Dalautredningen. K. M:t har d. 1 juni 1928, med föranledande av riksdagens skrivelse d. 11 maj 1928, nr 191, anbefallt Dalautredningen att, i samband med avgivande av förslag till anslagsäskanden för utredningen för budgetåret 1929/30, inkomma med en översiktlig plan för utredningens fortsatta bedrivande, upptagande approximativa beräkningar rörande kostnaderna för planens fullständiga genomförande.

 

    Sammanslagning av domsagor. Sedan riksdagen i skrivelse d. 5 juni 1928, nr 373, anmält att riksdagen bifallit K. M:ts proposition nr 137 (se Sv.J. T. 1928 s. 198) angående reglering av vissa domsagor i Västmanlands och Skaraborgs län, har K. M:t d. 14 juni 1928 meddelat verkställighetsföreskrifter i ämnet. K. M:t har sålunda förordnat,
    att fr. o. m. d. 1 jan. 1929 ej mindre Västmanlands södra domsaga skall uppdelas å Västmanlands västra och Västmanlands norra domsagor sålunda, att Snevringe härads tingslag tillägges den förra domsagan samt Tuhundra, Siende och Ytter-Tjurbo härads tingslag den senare domsagan, vilken därefter skall benämnas Västmanlands mellersta domsaga, än även Vadsbo norra och Vadsbo södra domsagor skola förenas till en domsaga, benämnd Vadsbohärads domsaga;

NOTISER. 617    att i var och en av de nybildade domsagorna skall finnas två tingslag, nämligen
    i Västmanlands västra domsaga Åkerbo och Skinnskattebergs härads tingslag (= nuvarande västra domsagan) med tingsställe i Köping samt Snevringehärads tingslag med tingsställe i Kolbäck,
    i Västmanlands mellersta domsaga Gamla Norbergs bergslags tingslag med tingsställe i Norbergs by samt Siende och Norrbo tingslag (= Vangsbro, Norrbo, Tuhundra, Siende och Ytter-Tjurbo härads) med tingsställe i Västerås, samt
    i Vadsbo härads domsaga Vadsbo norra tingslag (= nuvarande norra domsagan) med tillställe i Mariestad och Vadsbo södra tingslag (= nuvarande södra domsagan) med tingsställe i Moholm;
    att i vartdera av Vadsbo härads domsagas tingslag årligen skola enligt angivna sammanträdesturer hållas tio allmänna tingssammanträden (se kung. nr 177);
    att i Åkerbo och Skinnskattebergs härads tingslag samt Gamla Norbergsbergslags tingslag årligen skola hållas i det förra tingslaget tio och i det senare tingslaget fem allmänna tingssammanträden, samt
    att Västmanlands mellersta domsagas kansli skall vara förlagt till Västerås och Vadsbo härads domsagas kansli till Mariestad.