S. E. ÖSTERBERG: Staten och näringslivet. Sthlm 1925. Norstedt. 486 s. Inb. kr. 15: —.

 

    Den mångfald av skilda lagar och förordningar, vari statliga föreskrifter med avseende å näringslivet återfinnas, gör behovet av en författningshandbok särskilt kännbart. I sin egenskap av föreståndare för kommerskollegi i upplysningsavdelning har förf. kunnat konstatera behovet av en systematisk sammanfattning av de näringsrättsliga föreskrifterna. Givetvis är ett arbete av detta slag i främsta rummet av gagn för den enskilde näringsidkaren. Men jämväl för dem, som vid läroanstalter av skilda slag söka teoretisk utbildning såsom grundval för framtida praktisk verksamhet, utgör en dylik handbok ett synnerligen lämpligt hjälpmedel för vinnandet av en översiktlig kännedom om de talrika föreskrifter, som skola iakttagas vid utövandet av särskilda slag av näringsverksamhet.
    Handboken är uppdelad på två huvudavdelningar. Till den förra avdelningen har hänförts redogörelsen för de statliga anordningar och föreskrifter, som avse näringslivet i dess helhet. I denna avdelning lämnas sålunda framställning av reglerna om den allmänna rätten att idka näring, att bilda bolag, vara delägare i bolag eller deltaga i ledningen av sådan sammanslutning. Redogörelse lämnas vidare för social lagstiftning, som berör näringslivet, såsom lagstiftning om arbetstidens begränsning, om yrkesfareskydd, socialförsäkring m. m. I särskilda kapitel redogöres ock för de olika former, vari staten utövar en kontrollerande eller stödjande verksamhet mot näringslivet. Härtill ansluter sig en framställning av gällande föreskrifter angående mått, mål och vikt, varjämte upplysningar lämnas om näringsstatistikens anordning, om offentlig upphandling och entreprenad samt om de myndigheter och institutioner, som behandla

 

ANM. AV S. E. ÖSTERBERG: STATEN OCH NÄRINGSLIVET. 461ärenden rörande näringslivet. I denna avdelning lämnas ock en översikt av tullväsendet, de tullrättsliga reglerna och de olika tullinstitutionerna i varuhandelns tjänst. Ett särskilt kapitel har jämväl ägnats åt en redogörelse för reglerna om patent, varumärken, järnstämplar, mönster och modeller, vilka regler av förf. i enlighet med äldre bruk sammanfattats under benämningen industriell äganderätt.
    I handbokens senare avdelning har sammanförts framställningen av de författningar, som avse utövningen av särskilda slag av näringsverksamhet. För att giva en bild av det rikhaltiga och mångskiftande innehållet uti denna avdelning torde vara tillräckligt nämna, att här lämnas redogörelse för författningar rörande jordbruk, jakt och fiske, skogsbruk, flottning, gruvhantering, sjöfart m. m. Framställningen avser jämväl den mångfald författningar, som av olika grunder befunnits påkallade beträffande särskilda slag av varor, såsom alkoholhaltiga drycker, eldfarliga oljor, explosiva varor, gifter m. fl. Härtill ansluter sig ett av förste aktuarien Sven K. Stockman utarbetat uppslagsregister över viktigare periodisk ekonomisk statistik. Ett allmänt sakregister har ock upprättats, varigenom handbokens användning för praktiskt bruk väsentligt underlättas.
    Föreliggande handbok ådagalägger, i vilken avsevärd omfattning svenskt näringsliv är bundet vid lagregler och statliga föreskrifter. Den splittring, som onekligen vidlåder denna del av svensk lagstiftning, medför särskilda svårigheter vid en systematisk sammanställning. Det sätt, varpå dessa svårigheter vunnit sin lösning, kan måhända göras till föremål för vissa anmärkningar, men är av mindre betydelse med hänsyn till arbetets praktiska syfte. Den tillförlitlighet, som otvivelaktigt kännetecknar arbetet, har understundom vunnits genom framställningens nära anslutning till författningarnas text. Det sammanträngda uttryckssätt, som mången gång kännetecknar lagspråket, har härigenom fått sätta sin prägel på handbokens framställning, vilket vållar viss olägenhet särskilt beträffande äldre författningar, som begagna en äldre tids beteckningar. Dessa förhållanden äro dock av underordnad betydelse vid en jämförelse med det gagn en författningshandbok av detta slag erbjuder den enskilde näringsidkaren samt i övrigt envar, som önskar tillförlitlig kännedomom gällande näringsrättsliga föreskrifter.
Ivar W. Sjögren.