Sammanslagning av domsagor. Sedan riksdagen i anledning av K. M:ts i statsverkspropositionen under andra huvudtiteln framställda förslag om sammanslagning av Uppsala läns södra och mellersta domsagor och om uppdelning av Finspånga läns härads domsaga å Björkekinds m. fl. härads domsaga samt Aska, Dals och Bobergs domsaga (se Sv. J. T. 1926 s. 86) bifallit framställningen om sammanslagning av de båda domsagorna i Uppsala län, men beslutat att Finspånga läns härads domsaga skulle i sin helhet förenas med Björkekinds m. fl. härads domsaga, har K. M:t d. 11 juni 1926 meddelat verkställighetsföreskrifter i ämnet, i det K. M:t förordnat,
    att fr. o. m. d. 1 jan. 1927 Uppsala läns södra och mellersta domsagor skola förenas till en domsaga, benämnd Uppsala läns södra domsaga, samt Björkekinds, Östkinds, Lösings, Bråbo och Memmings härads ävensom Finspånga läns härads domsagor likaledes till en domsaga, benämnd Bråbygdens och Finspånga läns domsaga;
    att avlöningsförmånerna till häradshövdingarna i de nybildade domsagorna skola utgå med enahanda belopp som i de nuvarande Uppsala läns mellersta och Björkekinds m. fl. härads domsagor eller sålunda med i vardera domsagan lön 4,500 kronor och tjänstgöringspenningar 1,400 kronor;
    att den nybildade Uppsala läns södra domsaga skall utgöra två tingslag, omfattande det ena Tiunda tingslag med tingsställe i Uppsala och det andra, benämnt Trögds tingslag, nuvarande Uppsala läns södra domsagas tingslag och Lagunda härad med tingsställe i Enköping; samt
    att Bråbygdens och Finspånga läns domsaga likaledes skall bilda två tingslag, omfattande det ena, benämnt Bråbygdens tingslag, nuvarande Björkekinds, Östkinds, Lösings, Bråbo och Memmings härads tingslag med tingsställe i Norrköping och det andra Finspånga läns härad med tingsställe i Hällestad.
    Därjämte har K. M:t — under erinran hurusom genom remiss d. 23 april 1926 vederbörande hovrätter ålagts att inkomma med yttrande angående antalet allmänna tingssammanträden och sammanträden med tremansnämnd i, bland annat, omförmälda nybildade domsagor (jfr Sv. J. T. 1926 s. 239) —anbefallt hovrätterna att, efter vederbörande domhavandes hörande, senast d. 15 sept. 1926 avgiva yttrande, huruvida i anledning av nämnda indelningsändringar några ytterligare föreskrifter från K. M:ts sida må bliva erforderliga.

 

    Staden Kungälv lagd under landsrätt. K. M:t har d. 14 maj 1926 förordnat, att staden Kungälv skall, fr. o. m. dag som K. M:t vill framdeles bestämma, i judiciellt avseende förenas med Inlands domsaga och nuvarande Inlands södra härad, ävensom i administrativt avseende tillhöra Inlands fögderi och Inlands södra landsfiskalsdistrikt, dock att åklagarmyndigheten i staden skall utövas av där anställd stadsfiskal.
    I samband härmed har K. M:t föreskrivit, att Inlands domsagas kansli skall från och med dag, som häradshövdingen i domsagan äger bestämma, dock senast d. 1 okt. 1926, vara förlagt till Kungälv. Kansliet är f. n. beläget å tingsstället Grohed i Inlands Fräkne härad.