Kommerskollegium. K. M:t har d. 28 aug. 1930 utnämnt andre kanslisekreteraren i justitiedepartementet, extra ledamoten för lagärenden i departementet jur. dr Karl Siegfried Matz att fr. o. m. d. 1 sept. 1930 vara kommerseråd och chef för kommerskollegii handels- och administrativa byrå.

 

    Lantmäteristyrelsen. K. M:t har d. 1 aug. 1930 på framställning av lantmäteristyrelsen medgivit, att revisionssekreteraren Hilding Forssman må t. v. under 3 år med sitt revisionssekreterarämbete förena uppdraget att vara lärare i rättslära vid lantmäteriundervisningen samt föreståndare för densamma.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har d. 14 aug. 1930 förordnat vice häradshövdingen Herbert Fagerström att t. o. m. d. 31 dec. 1931 vara vattenrättssekreterare vid Österbygdens vattendomstol.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 20 juni 1930 utnämnt dels revisionssekreteraren Lars Oscar Montelius att fr. o. m. d. 1 juli 1930 vara häradshövding i Västmanlands västra domsaga, dels vattenrättssekreteraren vid Österbygdens vattendomstol, vice häradshövdingen Lennart Axel Ludvig Almqvist att fr. o. m. d. 1 juli 1930 vara häradshövding i Luleå domsaga, dels ock vice häradshövdingen Johan Wandén att fr. o. m. d. 1 juli 1930 vara häradshövding i Umeå domsaga.
    Vidare har K. M:t samma dag transporterat och förordnat häradshövdingen i Västerbottens södra domsaga Erik Jacob Rönquist att fr. o. m. d. 1 juli 1930 vara häradshövding i Mellansysslets domsaga.
    K. M:t har d. 14 juli 1930 beviljat häradshövdingen i Vättle, Ale och Kullings härads domsaga Magnus Johan Täcklind avsked från häradshövdingämbetet i nämnda domsaga fr. o. m. d. 25 aug. 1930.
    Göta hovrätt har d. 8 sept. 1930 på förslag till återbesättande av lediga häradshövdingämbetet i Norra och Södra Tjusts härads domsaga uppfört vice häradshövdingarna Johan Hjalmar Torell och Torsten Robert Alexander Brandt i nu nämnd ordning.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 13 juni 1930 utnämnt förste assessorn vid Stockholms rådhusrätt Paul Gustaf Arvid Rising att vara rådman i Stockholm;
    d. 30 juli 1930 utnämnt rådmannen i Falun, Gustaf Porce von Hohenhausen Geete att vara borgmästare i Falun.
    K. M:t har d. 20 juni 1930 dels förordnat att med åtgärder för återbesättande av befattningen såsom rådman och magistratssekreterare vid rådhusrätten och magistraten i Uppsala må i avbidan på viss utredning ytterligare anstå, dock längst intill utgången av år 1930, dels ock anbefallt länsstyrelsen i Hallands län att föranstalta om utredning, huruvida staden Kungsbacka bör i judiciellt avseende förenas med angränsande domsaga.
    Vidare har K. M:t d. 11 juli 1930 förordnat att med åtgärder för återbesättande av rådmansbefattningen vid småprotokollen i Gävle må i avbidan på väckt förslag om reglering av de med befattningen förenade löneförmånerna anstå till d. 1 jan. 1931.

 

    Utnämningar i Finland. Sedan presidenten i Åbo hovrätt Frans Hugo Lilius avgått till följd av uppnådd pensionsålder, 70 år, har till hans

NOTISER. 509efterträdare d. 5 maj 1930 utnämnts justitiekanslern frih. Albert Alexander von Hellens. Närmare personaluppgifter beträffande frih. von Hellens finnas i SvJT 1930 s. 220.
    Efter det riksdagens justitieombudsman dr J. O. Söderhjelm på egen anhållan befriats fran uppdraget, har riksdagen till hans efterträdare för innevarande år utsett förre presidenten i Åbo hovrätt Frans Hugo Lilius. Se SvJT. 1925 s. 154.
    Till justitiekansler efter frih. von Hellens har d. 31 juli 1930 kallats justitierådet Albert Heikki Makkonen. Denne är född 1877; avlade jurisutriusquekandidatexamen 1904; erhöll vicehäradshövdingetitel 1906; praktiserade därefter som advokat och tjänstgjorde i Wiborgs hovrätt, där han 1911 blev kanslist; erhöll avsked från denna tjänst 1913 och utnämndes följande år till rådman vid rådstuvurätten i Wiborg; återgick till hovrätten 1917, där han då blev assessor, och utnämndes 1920 till hovrättsråd. Han kallades 1922 till adjungerad ledamot av högsta domstolen och utnämndes 1927 till justitieråd. År 1917 handhade Makkonen provisoriskt prokuratorsämbetet i kejserliga senaten och beklädde en kortare tid 1924 justitiekanslersämbetet. Vid sidan av sin ämbetsverksamhet har Makkonen anlitats i åtskilliga kommunala och publika värv.
    Vid regeringsskiftet i juli 1930 kallades, d. 4 juli, till justitieminister förre presidenten i högsta förvaltningsdomstolen dr Karl Gustaf Söderholm. Uppgifter rörande honom återfinnas i SvJT 1919 s. 56 o. 417, 1920 s. 248, 1923 s. 93 samt 1930 s. 54.
 

O. Hj. G.