Föreningen Sveriges häradshövdingar sammanträdde till årsmöte i Stockholm d. 6 okt. 1928, därvid till ordförande vid mötet utsågs styrelsens ordf. häradshövdingen A. Olivecrona och till v. ordf. häradshövdingen E. Håkanson. 43 häradshövdingar voro tillstädes.
    Föredrag höllos dels av jur. dr S. Matz angående frågan om domarutbildningen under en reformerad rättegångsordning, dels av häradshövdingen K. Schlyter angående frågan om rikets judiciella indelning i sammanhang med rättegångsväsendets ombildning, varefter överläggning i båda dessa ämnen ägde rum. Med anledning därav att K. M:t genom beslut d. 24 sept. 1928 lämnat föreningen tillfälle att inom viss tid, som genom senare beslut bestämts till d. 1 april 1929, inkomma med underdånigt utlåtande över det av särskilda sakkunniga avgivna betänkandet angående ordnande av vissa ekonomiska och organisatoriska förhållanden vid genomförande av den ifrågasatta rättegångsreformen beslöt föreningen att åt en kommitté av tre personer uppdraga att framlägga förslag för föreningen till sådant utlåtande, och till medlemmar i kommittén utsågos ordföranden samt häradshövdingarna A. Bagge och B. Zetterstrand med häradshövdingen C. Arhusiander som suppleant.
    Av styrelsens vid mötet föredragna årsredogörelse inhämtas bland annat, att styrelsen d. 15 dec. 1927 i anledning av K. M:ts remiss avgivit utlåtande över en av G. Grefberg m. fl. gjord underdånig framställning rörande åtgärder till skydd mot förfalskning av inteckningshandlingar och att styrelsen d 16 jan. 1928 hos K. M:t gjort hemställan om sådana ändringar i domsagostadgan, att notarie skulle erhålla befogenhet att i viss begränsad omfattning vara ägodelningsdomares ställföreträdare. Vidare framgick av redogörelsen, att styrelsen haft att besvara flera skrivelser från generalpoststyrelsen, vari begärts yttrande rörande ifrågasatta ändringar i stämpelförordningen, att styrelsen beträffande sådana ändringar avlåtit skrivelse till riksdagens bevillningsutskott och att styrelsen avlåtit skrivelse till J. O. i anledning av Sveriges Advokatsamfunds hemställan, att denne, ville hos K. M:t göra framställning om vidtagande av vissa lagstiftningsåtgärder beträffande ordningen för handläggning av mål och ärenden vid tingssammanträden m. m.
    Med anledning därav att tjugo år förflutit sedan föreningen bildades lämnade ordföranden en översikt över föreningens verksamhet under den gångna tiden.
    Till revisorer utsågos häradshövdingarna E. Bergelmer och Y. Wisén med häradshövdingarna A. Bagge och N. Edling som suppleanter.

 

    Föreningen Sveriges stadsdomare har under 1928 ej sammanträtt till föreningsmöte, men sammanträden ha däremot hållits av styrelsen.
    Inom styrelsen har tillsatts en kommitté med uppdrag att söka föra framåt det gamla, för magistraterna synnerligen viktiga ärendet rörande deras befriande från ansvar för uppbörd av krono- m. fl. utskylder. — Föreningen har hos K. M:t gjort framställning om anstånd med avgivande av de från

NOTISER. 85början till d. 15 dec. 1928 infordrade yttrandena över betänkandet angående ordnande av vissa ekonomiska och organisatoriska förhållanden vid genomförande av den ifrågasatta rättegångsreformen. K. M:t har d. 19 okt. 1928 medgivit, att med yttrandenas avgivande till K. M:t må anstå till d. 1 april 1929. Redan å angivna tider därförinnan skola emellertid rådhusrätterna ha avgivit sina yttranden till hovrätterna. För behandling av betänkandet har styrelsen sammanträtt med ledamöter av rådhusrätterna i de i styrelsen icke representerade större städerna. Under 1928 har ock påbörjats samarbete mellan stadsdomarföreningen och Föreningen Sveriges häradshövdingar.
    I syfte att undanröja besvär, omgång och kostnader, som äro en följd av att stämpelförsäljarna ej äga insätta uppburna stämpelmedel direkt å generalpoststyrelsens postgirokonto för stämpelförsäljare utan måste först insätta dem på egna postgirokonton och sedan därifrån överföra dem till förstnämnda konto, gjorde stadsdomarföreningen, för vilken stämpelförsäljarnas postgirokonton syntes vara överflödiga, under 1927 (Sv. J. T. 1928 s. 100framställning till K. M:t om vidtagande av sådana författningsändringar, att det måtte varda stämpelförsäljare, som så önskade, medgivet att från postanstalt insätta stämpelmedel direkt å generalpoststyrelsens nämnda konto och att därvid det å postanstalten utfärdade kvittot måtte få gälla såsom verifikation till stämpelförsäljarens stämpelredovisning. Häradshövdingeföreningen, som hördes över framställningen, tillstyrkte den. K. M:t har emellertid, enligt beslut under 1928, ej funnit skäl bifalla framställningen (se Sv.J. T. 1928 s. 415 f.).
    På inbjudan av magistraternas och rådstuvurätternas i Finland förening deltog stadsdomarföreningen genom utsedd representant i den finska föreningens årsmöte i Viborg i sept. 1928.