Listers domsaga. K. M:t har genom beslut d. 21 nov. 1924 med hänsyn till vad som blivit upplyst i de yttranden, vilka avgivits över J. O:s förslag om sammanslagning av Listers och Bräkne domsagor (se Sv. J. T. 1924 s. 310), funnit framställningen icke föranleda någon K. M:ts åtgärd.

 

    Sammanslagning av domsagor. Justitieombudsmannen N. Lilienberg har i tre särskilda skrivelser till K. M:t d. 28 nov. samt d. 6 och d. 9 dec. 1924 väckt förslag om sammanslagning av mindre domsagor. Efter en erinran om att, på förslag av J. O., K. M:t d. 8 juni 1923 förordnat om Vifolka, Valkebo och Gullbergs domsagas uppdelning mellan granndomsagorna, medan av J. O. senare väckta förslag om dels en liknande åtgärd beträffande Inlands domsaga (se Sv. J. T. 1923 s. 340 och 1924 s. 157) dels ock Listers domsagassammanslagning med Bräkne domsaga (se Sv. J. T. 1924 s. 310 samt närmast föregående notis här ovan) på grund av särskilda förhållanden befunnits icke böra bifallas, förklarar sig J. O. fortfarande våga hysa den uppfattning, att i fall av vakans frågan om de minsta domsagornas uppgående i större enheter bör bliva föremål för övervägande.
    Då häradshövdingämbetet i Uppsala läns södra domsaga, vilken till invånarantalet är den näst minsta i riket, nu är ledigt, hemställer J. O. i skrivelsen d. 28 nov., efter en ingående motivering, om övervägande av domsagans sammanslagning med Uppsala läns mellersta domsaga på sådant sätt, att Lagunda härad av mellersta domsagan förenas med södra domsagan till ett tingslag med tingsställe i Enköping, medan Tiunda tingslag skulle bibehållas oförändrat med tingsställe i Uppsala. I vartdera tingslaget skulle efter förebild av Frosta och Eslövs domsagas tingsordning hållas 10 allmänna tingssammanträden årligen, varjämte de nuvarande tingssammanträdena med tremansnämnd i södra domsagan skulle bibehållas. Domarkansliet i den sammanslagna domsagan skulle förläggas till Uppsala. Under den första tiden efter sammanslagningen syntes en biträdande domare böra anställas i domsagan. En framtida förläggning av Enköpings stad under landsrätt skulle medföra en så ringa ökning av arbetsbördan i domsagan, att en dylik omständighet icke torde behöva inverka på frågan om lämpligheten att nu sammanslå domsagorna. Samman-

NOTISER. 79lagda invånarantalet i den nybildade domsagan skulle icke uppgå till det nuvarande invånarantalet i den angränsande Uppsala läns norra domsaga.
    I skrivelsen d. 6 dec. 1924 hemställer J. O. med anledning av den uppkomna vakansen i Västerbottens mellersta domsaga om övervägande av en sådan uppdelning av Västerbottens södra domsaga mellan mellersta domsagan och Umeå domsaga, att Degerfors tingslag förenas med den förra, därvid en del av Burträsks tingslag av mellersta domsagan skulle överföras till Degerfors och återstoden till Nysätra tingslag, så att den nya mellersta domsagan skulle bestå av två tingslag med tingsställen i Degerfors och Nysätra; och skulle Nordmalings och Bjurholms tingslag med bibehållet tingsställe i Nyåker förenas med Umeådomsagan, vilken såsom eget tingslag skulle behålla sitttingsställe i Umeå med 10 allmänna sammanträden om året, medan i Nordmalings och Bjurholms tingslag skulle hållas 5 dylika sammanträden. Den senare domsagan skulle benämnas Västerbottens södra domsaga. (Jfr Sv. J. T.1924 s. 311.)
    I skrivelsen d. 9 dec. 1924 hemställer slutligen J. O. om övervägande av en uppdelning av den vakanta Finspånga läns domsaga mellan Björkekindsdomsagan samt Aska, Dals och Bobergs domsaga. Till den senare domsagan skulle allenast överföras Godegårds och Tjällmo socknar, medan återstoden av Finspångadomsagan skulle förenas med Björkekinds domsaga till en med tingsställe och kansli i Norrköping. Såsom benämningar å de genom sammanslagningarna uppkomna nya domsagorna föreslås Östergötlands norra och Östergötlands västra domsagor.