200 NOTISER.    Finansdepartementet. Med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 24 febr.1928 har chefen för finansdepartementet d. 1 mars 1928 såsom sakkunniga att i samarbete med 1924 års skatteberedning inom finansdepartementet biträda med utredning av frågan om aktiebolagens, de solidariska bankbolagens, kommanditbolagens samt de ekonomiska föreningarnas beskattning samt sådana frågor, som därmed äga samband, tillkallat ledamoten av riksdagens första kammare häradshövdingen K. G. T. Borell, ordf., ledamoten av riksdagensandra kammare f. d. statssekreteraren P. E. Sköld och t. f. taxeringskommissarien K. G. G. Fellenius.

 

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har till sekreterare hos de sakkunniga för utredning av frågan om den primära jordbruksfastighetskrediten förordnat assessorn i Svea hovrätt jur. kand. K. G. Hjärne.

 

    Handelsdepartementet. Enligt K. M:ts bemyndigande d. 2 mars 1928 har handelsministern tillkallat följande personer att såsom sakkunniga inom departementet biträda med verkställande av överarbetning i såväl sakligt som formellt hänseende av gällande förordning ang. lotsverket och därmed sammanhängande författningar och föreskrifter, nämligen professorn Nils Richard Wohlin, ordf., assessorn i Svea hovrätt Ejnar Gustaf Hörstadius, verkställanded irektören i Sveriges redareförening, sjökaptenen Oscar Anshelm Nordborg, byråchefen i lotsstyrelsen Paul Arthur Wirström och överlotsen vid Oxelösunds lotsplats Carl Johan Ördén.

 

    Riksdagens lagutskott. Till ordf. och vice ordf. i första lagutskottet ha utsetts häradshövdingen A. Åkerman och överståthållaren C. Hederstierna. Sekr. är hovrättsassessorn O. Alsén och notarie fil. lic., jur. kand. G. W. Sjögren. I andra lagutskottet är professorn K. G. Westman ordf., vice häradshövdingen Hj. von Sydow vice ordf. och byråchefen S. Centerwall sekr.

 

    J. O. och M. O. D. 18 febr. 1928 har till justitieombudsman utsetts revisionssekreteraren Erik Gustaf Geijer och till hans suppleant häradshövdingen Hans Gustaf Forsberg. Samma dag har till militieombudsman utsetts revisionssekreteraren Gunnar Martin Bendz och till hans suppleant hovrättsrådet i Svea hovrätt Holger Elliot.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 2 mars 1928 beviljat hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Frithiof Christian Magnus Kallenberg avsked fr. o. m. d. 15 mars 1928;
    d. 16 mars 1928 till assessor vid Svea hovrätt förordnat e. o. notarien Nils Jacob Eberhard Quensel.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 17 febr. 1928 medgivit, att med återbesättande av ledigblivna borgmästarbefattningen i Varberg må, i avbidan på avgörandet av väckt förslag om ändring i arbetsordningen och lönestaten för magistraten och rådhusrätten i staden, anstå till 1928 års utgång;
    d. 9 mars 1928 till rådman i Stockholm utnämnt civilassessorn vid Stockholms rådhusrätt Carl Adolf Fredrik Trotzig;
    d. 16 mars 1928 — i samband med fastställande av ny lönestat för magistraten och rådhusrätten i Skara — förklarat hinder från K. M:ts sida icke föreligga mot återbesättande av borgmästarbefattningen därstädes.

 

    Fastighetsböcker såsom för stad. Utöver tidigare omförmälda beslut rörande uppläggande av fastighetsböcker såsom för stad med magistrat för vissa områden på landet (se Sv. J. T. 1926 s. 165 och 316, 1927 s. 242 och 409 samt 1928 s. 96) hava ytterligare dylika beslut meddelats d. 3 febr. 1928 beträffande Sunne köping i Fryksdals härads domsaga och Borlänge köping i Falu domsaga samt d. 24 febr. 1928 beträffande Åhus municipalsamhälle i Villands domsaga och Lidingö stad i Södra Roslags domsaga.

