OLUF THOMSEN. Menneskets Blodtyper og deres Betydning i Retssager (særlig omtvistet Faderskab). København 1932. Levin & Munksgaard. 111 s.
    Den framstående danske blodgruppsforskaren ger i denna lilla bok en allmänfattlig och likväl ganska uttömmande redogörelse för de mänskliga blodgrupperna och deras betydelse särskilt för faderskapsbevisningen. För jurister torde största intresset knyta sig till kap. 6, som refererar den danska rättsskipningens ståndpunktstagande till blodundersökningen som bevismedel i paternitetsmål, och kap. 7, vari förf. diskuterar blodtypsbestämningens beviskraft med speciell hänsyn till den preussiska kammarrrättens mycket omdebatterade beslut av den 11 okt. 1927 att icke tillerkänna dessa undersökningar bevisvärde, en ståndpunkt vilken domstolen i fråga emellertid som bekant numera frångått. I 8 kap. redogör förf. för uppdelningen av A-gruppen i A1 och A2, vilken väsentligen klarlagts genom Thomsens egna och hans medarbetare Friedenreichs forskningar, samt för de av Landsteiner upptäckta nya blodegenskaperna M och N, vilka fördubbla möjligheterna att utesluta en med orätt utpekad mans faderskap. I sista kapitlet omtalas i korthet betydelsen av blodgruppsbestämning å blodfläckar i brottmål. Boken är lättläst och underhållande och kan anbefallas envar, som intresserar sig för de avhandlade frågorna.

E. Wolff.

 

ALARIK HERNBERG. Adoptionen. Andra omarb. uppl. Helsingfors 1932. Keravan Kirjapaino. 88 s.
    Stommen till detta arbete utgör, enligt vad förf. i förordet upplyser, en av honom hållen provföreläsning, som i utvidgat omfång utkom i tryck 1928 och som numera är utgången. På grund av särskilt den nya äktenskapslagstiftningen har en fullständig omarbetning av den första publikationen företagits.
    Arbetet inledes med en översikt av adoptionsinstitutets uppkomst och utvecklingsförlopp, därvid österländsk, romersk, sydgermansk och skandinavisk rätt behandlas. Förf. framhåller, att 1925 års finska lag om adoption kan betraktas såsom ett komplement till lagen om utomäktenskapliga barn, i det att jämväl föräldrar till sådana barn genom adoptionslagen beredas tillfälle

 

250 LITTERATURNOTISER.att giva barnen en snarlik ställning med de äktenskapliga utan att det verkliga föräldraskapet därmed behöver bliva känt.
    Den större delen av boken är ägnad åt den finska adoptionslagens bestämmelser, därvid framställningen delvis är komparativ.1 Till sist behandlas adoptionen i internationellt hänseende, därvid jämväl redogöres för bestämmelserna om adoption i den familjerättsliga konventionen mellan de fem nordiska staterna, som trädde i kraft d. 1 jan. detta år.

E. L.