonii skrifter. Av Matthias Calonii svenska arbeten har utkommit ett nytt supplement, utarbetat av justitierådet B. Wedberg och av Juridiska föreningen i Finland tillägnat det trettonde nordiska juristmötet (se detta häfte s. 404). Detta appendix nova till Calonii opera omnia innehåller vota, som Calonius i sin egenskap av ledamot i Sveriges högsta domstol avgivit och vilka icke förut publicerats. Det nya verket, som i bokhandeln betingar ett pris av 65 fmk, kan av Sv. J. T:s prenumeranter erhållas till nedsatt pris av 50 fmk, inklusive postavgiften, vid rekvisition jämte insändande av sistnämnda belopp till Juridiska föreningens förlag, Riddarhuset, Helsingfors. Rekvisitionskort medföljer detta häfte.