 

    Juridiska examina höstterminen 1927. Juris licentiatexamen har vid Stockholms högskola avlagts:
    d. 15/12 1927 av Ivar Wilhelm Sjögren, f. i Uppsala 12/6 97, studentex. i Sthm 11/5 16, jur. kand. ex. därst. 12/3 21.

NOTISER. 201    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1927 avlagts
vid Uppsala universitet
d. 19 sept. 1927 av:
    Sven Einar Brennander, västg., f. i Longs förs. Skarab. 1. 18/8 01, student i Uppsala 31/5 22. — Viktor Edvard Thorgny Ernberg, norrl., f. i Degerfors förs.Västerbottens 1. 7/8 00, student i Umeå 3/6 19. — Nils Gustaf Olof Fröding,östg., f. i Norrköping 28/2 04, student därst. 8/6 22. — Ebba Fanny Heyman,s thm, f. i Linköping 20/9 03, student i Sthm 15/5 22. — Sven Edvard Holmkvist, gästr.-häls., f. i Sundbyberg 28/10 03, student i Gävle 20/5 22. — Roland Adolf Conradsson Nordberg, norrl., f. i Sthm 4/9 01, student i Sundsvall 8/6 20. —Hjalmar Konrad Alfred Nordfelt, sthm, f. i Sthm 27/8 04, student i Uppsala24/5 22. — Gustaf Axelsson Palm, söderm.-närk., f. i Jönköping 16/1 96, student i Örebro 25/5 15. — Gunnar Rane, västg., f. i Falköping 15/8 03, student i Skara1/6 21. — Nils Ragnar Reimers, norrl., f. i Sundsvall 23/12 02, student därst.18/5 21. — Sven Erik Sandström, uppl., f. i Uppsala 17/2 04, student därst. 24/522. — Sven Gunnar Vilhelm Serrander, västm.-dala, f. i Östervåla förs. Västmanl. l. 10/12 00, student i Lund 2/6 21. — Ingvar Emil Carlsson Skogh, östg.,f. i Åtvids förs. Österg. l. 3/10 01, student i Västervik 27/5 21. — Sune Conradsson Vahlquist, östg., f. i Skänninge 12/7 02, student i Linköping 25/5 21;
d. 29 okt. 1927 av:
    Sven Skåning Richardsson Hägglöf, sthm, f. i Hälsingborg 1/4 03, student iSthm 11/5 21, fil. kand. ex. 31/1 25. — Arne Willgodt Kullgren, göteb., f. i Göteborg 9/8 01, student därst., 28/5 19, fil. kand. ex. 15/12 23. — Gunnar ErlandMalmström, norrl., f. i Luleå 8/1 03, student därst. 26/5 22. — Paul GunnarNordmark, norrl., f. i Överkalix förs. Norrbottens län 25/1 01, student i Luleå6/6 19. — Georg Emanuel Nyberg, västm.-dala, f. i Söderbärke förs. Kopparbergs l. 10/9 00, student i Uppsala 28/5 19. — Harry Edvid Filip Sterner, smål.,f. i Skirö förs. Jönköpings l. 11/7 04, student i Lund 18/5 22. — Yngve Wikberg, norrl., f. i Dorotea förs. Västerb. l. 25/10 01, student i Östersund 22/5 20.
