Processkommissionen. K. M:t har d. 3 okt. 1925 bifallit en av statsrådet Karl Schlyter gjord framställning om entledigande från uppdraget att vara ledamot av processkommissionen.

 

    Extra division i Göta hovrätt. K. M:t har d. 23 okt. 1925 förordnat att vid Göta hovrätt skall fortfarande under tiden 1 jan.—30 juni 1926 vara inrättad en extra division.

 

    Krigshovrätten. K. M:t har d. 23 okt. 1925 förordnat dels överkrigsfiskalen Einar Erik Wikström att fortfarande t. v. under år 1926 förvalta krigshovrättsrådsämbetet, dels ock auditören Arndt Edward Grape att fortfarande t. v. under samma år uppehålla överkrigsfiskalsbefattningen.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har d. 6 nov. 1925, med bifall till därom gjord framställning, entledigat vice häradshövdingen Fabian Appelberg fr. o. m. d. 15 nov. 1925 från förordnande såsom vattenrättssekreterare vid Österbygdens vattendomstol.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    dels d. 3 okt. 1925 utfärdat kungörelse ang. tingsordningen i Askims m. fl. härads domsaga, varigenom den i domsagan fr. o. m. år 1924 provisoriskt tillämpade ordningen med tingssammanträden varje tisdag året runt definitivt fastställts,
    dels ock d. 30 okt. 1925 utfärdat kungörelse, varigenom sammanträden med tremansnämnd fr. o. m. år 1926 införts jämväl i Folkare härads tingslag och Sollefteå tingslag.

 

    Förslag till häradshövdingämbete. Göta hovrätt har d. 20 okt. 1925 å förslag till lediga häradshövdingämbetet i Hallands läns mellersta domsaga uppfört enda sökandena vice häradshövdingarna Gustaf Adolf Ottosson och Harald Wullt i nu nämnd ordning.

 

    Till biträdande domare under budgetåret 1 juli 1925—30 juni 1926 hava förordnats:
    i Sollentuna och Färentuna härads domsaga vice häradshövdingen Herbert Fagerström (enligt K. M:ts medgivande för tiden 1 juli—31 dec. 1925);
    i Södertörns domsaga e. o. notarien Karl Arvid Swartling (enligt K. M:ts medgivande 1 juli—31 aug. 1925), e. o. notarien Herbert Larsson (1 sept.—31 dec. 1925) och vice häradshövdingen Lennart Almqvist (1 jan.—30 juni 1926);
    i Oppunda och Villåttinge härads domsaga vice häradshövdingen Birger Jakobsson;
    i Falu domsaga vice häradshövdingen Eskil Gustaf Young;
    i Ovansiljans domsaga e. o. notarien Erik Gustaf Beling;
    i Jämtlands norra domsaga vice häradshövdingen Carl Johan von Essen;
    i Västerbottens norra domsaga e. o. notarien Johan Birger Björklöf;
    i Tveta, Vista och Mo härads domsaga e. o. notarien Oscar Danielsson (1—21 juli 1925) och e. o. notarien Peder Grönvall (22 juli 1925—30 juni 1926);
    i Östbo och Västbo härads domsaga vice häradshövdingen H. Ullman (1 sept.—31 dec. 1925);
    i Östra Värends domsaga vice häradshövdingen Birger Lundberg;
    i Hallands läns södra domsaga vice häradshövdingen Hjalmar Torell (enligt K. M:ts föreskrift 1 sept.—31 dec. 1925);
    i Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals härads domsaga vice häradshövdingen Sven Nordlund;
    i Frosta och Eslövs domsaga vice häradshövdingen Ebbe Hernlund (enligt K. M:ts föreskrift 1 juli—31 dec. 1925);
    i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers härads domsaga vice häradshövdingen Casper Ehrenborg;
    i Västra Göinge härads domsaga vice häradshövdingen Johan Molt.