Justitiedepartementet. K. M:t har
    d. 28 nov. 1924 transporterat och förordnat kanslirådet i K. M:ts kansli, förste kanslisekreteraren i socialdepartementet Carl-Gustaf Bruno att vara förste kanslisekreterare i justitiedepartementet, varjämte K. M:t förklarat, att denna transport icke skulle föranleda rubbning i det Bruno d. 12 okt. 1923 meddelade förordnande att tillsvidare under den tid kanslirådet i justitiedepartementet Lennart Berglöf uppehåller expeditionschefsbefattning i jordbruksdepartementet förvalta Berglöfs kanslirådsämbete;
    d. 9 jan. 1925 utnämnt t. f. andre kanslisekreteraren i jordbruksdepartementet juris d:r Karl Siegfried Matz att vara andre kanslisekreterare i justitiedepartementet.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 27 sept. 1924 till assessorer i Svea hovrätt förordnat e. o. notarierna därst. Einar Gustaf Hörstadius och Nils Teodor Ljunggren;
    d. 28 nov. 1924 utnämnt fiskalen i Göta hovrätt, t. f. revisionssekreteraren Jan Vilhelm Smith till hovrättsråd i samma hovrätt.
    d. 31 dec. 1924 förordnat e. o. notarien i hovrätten över Skåne och Blekinge Ove Gustaf Gabriel Hesselgren att vara assessor vid samma hovrätt.

 

    Krigshovrätten. K. M:t har d. 21 nov. 1924 förordnat dels överkrigsfiskalen Einar Erik Wikström att fortfarande fr. o. m. d. 1 jan. t. o. m. d. 31 dec. 1925 förvalta krigshovrättsrådsämbetet samt auditören Arndt Edward Grape att fortfarande fr. o. m. d. 1 jan. tillsvidare t. o. m. d. 31 dec. 1925 uppehålla överkrigsfiskalsbefattningen, dels översten och sekundchefen för Svea livgarde Oscar Euugen Nygren att under år 1925 vara militär ledamot i krigshovrätten, översten och chefen för positionsartilleriregementet friherre Carl Gustaf af Wetterstedt att under år 1925 vid förfall för den armén tillhörande militäraledamoten i krigshovrätten i hans ställe där inträda, vice amiralen i flottans reserv Gustaf Dyrssen samt generalmajoren i generalitetets reserv Hugo Ernfrid Hult att under år 1925, på sätt i lag är särskilt stadgat, inträda såsom militära ledamöter i krigshovrätten, då därstädes förekommer mål, däri generalsperson eller flaggman är tilltalad, samt vice amiralen i flottans reserv greve Carl August Ehrensvoärd att under år 1925, på sätt i lag är särskilt stadgat, inträda såsom militär ledamot i krigshovrätten, då därstädes förekommer mål mot flaggman om förseelse vid fartygs manövrering eller navigering.

 

    Vattenöverdomstolen. K. M:t har d. 31 dec. 1924 förordnat kammarrådet Tom Hugo Wohlin att fr. o. m. d. 1 jan. 1925 tillsvidare t. o. m. utgången av år 1927 vara ledamot i vattenöverdomstolen.