d. 15 dec. 1927 av:
    Anna Lisa Ahlberg, västm.-dala, f. i Köping 12/11 02, student i Uppsala 3/622. — Einar Valdemar Bergius, smål., f. i Göteborg 8/9 99, student i Jönköping 20/5 19, fil. kand. ex. 29/5 23. — Elsa Jenny Margit Burack, söderm.-närk.,f. i Uppsala 17/1 02, student i Sthm 15/5 20. — Gunnar Otto Eurenius, norrl.,f. i Mariestad 5/4 05, student i Östersund 2/6 23. — Sten Erland Christoffervon Hofsten, västg., f. i Mariestad 4/3 04, student i Lundsberg 26/5 23. — HåkanOlof Hyltén-Cavallius, smål., f. i Sthm 30/7 97, student i Växjö 19/5 16. — OlovKarl-Gustav Axel Hägerström, smål., f. i Jönköping 29/5 02, student därst. 29/520. — Bengt Lennartsson Lilliehöök, sthm, f. i Valbo förs. Gävleborgs l. 11/805, student i Kristianstad 22/5 23. — Per Hjalmar Fritiof Lindman, norrl., f. iTynderö förs. Västernorrl. l. 7/5 03, student i Sundsvall 18/5 21. — Karl GöstaLundberg, uppl., f. i Uppsala 14/10 02, student därst. 22/5 22. — Lars Torsten Malm, värml., f. i Wilkinsbury, Pensylvania, U. S. A., 13/7 04, student i Karlstad 19/5 22. — Sven Yngve Bertil Olsson, uppl., f. i Stockholms-Näs förs. Uppsala l. 11/10 04, student i Uppsala 24/5 23. — Bo Torsten Birger Palmgren, kalm.,f. i Kalmar 6/2 04, student därst. 25/5 23. — Malte Johan Hjalmar Pripp, sthm,f. i Landskrona 4/6 01, student i Sthm 15/5 20. — Alf Gunnar Abel Rudenmark,göteb., f. i Örby förs. Älvsborgs l. 2/6 00, student i Göteborg 12/12 19. —Ludvig Knut Gunnar Sandberg, smål., f. i Danderyds förs. Sthms l. 12/9 03, student iEksjö 16/5 22. — Holger Sandelin, norrl., f. i Håsjö förs. Jämtl. l.3/5 05, student i Östersund 7/6 24. — Ruth Agnes Regina Sterner, uppl., f. i Norrtälje 11/12 02, student i Uppsala 3/6 22. — Per Bertil Sundberg, gästr.-häls., f. i Forsa förs.Gävleborgs l. 8/8 03, student i Hudiksvall 18/5 22. — Sture Mauritz Svensson, östg., f. i Gamleby förs. Kalmar l. 3/11 03, student i Västervik 13/5 22. — Hans Wiman, sthm, f. i Uppsala 12/8 04, student därst. 24/5 23. - Bengt Erik Vilhelm Åkerstedt, norrl., f. i Alnö förs. Västernorrl. l. 1/9 03, student i Sundsvall 18/5 23.
vid Lunds universitet
d. 15 sept. 1927 av:
    Helge Georg Oskar Ericsson, västg., f. i Borås 18/9 04, student därst. 28/5 23.

