Strafflagstiftningen. K. M:t har d. 28 nov. 1924 bemyndigat justitieministern att tillkalla tre sakkunniga, därav en såsom ordförande, för att avgiva yttrande och förslag i sådana strafflagstiftningsfrågor, vilka jämlikt K. M:ts beslut i varje särskilt fall överlämnas till dem. Tillika har bestämts, att till behandling först skall upptagas frågan om ändrade bestämmelser rörande preskription av straff och därefter frågan om bötesstraffets reformering.
    Jämlikt detta bemyndigande har justitieministern såsom sakkunniga tillkallat professor Thyrén. ordförande, samt borgmästaren Jakob Pettersson i Södertälje och ledamoten av riksdagens första kammare häradshövdingen William Linder. Dessa personer utgjorde förut den s. k. lilla strafflagskommissionen.

 

    Den danske Straffelovsreform. Den 2. December 1924 fremsatte Justitsminister Steincke i Folketinget Forslag til Almindelig borgerlig Straffelov og et dertil sig sluttende Forslag til Lov om Arresthuse og Arbejdshuse. Det førstnævnte Lovforslag, som skal afløse Straffeloven af 10. Februar 1866, er udarbejdet paa Grundlag af en i 1923 afgivet Kommissionsbetænkning, dog at der paa en Række Punkter er foretaget Ændringer i Kommissionens Lovudkast. Der vil i en senere Artikel blive gjort nærmere Rede for Lovforslagets Indhold.

L. N. Hvidt.

 

    Svenskt deltagande i internationell rättsskipning och lagstiftning. Revisionssekreteraren Algot Bagge har av engelska och tyska regeringarna utsetts till president i en nybildad division av den domstol — Anglo-German Mixed Arbitral Tribunal — som alltsedan år 1920 avdömt förmögenhetsrättsliga tvister mellan engelsmän och tyskar, uppkomna på grund av avtal, som ingåtts före kriget. Enligt Versaillestraktaten äro de fredslutande staternas undersåtar förbjudna att uppgöra dylika fordringsanspråk sig emellan. De skola regleras sålunda att varje land svarar för sina undersåtars skulder.
    Alla dylika fordringsanspråk skola anmälas till ett Clearing Office, som har sitt säte i London. De anspråk, som efter behandlingen där kvarstå oförlikta, gå till den internationella domstolen, mot vilkens domar ej kan appelleras.
    Domstolen, som har sitt säte i London, består av presidenten samt en engelsk och en tysk ledamot. Domstolens verksamhet börjar d. 1 febr. och beräknas räcka ungefär ett år.
    Revisionssekreteraren Bagge inträder samtidigt såsom ordförande i en av International Law Assocciation tillsatt kommitté, som har till uppgift att utarbeta förslag till internationell konvention om bestämmelser rörande vilken nationell lag som skall tillämpas vid tvister härrörande ur avtal (conflicts of law).

NOTISER. 81    Kommittén består dessutom av följande ledamöter: Wyndham Bewes (England), Niboyet, professor i internationell privaträtt (Frankrike), Hollis Bailey (Förenta Staterna), Visser, medlem av högsta domstolen (Nederländerna), Rozowwski, president i högsta domstolen (Polen), Richter, chef för avdelningen för internationell rätt i Reichsjustizministerium (Tyskland), Walker, professor i internationell privaträtt (Österrike).