202 NOTISER.Herman Daniel Heilborn, bl., f. i Sölvesborg 6/2 05, student i Karlskrona6/6 23. — Marta Maria Holmberg, f. Lindahl, mlm., f. i Malmö 28/5 92, studentdärst. 29/5 11. — Sven Tomas Frans Munck af Rosenschöld, sm., f. i Bergsförs. Jämtlands l. 13/11 03, student i Växjö 19/5 22. — Harry Georg Petersson,bl., f. i Rödeby förs. Blekinge l. 26/2 02, student i Karlskrona 8/6 21. — JohnHugo Svensson, krist., f. i Örtofta förs. Malmöhus l. 3/8 99, student i Kristianstad 2/6 19. — Nils Söderström, ld, f. i Trälleborg 15/10 00, student i Lund 26/520. — Iris Wilk, hb., f. i Hälsingborg 23/11 97, student därst. 29/5 18. — NilsJohan Baltzar Vult von Steyern, krist., f. i Kristianstad 8/7 00, student därst.2/6 19;
d. 31 okt. 1927 av:
    Rolf Johan Engstrand, klm., f. i Uppsala 24/1 05, student i Kalmar 4/6 23.Hans Göthe Liedholm, mlm., f. Malmö 7/1 04, student därst. 22/5 22. — CarlJacob Wallentin Nilsson, göteb., f. i Årstads förs. Hallands l. 17/2 98, studenti Lund 7/6 17. — John Frithiof Stenström, mlm., f. i Malmö 17/4 97, studentdärst. 7/12 16.
d. 15 dec. 1927 av:
    Carl Erik Johnson, göteb., f. i Göteborg 30/12 00, student därst. 10/12 20. —Leif Tore Bertil Ljungberg, hb., f. i Gråmanstorps förs. Kristianstads l. 11/4 00,student i Hälsingborg 21/5 19. — Paul Gösta Malmberg, Id., f. i Lund 22/8 04,student därst. 17/5 22.
vid Stockholms högskola
d. 15 sept. 1927 av:
    Sven Robert Holm, f. i Sthm 24/10 98, student därst. 16/5 18, I). H. S. 31/5 22,kansliex. 8/3 24. — Osborne Axel Wilhelmson Johnson, f. i Luleå 21/8 00, studenti Göteborg 29/5 20. — Einar Reinhold Kördel, f. i Filipstad 28/3 03, student iKarlstad 22/5 22. — Sten Folke Ingemar Hellichius Mattsson, f. i Linköping28/6 02, student därst. 25/5 21. — Erik Emanuel Walldin, f. i Ramundebodaförs. Örebro l. 22/5 92, student i Örebro 17/5 12, kansliex. 15/12 22. — GunnarRudolf Winter Widergren, f. i Eksjö 6/11 02, student därst. 3/6 21.
d. 5 nov. 1927 av:
    Lars Axel G:son Bennich, f. i Sthm 17/9 03, student därst. 10/12 22. — CarlGunder Hedström, f. i Sthm 27/2 02, student därst. 11/5 21. — Rolf Josephson,f. i Sthm 6/11 03, student därst. 10/5 22. — John Oscar Karlsson, f. i Sthm 5/805, student därst. 14/5 23. — Emma Wiveka Linder, f. i Sthm 3/8 03, studentdärst. 13/5 22. — Gösta Daniel Lindhagen, f. i Eskilstuna 11/12 92, student iSthm 18/12 20. — Mårten Bengt Ottosson Stiernström, f. i Härnösand 1/9 05,student i Örebro 7/6 23. — Karl Gösta Walin, f. i Sthm 14/1 05, student därst.12/5 23. — Einar Anton Wallin, f. i Luleå 2/6 00, student därst. 29/5 20.
d. 15 dec. 1927 av:
    Viktor Evers, f. i Bäve förs. Göteb. och Bohus l. 12/9 01, student i Uddevalla22/5 20. — Carl Albert Hakon Fallenius, f. i Sthm 10/7 97, student därst. 11/516. — Daniel Erik Felländer, f. i Sundsvall 12/11 03, student därst. 20/5 22. —John Walter Fröléen, f. i Sthm 22/3 03, student därst. 11/5 22. — Lars BrunoEugen Glas, f. i Sthm 24/12 02, student därst. 12/5 21. — Tage Fredrik Grönwall, f. i Sthm 7/2 03, student i Djursholm 11/5 21. — Ernst Olof Karl JohanLysander, f. i Sthm 12/6 01, student därst. 10/5 19. — Åke Nordvall, f. i Sthm30/4 04, student därst. 11/5 23. — Ruth Elsa Rydén, f. i Söderhamn 30/10 02,student i Uppsala 30/5 22. — Barbro Eriksdotter Stenfelt, f. i Sthm 11/5 02,student i Uppsala 30/5 22. — Herved-Ulf Olof Herluf af Trolle, f. i Nacka förs.Sthms l. 20/4 05, student i Sthm 12/5 22.
    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1927 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 43, vid Lunds universitet av 16 och vid Stockholms högskola av 25 personer.
    Kansliexamen har under höstterminen avlagts vid Uppsala universitet av 5, vid Lunds universitet av 3 och vid Stockholms högskola av 9 personer.